Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020.(I.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 17- 2020. 01. 16

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1/A. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:


„2./ Az önkormányzat tevékenységei és az azokhoz rendelt kormányzati funkciók

Kormányzati funkciók:

011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320            Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013370            Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

031030            Közterület rendjének fenntartása

041110            Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232            Start közmunkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

041236            Országos közfoglalkoztatási program

041237            Közfoglalkoztatási mintaprogram

042150            Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

042180            Állat-egészségügy

045120            Út, autópálya építése

045130            Híd, alagút építése

045150            Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161            Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170            Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045220            Vízi létesítmények építése (kivéve árvízi létesítmények)

046020            Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

047320            Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

047410            Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051040            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

052020            Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052030            Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

052080            Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053020            Szennyeződésmentesítési tevékenységek

061020            Lakóépület építése

062010            Településfejlesztés igazgatása

062020            Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020            Víztermelés, - kezelés, - ellátás

063080            Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010            Közvilágítás

066010            Zöldterület-kezelés

066020            Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111            Háziorvosi alapellátás

072112            Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311            Fogorvosi alapellátás

072312            Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032            Ifjúság- egészségügyi gondozás

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041            Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045            Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081061            Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071            Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082042            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043            Könyvtári állomány, feltárása, megőrzése, védelme

082044            Könyvtári szolgáltatások

082061            Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062            Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063            Múzeumi kiállítási tevékenység

082064            Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082070            Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082091            Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092            Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093            Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  

082094            Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083030            Egyéb kiadói tevékenység

083050            Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

091140            Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220            Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával

                        összefüggő működtetési feladatok

091250            Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

092120            Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával

                        összefüggő működtetési feladatok

096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025            Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101110            Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

102023            Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024            Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031            Idősek nappali ellátása

102032            Demens betegek nappali ellátása

104031            Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035            Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042            Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043            Család és gyermekjóléti központ

106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051            Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052            Házi segítségnyújtás”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pásztó, 2020.  január  15.
Farkas Attila                                                                          dr. Sándor Balázs

polgármester                                                                                  jegyző