Pásztó Városi Önkormányzat 7/2020.(IV.17.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozásról

Hatályos: 2020. 04. 18- 2020. 04. 19

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. § A rendelet hatálya Pásztó közigazgatási területére és a területén tartózkodó természetes személyekre terjed ki.


  1. § (1) 2020. április 18. 00 órától 2020. április 19. 24 óra 00 percig közterületeken tilos mindennemű csoportosulás.

(2) Hasznos és Mátrakeresztes településrészen csak az ott állandó lakóhellyel rendelkezők és az állandó lakcímű lakosok ellátása okán a közeli hozzátartozók, illetve mások átutazás céljából tartózkodhatnak.

(3) Csak egy háztartásban élők tartózkodhatnak együtt a közterületeken szabadidős, gyalogos közlekedés céljából.

(4) Egyedül, vagy egy háztartásba nem tartozó személyek a (3) bekezdés szerinti tevékenységet azzal folytathatnak, hogy egymástól 2 méteres távolságot kötelesek tartani.


  1. § A


  1. § A kijárási korlátozás tartama alatt lakóhelyet – a 2-3. §-ban foglalt kivételekkel - csak munkavégzés, élelmiszer-és gyógyszervásárlás, idős emberek ellátásának segítése és egészségügyi ellátás igénybevétele esetén szabad elhagyni.


  1. § E rendelet alkalmazásában:
  1. Közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.
  2. Csoportosulás: embereknek 3 főnél nagyobb számban való egy időben való összegyűlése, kivéve az egy háztartásba tartozó személyeket.
  3. Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 00 órakor lép hatályba és 2020. április 20-án hatályát veszti.


Pásztó, 2020. április 17.                                                                                                          Farkas Attila

                                                                                                          polgármester