Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2019.(X.4.) önkormányzati rendelete

a 9/2019.(V.30.) számú rendelettel, a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított 2/2019.(II.1.) számú költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 05- 2019. 10. 05

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2019.(X.4.) önkormányzati rendelete

a 9/2019.(V.30.) számú rendelettel, a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított 2/2019.(II.1.) számú költségvetési rendelet módosításáról1

2019.10.05.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
4.639.148 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
4.639.148 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
ebből: 2.222.247 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 2.416.901 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással
állapítja meg.
A kiadások és bevételek főösszegén belül:
- a költségvetési bevételek összege 2.443.200 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.195.948 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 4.483.915 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 155.233 E Ft-ra módosul.“

2. § (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“ 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

(5) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(9) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

(10) A „R“ 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.

(11) A „R“ 9.1.11. melléklete helyébe e rendelet 9.1.11. melléklete lép.

(12) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(13) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

(14) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

(15) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

(16) A„R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

(17) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

(18) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

(19) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

(20) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(21) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(22) A „R“ 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(23) A„R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § A „R“ az alábbi mellékletekkel egészül ki:

1. 9.1.12. melléklet Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című
projekt bevételei, kiadásai
2. 9.1.13. melléklet Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei
kiadásai
3. 9.1.14. melléklet Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai
4. 9.1.15. melléklet Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei,
kiadásai

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2019. szeptember 19.
Farkas Attila Dr. Sándor Balázs
polgármester jegyző
(8) 9.1. melléklet
Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata e módosítási javaslatban 674.292 e Ft-tal emelkedik.
Bevételek
1. Az állami támogatások előirányzata 55.351 e Ft összeggel lesz magasabb. Ez az alábbi, év közben kapott pótelőirányzatokból tevődik össze:
- 7.727 e Ft Szociális ágazati összevont pótlék finanszírozása (5-8. hó Gondozási
Központ)
- 1.031 e Ft Kulturális illetménypótlék támogatása (5-8. hó Teleki L.V.K. és M.K.,
Múzeum)
- 508 e Ft Bérkompenzáció (5-7. hó Óvoda, Gondozási Központ)
- 28.952 e Ft Minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelkedése miatti kompenzáció
- 633 e Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- 16.500 e Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás (régen ÖNHIKI).
Mindezek eredményeként a működési célú állami támogatások előirányzata 561.705 e Ft-ra emelkedik.
2. A működési célú támogatások előirányzata ÁH-n belülről a következő tételekkel módosul:
- EU-s projektek működési célú része 29.121 e Ft (részletesen a projekteknél)
- Pályázati támogatásban részesült önkormányzatunk az illegális hulladék elszállítására 2.406 e Ft összegben
- A közfoglalkoztatottak részére fizetendő egyszeri juttatás finanszírozása 8.143 e Ft
- Pályázat Autómentes nap c. rendezvény megszervezésére 581 e Ft
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás biztosítására 1.984 e Ft.
3. Ez évben Önkormányzatunk ismét részesült felhalmozási célú támogatásban is.
169.143 e Ft Városi piac és belterületi utak fejlesztése
50.000 e Ft Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
A felhalmozási célú önkormányzati támogatások ez évi előirányzata így 419.143 e Ft-ra módosul.
Az egyéb felhalmozási célú támogatásban EU-s projektek felhalmozási jellegű része található. Ebben a módosítási javaslatban 377.213 e Ft növekmény szerepel (részletezve később).
5. A működési bevételek előirányzata 350 e Ft-tal emelkedik. Ez a külterületi utak kitűzésének továbbszámlázása.
Kiadások
Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg..
1.1. Személyi juttatások
15.707 e Ft-tal javasoljuk emelni az előirányzatot. Itt szerepelnek az EU-s projektek személyi célú előirányzatai, valamint a közfoglalkoztatottak egyszeri juttatása.
1.2. Munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások többletéből származnak: 17,5%
szociális hozzájárulási adó.
1.3. Dologi kiadások
Az előirányzat 78.868 e Ft-tal nő. Itt jelennek meg az EU-s projektek működési kiadásai 21.126 e Ft összegben.
30.000 e Ft összegű előirányzatot szükséges átcsoportosítani a Fordított ÁFA előirányzatára a fejlesztési hitelből finanszírozott útfelújítás előirányzatából. Az útfelújítást végző kivitelezők egy része fordított ÁFA-s számlát bocsájt ki az önkormányzat részére. (Ha a feltételei adottak, köteles így eljárni.) Ezekben az esetekben az önkormányzat a kivitelező részére csak a nettó összeget fizeti meg. Az ÁFA-t közvetlenül a NAV-nak utaljuk. Ezt a fordított ÁFA-t a dologi kiadások között kell nyilvántartani, nem a felújításoknál. Emiatt szükséges az átcsoportosítás.
A dologi kiadások között egyéb átcsoportosítást is javasolunk, a célból, hogy a kiadások szükséges fedezetét biztosítani tudjuk. Pl. Kövicses patak medrének tisztítása -2.067 e Ft, Hidegvölgyi vízfolyás tisztítása + 5.067 e Ft.
A pályázati összegből finanszírozott illegális hulladék elszállítása, és az Autómentes nap kiadásai szintén itt jelennek meg.
8.000 e Ft összegben a dologi kiadások előirányzatát növeljük a „Városi piac és belterületi utak fejlesztése”, és a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” című támogatások eredményeként, a támogatások működési részeként.
A személyi juttatások és járulékai, a dologi kiadások, és az egyéb működési kiadások teljes részletezettségben a 10. és 11. mellékletekben megtekinthetőek.
1.5. Egyéb működési célú kiadások
Képviselő-testületi döntés értelmében a sporttámogatás előirányzata 1.000 e Ft-tal nő. Közfoglalkoztatási támogatásból visszafizetésre 862 e Ft előirányzat szükséges.
Az önkormányzat tartalékának felhasználása a korábbi testületi döntésnek megfelelően a pályaépítéshez történik. (10.000 e Ft)
Az intézményfinanszírozás e módosításában az állami támogatások egyes intézményekhez tartozó összegei szerepelnek. Jelenleg e jogcím 14.333 e Ft összeggel emelkedik.

2. § (10) 9.1.7. melléklet

A „Próbaterem felújítása” című EU-s projekt összegéből további 11.866 e Ft összegű támogatás érkezett az elkülönített számlára.
Így a már megkapott támogatás összege 19.541 e Ft lett.
Ebből működési célra 591 e Ft-ot,
felújításra pedig 18.950 e Ft-ot irányoztunk elő.

2. § (11) 9.1.11. melléklet

„Külterületi utak fejlesztése” című EU-s projekt számlára 17.984 e Ft összegű támogatás érkezett. A jelenlegi előirányzat ezzel 51.095 e Ft-ra emelkedik.
Ebből működési célú előirányzat 3.644 e Ft,
felújítási előirányzat 47.451 e Ft.

2. § (12) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát 6.937 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Ebből a helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódik 4.923 e Ft (támogatás és önerő).
Személyi juttatások ( Szocho-val) 4.586 e Ft
Dologi kiadások 337 e Ft
Ezek a választás lebonyolításával kapcsolatos kiadások.
1.984 e Ft, a gyermekvédelmi támogatás kifizetésének előirányzata.
30 e Ft az EP választáshoz utólag megkapott póttámogatás, amelyet átlagkereset megtérítéseként tovább is adtunk.

2. § (14) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda bevételi és kiadási előirányzata a jelen módosítási javaslatban 46 e Ft-tal emelkedik. Ez az állami támogatásból finanszírozott bérkompenzáció.
A bevételi előirányzata az intézményfinanszírozás tételen emelkedik.
A kiadási előirányzat pedig a célnak megfelelve a személyi juttatás és SZOCHO.
Az intézmény esetében a létszámkeret július 1-től 2 fővel csökken. (Egy testületi döntés értelmében június 30-ig + 2 álláshelyet biztosítottak az intézménynek.)

2. § (15) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése 1.262 e Ft-tal növekszik.
Az intézményfinanszírozás a kulturális illetménypótlék és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pótelőirányzatokkal bővül.
A kiadások közül a személyi juttatások és SZOCHO a kulturális illetménypótlék összegével (629 e Ft) emelkedik, 633 e Ft érdekeltségnövelő támogatással pedig könyvek beszerzését irányoztuk elő.

2. § (17) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum intézmény költségvetését 622 e Ft-tal javasoljuk megemelni.
Az állami támogatásból fedezett kulturális illetménypótlék és SZOCHO összege 402 e Ft.
Egy NKA nyertes pályázat összege 220 e Ft, szintén növeli az intézmény előirányzatait.
Kiadások között a személyi juttatások és a SZOCHO előirányzata emelkedik.
A pályázati pénzösszeg pedig a dologi kiadásokra van tervezve.

2. § (18) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosítási javaslatban 8.189 e Ft-tal emelkedik. Ez teljes egészében központi pótelőirányzatból biztosított pénzösszeg.
Szociális ágazati pótlékra 7.727 e Ft (személyi juttatás + SZOCHO)
Bérkompenzáció 462 e Ft (személyi juttatás + SZOCHO)
Az intézmény részére az önkormányzat intézményfinanszírozás jogcímen biztosítja az előirányzatot.

3. §

1. 9.1.12. melléklet
„Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen” című EU-s projekt számlára 190.021 e Ft pályázati támogatás érkezett a közelmúltban.
Ebből működési célú előirányzat 15.488 e Ft,
felhalmozási célú előirányzat 174.533 e Ft.

3. §

2. 9.1.13. melléklet
„Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen” című EU-s projekt elkülönített számlájára 129.656 e Ft pályázati támogatás érkezett.
Ebből működési célú előirányzat 8.475 e Ft,
felhalmozási célú előirányzat 121.181 e Ft.

3. §

3. 9.1.14. melléklet
„Hasznos Művelődési Ház felújítása” című EU-s projekt számlájára 26.810 e Ft pályázati támogatás érkezett.
Ebből működési célú előirányzat 838 e Ft,
felhalmozási (felújítási) célú előirányzat 25.972 e Ft.

3. §

4. 9.1.15. melléklet
„Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása” című EU-s projekt számlájára 29.997 e Ft pályázati támogatás érkezett.
Ebből működési célú előirányzat 965 e Ft,
felhalmozási (felújítási) célú előirányzat 29.032 e Ft.
Ezek a gazdasági események, plusz források elkerülhetetlenné teszik az önkormányzat költségvetésének 3. számú módosítását.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 6. napjával.