Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete

kijárás korlátozásáról

Hatályos: 2020. 04. 25- 2020. 04. 26

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. § A rendelet hatálya Pásztó közigazgatási területére és a területén tartózkodó természetes személyekre terjed ki.


 1. § 2020. április 25. (szombat) 00 órától 05.00 óráig és 2020. április 25. (szombat) 21.00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 05.00 óráig, továbbá 2020. április 26. (vasárnap) 21.00 órától 24.00 óráig kijárási tilalom van érvényben. A kijárási tilalom alatt közterületen tartózkodni tilos, kivéve munkavégzés miatt a munkahelyre történő közlekedés, idős emberek ellátásának segítése és egészségügyi ellátás igénybevétele céljából.


 1. § (1) 2020. április 25. (szombat) 00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24 óra 00 percig közterületeken tilos mindennemű csoportosulás.

(2) Hasznos és Mátrakeresztes településrészen csak az ott állandó lakóhellyel rendelkezők és az állandó lakcímű lakosok ellátása okán a közeli hozzátartozók, illetve mások átutazás céljából tartózkodhatnak.

(3) Csak egy háztartásban élők tartózkodhatnak együtt a közterületeken szabadidős, gyalogos közlekedés céljából.

(4) Egyedül, vagy egy háztartásba nem tartozó személyek a (3) bekezdés szerinti tevékenységet azzal folytathatnak, hogy egymástól 2 méteres távolságot kötelesek tartani.


 1. § A


 1. § A kijárási korlátozás tartama alatt lakóhelyet – a 3-4. §-ban foglalt kivételekkel - csak munkavégzés, élelmiszer-és gyógyszervásárlás, idős emberek ellátásának segítése és egészségügyi ellátás igénybevétele esetén szabad elhagyni.


 1. § E rendelet alkalmazásában:
 1. Közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.
 2. Csoportosulás: embereknek 3 főnél nagyobb számban való egy időben való összegyűlése, kivéve az egy háztartásba tartozó személyeket.
 3. Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó.


 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 00 órakor lép hatályba és 2020. április 27-én hatályát veszti.


Pásztó, 2020. április 23.

                                                                                                          Farkas Attila

                                                                                                          polgármester

Pásztó Város Polgármesterének a kijárás korlátozásáról szóló 8/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján az alábbi indokolást csatolom.


Általános indokolás


Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, hatékonyabbá téve a kormányzati intézkedések és ajánlások érvényesítését, Pásztó városában is indokolttá vált a kormány által előírt korlátozásoknál szigorúbb intézkedések bevezetése.


Részletes indokolás


 1. §-hoz: a rendelet hatályát meghatározó rendelkezés.
 2. §-hoz: kijárási tilalom elrendelése az éjszakai és hajnali órákra.
 3. §-hoz: a korlátozó intézkedések részletezése, különös tekintettel a csoportosulások, szabadidős tevékenyégek és a közterületen való tartózkodás szabályainak meghatározására, szűkítve a társas érintkezési formákat és lehetőségeket.
 4. §-hoz: tiltó rendelkezés a leggyakrabban használt közterületi részekre nézve.
 5. §-hoz: a kijárási korlátozás alól kivételt képező tevékenységek folytatásának biztosítása.
 6. §-hoz: értelmező rendelkezések a rendelet előírásainak alkalmazhatósága érdekében.
 7. §-hoz: hatályba léptető és hatályvesztést kimondó rendelkezés.Pásztó, 2020. április 23.                                                                                               Farkas Attila

                                                                                               polgármester