Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 02. 01- 2022. 02. 15

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

2020.02.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy Pásztó Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Pásztó polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját.

Ezáltal biztosítsa minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének a jogot, hogy
a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vegye,
b) közösségi művelődési jogait érvényesítse,
c) művelődési céljainak megvalósítására az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

3. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (7) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások közül az alábbiakat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról az alábbi formákban és módon gondoskodik:

a) az intézmény fenntartójaként működteti az e § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat ellátó Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központot,

b) az intézmény fenntartójaként működteti a közművelődési feladatokat is ellátó Pásztói Múzeumot,

c) a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köthet.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.
(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.
(5) A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket az Önkormányzat – az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból – támogathatja. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni.

4. § Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési feladatokat ellátó intézmények a szolgáltatásaikat igénybe vevőknek kedvezményeket nyújthatnak az alábbiak szerint:

a) diákoknak

b) nyugdíjasoknak

c) nagycsaládosoknak

5. § Az Önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek hatékony feladatellátásuk érdekében kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek:

a) a szakminisztériummal,

b) a szakmai intézetekkel,

c) az országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel,

d) a Nógrád Megyei Önkormányzattal,

e) a város köznevelési intézményeivel,

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával,

g) a sajtóval,

h) a nemzetiségi önkormányzatokkal,

i) a városban működő egyházi szervezetekkel,

j) a közművelődési feladatot ellátó civil szervezetekkel.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pásztó Város Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 36/1999. (XII. 12.) önkormányzati rendelete.

Pásztó, 2020. január 31.
Farkas Attila dr. Sándor Balázs
polgármester jegyző