Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2019.(XII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:1.§.    A rendelet hatálya Pásztó Városi Önkormányzatra, valamint a Pásztó Városi Önkormányzat    irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.


2.§.      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedje, és a szükséges kiadásokat az előző évi működési kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesítse.


3.§       A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.


4.§.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy (a gyermekek védelméről szóló törvény értelmében) a Pásztó közigazgatási területén lévő oktatási intézményekhez tartozó gyermekek étkeztetését folytatólagosan 2020. január 1-től szervezze meg, gondoskodjon a szolgáltatás biztosításáról, és az étkezési térítési díjak beszedéséről.


5. §      A Pásztó Városi Önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál a 2020. január 1-től esedékes bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítsa, a szükséges átsorolásokat hajtsa, illetve hajtassa végre. A személyi juttatások, személyi jellegű kifizetések, valamint ezek  járulékai kifizetését az átmeneti időszakra is teljesítse.


6.§.      A Képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra az 1. félévben 500.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármestert.


7.§.      A Képviselő-testület a 2020. évi csúszásmentesítési feladatokra a 2019. évi költségvetésben tervezett összeg időarányos részéig az időjárás függvényében szükség szerinti felhasználást irányoz elő.


8.§       A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez a szükséges fedezetet biztosítsa és az aktuális segélyek kifizetését engedélyezze.9.§       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei, valamint a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegyensúlyozott működését biztosító kiadásokat teljesítse, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges forrást biztosítsa.10.§     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a közmunkaprogramokra pályázatot nyújtson be, melyek önrészét a 2020. évi költségvetésében biztosítsa.


11. §  Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2019. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2020. évi kifizetései a 2019. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.


12.§    A folyamatban levő, több éves pénzügyi kihatással járó pályázatokhoz kapcsolódó tárgyévi ütemnek megfelelően a kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

            A projektek esetében a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő kifizetések teljesíthetők.13.§     (1) E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.


(2) Az 1-12 §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 2020. március 15.-ig tart, azonban ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik, rendelkezései beépülnek az elfogadott 2020. évi költségvetési rendeletbe.

Pásztó, 2019. december  13.                                               

                  Farkas Attila                                                                        Dr. Sándor Balázs

                   polgármester                                                                              jegyző