Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018.(X.19.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 /VI.27./ önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 20- 2018. 10. 19

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


Pásztó Város Önkormányzat Képviselő–testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 /VI.27./ önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3.§. /3 / bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak tekintendő az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.”


2.§.


A R. 3. §. / 6 / bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A megállapított önkormányzati ösztöndíj egy hónapra megállapítható maximális összege 10.000 Ft.”


3.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba.
Pásztó, 2018. október 19.

Farkas Attila

polgármester

dr. Sándor Balázs

jegyző