Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati piac működéséről

Hatályos: 2021. 11. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati piac működéséről

2021.11.01.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet célja a Pásztó Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő piacon folytatott kereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyes kiegészítő szabályok meghatározása a vonatkozó, magasabb szintű jogszabályokkal összhangban.

2. § (1) Jelen rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztó 1407 hrsz-ú, természetben a 3060 Pásztó, Magyar u. 18. szám alatt lévő piacra (a továbbiakban: városi piac) terjed ki.

(2) A piac fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3060 Pásztó, Kossuth u. 116.) (a továbbiakban: Társaság).

3. § (1) A piac működési rendjét a Társaság határozza meg a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint. A Társaság a tevékenységét a Korm. rendelet, az általal létrehozott működési rend, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM. rendelet szerint végzi.

(2) A piac üzemeltetése során a Társaság díjak beszedésére jogosult, melyeket a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig állapít meg, melyről tájékoztatja Pásztó Városi Önkormányzatot.

(3) A piac nyitvatartásáról, működési rendjéről a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól látható helyen hirdetményben tájékoztatja az árusokat.

(4) Az üzemeltető gondoskodik különösen:

a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztán tartásáról,

b) a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,

c) a hulladék elszállításáról,

d) a piac megnyitásáról

e) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről,

f) a helypénz beszedéséről, befizetésének ellenőrzéséről és elszámolásáról.

4. § Hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 9/2003. (III.29.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.