Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 23- 2019. 11. 23

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. §-ában a „14” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép.


2. § Az SZMSZ 57. § (2) bekezdés a., pontjában a „3 fő /2 képviselő, 1 nem képviselő/” szövegrész helyébe az „5 fő /3 képviselő, 2 nem képviselő/” szöveg lép.


3. § Az SZMSZ 80. § (4) bekezdésében hatályát veszti az „A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát a 6. melléklet tartalmazza.” szövegrész.


4. § Az SZMSZ 81. § (3) bekezdésében a „4” szövegrész helyébe az „5” szöveg lép.


5. § Az SZMSZ 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A rendelet mellékletei az alábbiak:

a) A Képviselő-testület feladatköre és önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke (1. melléklet);

   b) Az előterjesztések rendje és a rendeletalkotás általános szabályai (2. melléklet);

   c) A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke (3. melléklet);

   d) Az állandó bizottságok feladat- és hatásköre, a Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, tanácsnokok feladatköre (4. melléklet);

   e) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke (5.             melléklet);

   f) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje (6. melléklet)”

6. § A rendelet 6. melléklettel egészül ki, mely e rendelet 1. melléklete.

7. § Hatályát veszti az SZMSZ 6., 6/A, 6/C, 6/D, 7. és 8. melléklete.


8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pásztó, 2019. november 22.Farkas Attila                                                                          dr. Sándor Balázs

polgármester                                                                                  jegyző


Mellékletek