Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Hatályos: 2020. 02. 06

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

3.928.402 e Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

3.928.402 e Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: 1.914.218 e Ft működési bevétellel és működési kiadással

2.014.184 e Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.652.387 e Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 3.894.740 e Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 2.242.353 e Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.276.015 e Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 33.662 e Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 2.242.353 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlegében.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások különbségéből eredő hiány az előző évben, években megérkezett és most maradványban szereplő pályázati pénzeszközök miatt fordul elő, és finanszírozási többletként jelentkezik.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4., 4.1., 4.2., és 4.3. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.- 9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:

9.1. Önkormányzat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási

feladatok bontásban)

9.1.1. Önkormányzat projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.2. - 9.1.15. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátonyterenye TOP-3.1.1-15

9.1.5. Pásztó Északi iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.6. Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.7. Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274

9.1.8. Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.1.9. Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001

9.1.10. A helyi identitás erősítése TOP 5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.11. Külterületi utak fejlesztése Pásztón VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16

9.1.12. Zöld Város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-

2018-00005

9.1.13. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.14. Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059

9.1.15. Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-

NG1-2016-00002

9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok

bontásban)

9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (kötelező feladatok, önként

vállalt feladatok bontásban)

9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül (kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.5. Pásztói Múzeum (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6. Pásztói Gondozási Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok bontásban)

9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

(8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

10. Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai

11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai

12. Intézményi létszámkeretek

13. Európai Uniós pályázatok

14. Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről

15.2. Egyéb közvetett támogatások

16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege

17. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

18. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

19. 2020. évi mutatószámok

20. Előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.

5. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2020-ban pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

6. § Ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenteni kell a szükséges mértékig, kivéve, ha más forrás áll rendelkezésre.

Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnek megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi tartalékát 5.000 e Ft-ban határozza meg.

Az általános célú tartalék szolgálhat az esetlegesen fellépő rendkívüli helyzetek

kezelésére. A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti

felhasználásáról a polgármester dönt.

(2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendeletmódosítások közötti időszakban, (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 10.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(3) Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet megfelelő indoklással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. § A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

9. § (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Az intézmények /a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegtakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően, és a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílhat jutalom fizetésére.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. évben 53.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2020. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat is magában foglalja.

(6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően. A hozzájárulás az önkormányzat és az intézmények alkalmazottai részére folyósítható.

11. § (1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.

(2) Az Önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

12. § (1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

(3) Az intézmények készpénzes kiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban, vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

13. § Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.

14. § (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik.

A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be.

Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is.

Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

15. § (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2019. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

16. § (1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat, ingóságaikat az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.

17. § Az önkormányzat 2020. évi adósságszolgálati kiadásait 16.320 e Ft tőketörlesztésben + 3.251 e Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.

18. § (1) A Képviselő-testület a sport támogatására 10.000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 10.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkezett kérelmek alapján. További 1.065 e Ft civil támogatást biztosít az előző évi 251/2019. (X.3.) számú határozat alapján.

A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

19. § A Képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet (30.000 e Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi, mint önként vállalt feladatot.

A Képviselő-testület a városi rendezvények finanszírozásához a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

20. § (1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

21. § A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

22. § (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § szerint.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.

(3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.

23. § (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést a felvételkor kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

(2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.

24. § (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni.
A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú támogatást (pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

25. § A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2019. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.

26. § Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2020-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit is az OTP Bank NYRT vezeti.

Az Önkormányzat pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi

27. § A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2020. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.

28. § A Képviselő-testület a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 1.000.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.

29. § Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések különösen a pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

30. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 7. §-ban rögzítettek kivételével minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

31. § 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

32. § 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Az átmeneti gazdálkodási rendeletből eredő szabályok

33. § 1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szociális rendeletben meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges fedezetet, előirányzatot biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

Záró és vegyes rendelkezések

34. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

35. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2019.(XII. 13.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2020. február 6.

Farkas Attila Dr. Sándor Balázs

polgármester jegyző