Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 02- 2019. 02. 10

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület hatáskör átruházásra vonatkozó szabályaira a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.”


2. § Az SZMSZ 7. § (3) bekezdése kiegészül a következő rendelkezéssel:

Lehetőség szerint a meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kézbesíteni kell. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a képviselő-testület dönt.”


3. § Az SZMSZ 12. § (3) bekezdésében az „ezen rendelet 9. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon” szövegrész helyébe az „a meghívó kézbesítésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával” szöveg lép.


4. § (1) Az SZMSZ 18. §-ában a „Képviselő-testületen” szövegrész helyébe a „Képviselő-testületi ülésen” szöveg lép.

        (2) Az SZMSZ 24. § (1) bekezdésében a „Képviselő-testületet” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület ülését” szöveg lép.


5. § Az  SZMSZ 27. § (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

       

        „(4) A nem tanácskozási joggal résztvevők (érdeklődők) jelentkezése esetén, kifejezetten a

         napirendhez kapcsolódó hozzászólási jog megadásáról a polgármester dönt. A hozzászólás

         időtartama legfeljebb 3 perc lehet.”


6. § Az SZMSZ 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § A képviselő személyes érintettsége vonatkozásában az Mötv. 49. § (1)-(1a) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.”


7. § Az SZMSZ 32. § (3) bekezdésében és 65. § (1) bekezdésében az „ülést elnapolja” szövegrész helyébe az „ülést elnapolja és bezárja”; a „bezárja vagy elnapolja” szövegrész helyébe az „elnapolja és bezárja” szöveg lép.


8. § Az SZMSZ 33. § (3) bekezdés b) pontjában az „egymást kizáró változatokat” szövegrész helyébe az „egynél több változatot” szöveg lép.


9. § Az SZMSZ 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a jegyzőkönyv tartalmazza:

  • a polgármester esetleges intézkedéseit,
  • az interpellációt,
  • a Képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket,
  • az ülés elnapolásának, bezárásának idejét.”


10. § Az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében a „Szervezési Osztálynak” szövegrész helyébe az „Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztálynak” szöveg lép.


11. § Az SZMSZ 53. § (1) bekezdésében a „7. § (2) bekezdésében írtak szerint” szövegrész helylébe a „polgármesternél” szöveg lép.


12. § Az SZMSZ 2. melléklet I/6. pontjában a „12” szövegrész helyébe a „7” szöveg lép.


13. § Az SZMSZ 2. melléklet II/3. pontja a) alpontjában a „közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselők” szöveg lép.


14. § Az SZMSZ 2. melléklet II/8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„8. Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni, a város honlapján meg kell jelentetni és az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendeletnek megfelelően a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.”


15. § Az SZMSZ 4. melléklet „A” rész 1. pontjában az „önkormányzati segély” szövegrész helyébe a „települési támogatás” szöveg lép.


16. § Az SZMSZ 6. melléklet IV. fejezet 6.1. pontjában a „két” szövegrész helyébe az „egy” szöveg lép.


17. § (1) Az SZMSZ 6/A. melléklet 2. pontjában a „hétfő-csütörtök: 730-1600, péntek: 730-1330” szövegrész helyébe a” hétfő: 730-1700, kedd-csütörtök: 730-1600, péntek: 730-1230” szöveg lép.

         (2) Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontjában a „Hétfő 8.00-16.00 óráig” szövegrész helyébe a „Hétfő 8.00-17.00 óráig” szöveg lép.


18. § (1) Az SZMSZ 9. § (2) bekezdésében hatályát veszti az „A 7. § (3) bekezdésében meghatározott esetben ettől el lehet térni, de ekkor lehetőség szerint a meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kézbesíteni kell. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a képviselő-testület dönt.” szövegrész.

          (2) Az SZMSZ 9. § (3) bekezdésében hatályát veszti a „valamint a tervezett napirend tárgyalásához tanácskozási joggal külön meghívottak” szövegrész.

          (3) Az SZMSZ 10. § (4) bekezdésében hatályát veszti az „a város díszpolgárait, a megyei közgyűlés elnökét, a történelmi egyházak egy-egy helyi vezetőjét, a bíróság és az ügyészség városi vezetőjét, a város rendőrkapitányát, a város korábbi polgármestereit, az egykori helyi önkormányzati képviselőket, illetve” szövegrész.

          (4) Az SZMSZ 76. § (5) bekezdésében hatályát veszti az „esetileg” szövegrész.

          (5) Az SZMSZ 84. § (1) bekezdésében hatályát veszti a „mellékleteinek és” szövegrész.

          (6) Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 2.1. pontjában hatályát veszti az „A Polgármesteri Hivatal létszáma 40 fő.” szövegrész.

          (7) Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 2.2.5. pontjában hatályát veszti az „és belső ellenőr” szövegrész.

   

19. § Hatályát veszti az SZMSZ 14. § (4) bekezdése, a 32. § (4) bekezdése, a 77. § (3) bekezdése, a 84. § (2) bekezdés m) pontja, a 2. melléklet II/4. pontja, a 6. melléklet II. fejezet 2. pontja, III. fejezet 2.2.5.2. pontja és 2.2.6. pontja.
19. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


          (2) A 17. § 2019. február 11-én lép hatályba.Pásztó, 2019. február 1.
Farkas Attila                                                                           dr. Sándor Balázs

polgármester                                                                                   jegyző