Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017.(V.5.) önkormányzati rendelete

Változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2017. 05. 05

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: építési tv.) 21.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület változtatási tilalmat rendel el Pásztó településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében. A változtatási tilalmat a 2. §-ban szereplő helyrajzi szám szerint megnevezett ingatlanokra rendeli el, a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv módosításának időszakára, azok hatálybalépéséig.


2. §


A változtatási tilalom a Pásztó, 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56/2 és 57 helyrajzi szám alatti ingatlanokra terjed ki.


3. §


A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, amit az építési tv. 22.§-a megjelöl, kivéve az építési tv. 20.§ (7) bekezdésében foglaltak szerinti építési tevékenységeket.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálya fennmarad az adott területekre vonatkozó módosított szabályozási terv jóváhagyásáig, de legfeljebb jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig.


Pásztó, 2017. május 5.

              Dömsödi Gábor                                                         Dr. Gajdics Gábor

                Polgármester                                                                    Jegyző