Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 02- 2019. 02. 01

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 3.§ (3) bekezdése a) pontja a következő (ac) ponttal egészül ki:


„(ac) gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde”

                                                                      

2.§


Az R1. IV. fejezete az alábbi 23/A §-sal egészül ki:


„23/A


(1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet bölcsődei ellátás esetén a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde intézményben (3060 Pásztó, Madách utca 15.) lehet előterjeszteni.

(2) A család - és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik az ellátást nyújtó Pásztói Gondozási Központ telephelyén (3060 Pásztó, Rákóczi utca 5.).

(3) A család- és gyermekjóléti központ igénybevétele együttműködési kötelezettségen alapul. A jelzést írásban, vagy elektronikusan, vagy személyesen tehetik meg az ellátást nyújtó Pásztói Gondozási Központ telephelyén (3060 Pásztó, Rákóczi utca 5.).”


3.§


Az R1. IV. fejezete az alábbi 28/A §-sal egészül ki:


„28/A


(1) A bölcsődében egy gondozási napra fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként 200.- ft.

(2) Ha a bölcsődei ellátást betegség vagy más ok miatt nem veszik igénybe, a távolmaradást az intézményvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést az intézmény vezetőjénél a törvényes képviselőnek jeleznie kell.”


4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pásztó, 2019. február 1.Farkas Attila

polgármester

Dr. Sándor Balázs

jegyző