Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról.

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 31

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:1.§.      A rendelet hatálya Pásztó Városi Önkormányzatra, valamint a Pásztó Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.


2.§.      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedje, és a szükséges kiadásokat az előző évi működési kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesítse.


3.§       A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2018. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.


4.§.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy (a gyermekek védelméről szóló törvény értelmében) a Pásztó közigazgatási területén lévő oktatási intézményekhez tartozó gyermekek étkeztetését folytatólagosan 2019. január 1-től szervezze meg, gondoskodjon a szolgáltatás biztosításáról, és az étkezési térítési díjak beszedéséről.


5. §      A Pásztó Városi Önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál a 2019. január 1-től esedékes bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítsa, a szükséges átsorolásokat hajtsa, illetve hajtassa végre. Az aktuális  személyi juttatások és járulékai kifizetését az átmeneti időszakban  is teljesítse.


6.§.      A Képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra az 1. félévben 520.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármestert.


7.§.      A Képviselő-testület a 2019. évi csúszásmentesítési feladatokra a 2018. évi költségvetésben tervezett összeg időarányos részéig az időjárás függvényében szükség szerinti felhasználást irányoz elő.


8.§       A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez a szükséges fedezetet biztosítsa és az aktuális segélyeket kifizesse.9.§       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei, valamint a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegyensúlyozott működését biztosító kiadásokat teljesítse, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges forrást biztosítsa.10.§     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. január 1-től esedékes kiadások (munkabérek, segélyek, egyéb kötelező működési kiadások) finanszírozása érdekében naptári éven belül lejáró folyószámlahitel keret szerződést kössön (130 Millió Ft összegben). Szükség esetén az Önkormányzat e keretből folyószámlahitelt vegyen igénybe.


11.§     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a közmunkaprogramokra pályázatot nyújtson be, melyek önrészét a 2019. évi költségvetésében biztosítsa.


12. §  Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2018. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2019. évi kifizetései a 2018. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

            A folyamatban levő, több éves pénzügyi kihatással járó pályázatokhoz kapcsolódó tárgyévre ütemezett kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

            A projektek esetében a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő kifizetések teljesíthetők.


13.§     (1) E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.


(2) Az 1-12 §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 2019. március 15-ig tart, azonban ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti, rendelkezései beépülnek az elfogadott 2019. évi költségvetési rendeletbe.Pásztó, 2018. december 14.

            Farkas Attila                                                              dr. Sándor Balázs

            polgármester                                                                     jegyző