Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2019. 12. 14

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §


A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.


A rendelet hatálya

2. §


(1) A rendelet területi hatálya Pásztó város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya minden, Pásztó város közigazgatási területén tartózkodó természetes személyre kiterjed.

3. §


(1) A rendelet hatálya aló tartozó közterületeken tilos szeszes ital fogyasztása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki:

a) az érvényes közterület használati és szeszes ital kimérésére engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek teraszaira nyitva tartási időben,

b) a jogszabályban előírt engedélyekkel rendelkező és a Polgármesteri Hivatalhoz bejelentett alkalmi, különösen családi, városi és sportrendezvényekre,

c) a bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire,

d) minden év december 31. napján 16.00 órától a következő év január 1. napján 04.00 óráig.


Értelmező rendelkezések

4. §


E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.

2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott ital.

3. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott rendezvény.


Záró rendelkezések

5. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pásztó, 2019. december 13.


Farkas Attila                                                                           dr. Sándor Balázs

polgármester                                                                                   jegyző