Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Hatályos: 2021. 02. 12

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1 Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlegében.

4.191.299 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.191.299 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: 2.017.614 E Ft működési bevétellel és működési kiadással

2.173.685 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.640.406 E Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 4.018.873 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 2.378.467 E Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.550.893 E Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 172.426 E Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 2.378.467 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4., 4.1., 4.2., és 4.3. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:

9.1. Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként

vállalt, államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.2. - 9.1.14. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye

TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.6. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.1.7. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen

TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.10. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése

TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

9.1.11. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017

9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002

9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki

TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-

NG1-2016-00002

9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.5. Pásztói Múzeum költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6. Pásztói Gondozási Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

(8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

10. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi városfenntartási kiadásai

11. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi egyéb kiadásai

12. Intézményi létszámkeretek

13. Európai Uniós pályázatok

14. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről

15.2. Egyéb közvetett támogatások

16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege

17. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

18. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

19. 2020. évi mutatószámok

20. Előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.

5. § A Polgármester 2021-ben pályázatot nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

6. § Ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenteni kell a szükséges mértékig, kivéve, ha más forrás áll rendelkezésre.

Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnek megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7. § Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

8. § (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

9. § (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát, az ágazati jogszabályok betartásával a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Az intézmények /a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegtakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően, és a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílhat jutalom fizetésére.

(3) A köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2021. évben – változatlan összegben -, 53.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2021. évben /az előző évekhez hasonlóan/ a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.

(5) A köztisztviselőket, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében Cafetéria juttatás illeti meg, mely a vonatkozó adózási szabályok szerint adózik.

(6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően. A hozzájárulás az önkormányzat és az intézmények alkalmazottai részére folyósítható.

10. § (1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.

(2) Az Önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

11. § (1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

(3) Az intézmények készpénzes kiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban, vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

12. § Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.

13. § (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik.

A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be.

Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is.

Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

14. § (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2020. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

15. § (1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat, ingóságaikat az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.

16. § Az önkormányzat 2021. évi adósságszolgálati kiadásait 16.320 E Ft tőketörlesztésben + 4.000 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.

17. § (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2021. évi költségvetésben a sport támogatására 5.000 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 5.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 959 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 67/2020. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

18. § (1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

19. § A Polgármester az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

20. § (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § szerint.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.

(3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.

21. § (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést a felvételkor kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

(2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.

22. § (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni.
A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú támogatást (pályázatot, pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig

rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

23. § A Polgármester a 2020. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesíti.

24. § Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2021-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit is az OTP Bank NYRT vezeti.

Az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, díjmentesen.

25. § A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2021. február 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.

26. § Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2021. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 1.000 E Ft-ot biztosít, melynek felhasználására felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.

27. § Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések különösen a pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

28. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 7. §-ban rögzítettek kivételével fenntartja magának, figyelemmel az önkormányzati SZMSZ 76. § 7. bekezdés c. pontjára.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A 2021. évi Költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

29. § 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

31. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

32. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2020.(XII. 16.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2021. 02.10.

Farkas Attila Dr. Sándor Balázs

polgármester jegyző

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik a tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a VG KN Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú épületekben az egészségügyi alapellátás technikai feltételei korszerű körülmények között biztosítottak.

Az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől a társult településekkel együtt vállalkozásba adtuk. A vállalkozó cég kapja meg a NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a településektől beszedi a lakosságarányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötött. A fogorvosi ügyelet is megoldott. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. A védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.

Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).

Gyermekétkeztetés

Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést.

Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.

Hulladékgazdálkodás

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Uniós támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.

Az Idősek Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Bölcsődei ellátás

2019-től településünkön Bölcsőde is működik.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)

Törvények alapján kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostorban folyik. A működtetést az állami támogatásból, az intézmény saját bevételéből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 29 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2021. évi költségvetésben 89 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 4 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.

Sport-és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére. A strandfürdő nyitvatartási ideje alatt az általános iskolások részére az úszás oktatási órákra ingyenes belépést biztosít.

Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket.

Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási KN Kft. működteti a piacot. A szombati nyitva tartás biztosított a szerdai nap mellett.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat

- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe

Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2021. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembe vételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálva.

2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.

3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulók lét- és szociális biztonságának garantálása. (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).

5. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

6. Az előző években megnyert Európai Uniós pályázatok megvalósítása.

Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt áremelkedések miatt- nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk

ezeket a projekteket megvalósítani. 2 projekt esetében Önkormányzatunk sikeresen pályázott kiegészítő támogatásra „ráemelésre”. Ezzel lehetővé válik a pályázati célkitűzések megvalósítása.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt bizonyítják, az Önkormányzat a 2021-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.

A 2021. év egy kivételes, és egyúttal egy nagyon nehéz év lesz a város életében. Kivételes lesz ugyanis soha ilyen mértékű pályázati pénzösszeg nem állt még rendelkezésre, mint ezekben az években. És ebben az évben már remélhetőleg láthatóak is lesznek ezek a fejlesztések. Ez a sok pályázat óriási fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, és hatalmas munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. Egyúttal igen nehéz év lesz, mert a pozitív dolgok mellett sajnos nagyon sok bizonytalanság is jelen van ebben az évben. A kialakult járványhelyzet miatt ez a költségvetés nagyon sok feltételes számot tartalmaz. Ezek miatt úgy ítéljük meg a 2021-es év az előző évektől sokkal feszítettebb, bonyolultabb és kiszámíthatatlan lesz.

A 2021. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, és a járványhelyzet nagymértékben meghatározták.

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege 4.191.299 E Ft.

Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

2. § (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2021. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 4.191.299 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegét 6,7 %-al haladja meg.

A bevételek 39,1 %-át képezik a költségvetési bevételek, 60,9 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik. Ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az állami támogatások tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2021. évi költségvetési bevételeken belül: 45,9 %.

Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze, összehasonlítva az előző év adatával.

Állami támogatás részletezése (E Ft-ban)

Jogcím megnevezése

2021. év

2020. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Támogatás összege

Támogatás összege

Támogatás beszámítás után

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

145.526

122 332

109 616

Településüzemeltetés támogatása

54.242

54 854

0

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

24.27 0

24 427

0

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

84

107

0

Üdülőhelyi feladatok

851

0

224.122

202 570

109 616

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, kiegészítő támogatása

131.015

117 258

117 258

Óvodaműködtetési támogatás

20.551

20 620

20 620

151.566

137 878

137 878

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok. szociális feladatainak egyéb támogatása


16 093

16 093

Család- és gyermekjóléti szolgálat

4510

4 080

4 080

Család- és gyermekjóléti központ

23.360

21 780

21 780

Szociális étkeztetés

5641

4 902

4 902

Házi segítségnyújtás

7385

5 735

5 735

Jogcím megnevezése

2021. év

2020. év

Támogatás összege

Támogatás összege

Támogatás beszámítás után

Időskorúak nappali ellátása

6.510

5 700

5 700

Demens személyek nappali ellátása

2.928

4 134

4 134

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.

14.146

14 095

14 095

Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)

80.341

64 012

64 012

Bölcsőde támogatása

14.103

12 485

12 485

158.924

153.016

153.016

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

73.101

65 540

65 540

Szünidei étkeztetés támogatása

4.027

4 750

4 750

77.128

70.290

70.290

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.

19.506

11 318

11 318

Települési önk. muzeális intézményi feladat támogat.

21.400

21 403

21 403

40.906

32 721

32 721

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS

652.646

596 475

503 521

Iparűzési adó kedvezmény miatti támogatás *

100.000

* A 4/2021.(I. 14.) Korm. rendelet alapján

A Korm. rendelet értelmében: a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi támogatásra jogosult.

Számításaink és becsléseink alapján a költségvetésben 100.000 E Ft összeggel számoltunk.

Természetesen ez az összeg most még csak egy tervezett, becsült adat, amely év közben válik majd véglegessé.

A táblázatból jól látható hogy megváltozott az állami támogatások finanszírozási rendszere. 2020-ig a települések adóerő képességének függvényében kiegészítették vagy elvonták (beszámították) az önkormányzatok működésének általános támogatását. Az átlagostól jobb mutatóval rendelkező önkormányzatoktól elvonták ezeket a támogatásokat. Pásztó iparűzési adóbevétele évről évre növekvő tendenciát mutatott, így az 1 lakosra jutó adóerő képesség mutatója is egyre kedvezőbben alakult. Ennek következtében ezeket a támogatásokat elvonták. Ez a rendszer 2021-ben megszűnt. Helyette bevezették az átlagostól jobb adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok részére a szolidaritási hozzájárulás fizetését, amelyet a 22.000 Ft-ot meghaladó egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség mutatóval rendelkező önkormányzatoknak kell fizetni. A hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár állapította meg az adóbevétel adatok alapján. A hozzájárulás mértéke százalékosan meghatározott. Pásztó esetében 2021. évben 64.432 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, melyet a nettó finanszírozás keretében vonnak el.

Amely településeken az egy lakosra jutó adóerő képesség 22.000 Ft alatti ott kiegészítik az állami támogatás összegét, így érvényesül a jövedelem különbségek kiegyenlítésének elve.

Összességében megállapítható hogy a 2021. évre megállapított állami támogatások előző évhez képest kedvezőbben alakulnak: 9,4 %-kal meghaladják a 2020. évit. Ez az érték még kedvezőbb ha a ténylegesen megmaradó állami támogatást hasonlítjuk össze, így 16,8 % a növekmény.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az orvosi ügyelet működtetésére a községektől átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzat és az intézmények pályázatai. Ezen kívül itt szerepel a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

A közhatalmi bevételek tervezése jelenleg a legnehezebb feladat. A járványhelyzet miatt nagyon bizonytalan, és jóformán kiszámíthatatlan a jövő ebben a tekintetben. A gépjárműadó az előző évtől elkerült az önkormányzattól, ez városunknak közel 30 Millió Ft bevételkiesést jelent.

Az iparűzési adóbevételnél 2021-ben több központi intézkedés is meghatározó. Az előzőekben említett kis és középvállalkozások adóterhe (2% helyett 1%, amelyet állami támogatásként kompenzálnak.) Az év végi feltöltési kötelezettség már 2020-ban megszűnt.

Számításaink alapján az előző évi tervezett iparűzési adóbevételből 100.000 E Ft lehet a vállalkozásokat érintő kedvezmény összege, ami a költségvetésünkben meg hiány. A járványügyi helyzet okozta bizonytalansági tényezők miatt ezen kívül még 46.021 E Ft-al csökkentettük tervezett adóbevételt. A többi adónemnél az előző évi szinten terveztünk, de ezeknél is sok a feltételes mód.

A tervezés adónemenként a következőképpen alakul, összehasonlítva az előző év adatával.

(E Ft)

Adónem

2021. évi terv

2020. évi terv

Építményadó

50 000

50 000

Iparűzési adó

343 979

490 000

Idegenforgalmi adó

2 000

2 000

Talajterhelési díj

2 000

2 000

Gépjárműadó

30 000

Pótlék, bírság

1 000

1 000

Egyéb bevétel

100

100

Összesen

399 079

575 100

A működési bevételeket összességében 167.250 E Ft összeggel terveztük.

Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények valamennyi működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak , szolgáltatások bevételei stb.)

Vagyonértékesítésből 2021. évre összesen 65.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben.

Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.

A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 11.000 E Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérülést. Ebből 9.000 e Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzösszeg visszafizetése; 2.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.

A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas. Ez most még csak egy tervezett adat, véglegessé a zárszámadás elkészítésével válik.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti a következő évi állami támogatásból. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja. (2021-ben 26.106 e Ft)

Itt szerepel még 130.000 E Ft összegű folyószámlahitel keret, amelyre az OTP Bankkal szerződünk. A szerződéskötés folyamatban van. Ennek jelentősége azokban a hónapokban nagy, amikor a saját bevételek nem realizálódnak a kiadások finanszírozásához szükséges mértékben.

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek megoszlása, hasonlóan az előző évihez, nagyon sajátos képet mutat: 57,1 %-át ugyanis az előző évi maradvány képezi, amely az előző évben, években az elkülönített számlákra megérkezett pályázati támogatásokat takarja.

Kiadások alakulása

A 2021. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege –a bevételekkel megegyezően-: 4.191.299 E Ft.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2021. évre vonatkozó központi bérintézkedések a költségvetés készítésének kezdetén még nem voltak elfogadva. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelése komoly hatással vannak a költségvetésre, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás. A tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján 5 %-os mértékű béremeléssel számoltunk. A jelenlegi állapot szerint megszületett a döntés, február 1.-től 4 %-al emelkednek a minimálbérek és a garantált bérminimum összege.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. §-a 2021. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ugyanez a paragrafus az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásukból megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2020-ban is élt ezzel a lehetősséggel, és 53.000 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

A 2021. évi költségvetésben ugyanezzel az illetményalappal számoltunk, az önkormányzat gazdasági helyzete és a bizonytalansági tényezők miatt ez évben nincs lehetőség az illetményalap emelésére. Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2021-ban.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót 15,5 % mértékkel vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50%-os mértéke a fizetendő hozzájárulás.

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

A finanszírozási kiadások a két fejlesztési célú hitel éves törlesztését tartalmazzák, és a folyószámlahitel visszafizetését, mert azt a tárgyévben ki kell egyenlíteni.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételeknél szereplő megelőlegezés visszafizetése.

2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.

3. § (1) 3. melléklet

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2021. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza, amely az előző évi mértékkel megegyező.

3. § (2) 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet

A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2021. évben. Két fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel).

Az elsőt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvételéhez. Ebből 2021. év elején a fennálló tőketartozás 42.000 E Ft. E hitel törlesztésének összege 2021-ben 6.000 E Ft tőketörlesztés és 1.000 E Ft kamat és egyéb költség.

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel, az utak felújítására. 2021. év elején ebből a fennálló tőketartozás 137.100 E Ft.

Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 3.000 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.

A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 4 évre.

A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.

3. § (3) 5. és 5.1. melléklet

Az 5. melléklet az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.

Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.

Az adóbevételek teljesülése nem folyamatos, hanem évi két alkalommal érkezik zömmel a bevétel: márciusban és szeptemberben.

3. § (4) 6. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 98 %-a Európai Uniós projektekhez tartozó, valamint kormányzati támogatással megvalósuló beruházás.

A tervezett egyéb beruházási feladatok közül jelentős tétel a Kékesi u. 62-64 között tervezett gabionfal építés. Ez elkerülhetetlen és nem halasztható mert veszélyessé válhat.

3. § (5) 7. melléklet

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be, feladatonként részletezve. Itt is megtalálhatók a projektekből a felújítási kiadások. Ezen kívül csak olyan kötelező feladatokhoz kapcsolódó felújítást tervez az Önkormányzat, amely nem halasztható. (pl. vis maior támogatáshoz tartozó önrész).

3. § (6) 8. melléklet

A 2021. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évi szinten tervezi az ellátásokat, saját forrásból finanszírozva..

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtson. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45. §-ának (4) bekezdésére-hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához

3. § (7) 9. melléklet

A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.

9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.

A 9.1.1. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül.

A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.

A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg, mértéke 15,5 %.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.

A 10. és 11. mellékletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.

Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, valamint a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt.

Új elemként jelenik meg az előzőekben ismertetett szolidaritási hozzájárulás összege (64.432 E Ft), amelyet szintén az egyéb működési kiadások között kell elszámolni.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.

A 9.1.2. – 9.1.14. mellékletek projektenként bemutatják a 2021. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.6. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.1.7. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen

TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.10. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése

TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

9.1.11. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017

9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002

9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki

TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezni kellett még egy új, jelentős tételt. A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az önkormányzat visszalépett a TOP-4.3.1.-15-NG1-2016-00001 azonosítószámú „Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért” című projekt megvalósításától. A megkapott pályázati összeg 167.000 E Ft volt. A testületi döntést követően az elkülönített projekt számlán levő egyenleget, 143.387 E Ft-ot visszautaltuk a MÁK részére. A pályázatból korábban felhasznált pénzösszeget, 23.613 E Ft-ot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Benyújtott kérelmünk eredményeként 7 havi részletfizetést engedélyeztek. A visszafizetést a támogatási céllal egyezően kell elszámolni: 16. 813 E Ft felhalmozási célú visszafizetés, 6.800 E Ft működési célú. 59 E Ft összegű ügyleti kamatot számítottak fel.

A 2021. évi költségvetésben ennek megfelelően terveztünk.

9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.

Az intézménynél folyamatban van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, 2021. évre tervezett összege 16.503 E Ft. Ez a pályázat céljának megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

Az intézmény létszámkerete 40 fő, ami az előző évhez képest 4 fő csökkenést jelent.

Ez több takarékosságot célzó intézkedés eredménye. Szerepet játszik az is, hogy elkerült innen az építéshatósági tevékenység. A nyugdíjba vonult alkalmazottak helyett nem vett fel az intézmény új köztisztviselőt. A munka racionális szervezésével (pl 4 órás foglalkoztatott, év közben nyugdíjba vonuló köztisztviselő munkakörének átszervezése stb.) lehetővé vált az intézményi létszámkeret csökkentése, és ez által jelentős megtakarítás elérése.

A személyi juttatások és járulékai tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a soros előrelépéssel számoltunk, amely a Köztisztviselői törvény szerint fizetési fokozat változásával jár.

A tervezett személyi juttatásokat növelik a 2021-ban esedékessé váló jubileumi, közszolgálati jutalmak. Az így számított 2021. évi tervszám 7.281 E Ft megtakarítást mutat az előző évihez képest.

A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.

Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kis értékű eszközök, bútorok beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik. A kötelezően alkalmazandó új programok (pl ASP) elkerülhetetlenné teszik az informatikai fejlesztést. Ezen kívül a régi, elhasználódott számítástechnikai eszközök cseréje sem halasztható a legtöbb esetben.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

Állami támogatás

145.526 4

109.616

Saját bevétel

1.270

2.600

Tervezett maradvány

1.065

2.352

Önkormányzati támogatás

118.268

171.285

Mindösszesen

266.129

285.853

Tervezett kiadások

266.129

285.853

Az intézmény tervszámai igen kedvezően változnak 2021. évre: az előző évi tervtől 53.017 E Ft –tal kevesebb önkormányzati támogatás szükséges a kiadások finanszírozására. Ebből 35.910 E Ft az állami támogatás emelkedésének hatása, a többi az intézmény takarékos létszámgazdálkodása, és az egyéb területeken is tapasztalható takarékoskodás eredménye.

9.3. melléklet

sztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el.

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.

- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.

- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 42 fő.

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és járuléka az előző évitől lényegesen magasabb. Ennek oka az előző évben történt központi, ágazati bérintézkedések.

Az intézmény költségvetési javaslatában 1.905 E Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel.

Ez kisértékű eszközök beszerzését tartalmazza.

A feladatellátás forrásösszetétele (e Ft)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

Állami támogatás

184.865

167.265

Saját bevétel

11.299

11.950

Tervezett maradvány

1.479

391

Önkormányzati támogatás

27.291

39.142

Mindösszesen

224.934

218.748

Tervezett kiadások

224.934

218.748

Az intézmény költségvetése összességében 2,8 %-al meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 10,5 %-al magasabb mint a megelőző évben. Ennek köszönhető, hogy a magasabb személyi juttatások és járulékai, a magasabb dologi kiadás ellenére a 2021 évre tervezett önkormányzati kiegészítés csökken.

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1.,és a 9.4.2. mellékletek mutatják

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című önkormányzati projektben. Ennek 2021. évre tervezett összege: 14.489 E Ft.

A 2021. évi költségvetési javaslatban 735 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés címen.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés

2021.évi költségvetés

2020. évi költségvetés

Állami támogatás

19.506

11.318

Saját bevétel

5.291

8.773

Tervezett maradvány

1.351

455

Önkormányzati támogatás

30.809

62.691

Mindösszesen

56.957

83.237

Tervezett kiadások

56.957

83.237

Szembetűnő, hogy a 2021. évi tervezett kiadások lényegesen elmaradnak az előző évi költségvetéstől. Ennek magyarázata, hogy az előző évben az intézmény költségvetésében szerepelt 30.000 E Ft összeggel a városi rendezvények költsége. Ez évben a járványhelyzet miatt nem terveztünk ilyen kiadásokat. Amennyiben a szigorítások, korlátozások megszűnnek, év közben pótelőirányzat beállításával fogjuk ezt helyre tenni, illetve igyekszünk pályázati forrásokat is biztosítani e célra.

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési számadatait a 9.5. melléklet tartalmazza.

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.

A 2021 évi költségvetésben a működési kiadásokon kívül 1.200 E Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, kis értékű eszközbeszerzésre. Ezt pályázati forrás terhére fogja megvalósítani.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (eFt)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2020 évi költségvetés

Állami támogatás

21.400

21.403

Saját bevétel

4.460

798

Tervezett maradvány

1.451

687

Önkormányzati támogatás

2.963

1.172

Mindösszesen

30.274

24.060

Tervezett kiadások

30.274

24.060

Az intézmény 2021. évi költségvetése jelentősen meghaladja az előző évit. Az állami támogatás csökken, a kulturális szakterületen viszont előírás a 6 %-os bérfejlesztés, amelyet a költségvetésben figyelembe vettünk.

2021-ben lesz egy jubileumi jutalom kifizetés is, amelyet törvény ír elő. Ezek hatásaként a költségvetésben jelentősen nő az önkormányzati támogatás összege.

9.6., 9.6.1., 9.6.2. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat

legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok,

ellátottak alapján.

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.

Kötelező feladatok: Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Demens személyek nappali ellátása

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Központ

Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat: Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62,5 fő

A Gondozási Központ 2021. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák

a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban

az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása.

5 %-os béremeléssel lett számolva a személyi juttatások összege. Az elfogadott berfejlesztés mértéke 4 %.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón

című pályázatban: 5.168 E Ft a költségvetésben erre az évre jutó pályázati összeg.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)

174.193

150.368

Saját bevétel

72.341

78.441

Tervezett maradvány

707

7.541

Önkormányzati támogatás

44.077

38.371

Mindösszesen

291.318

274.721

Tervezett kiadások

291.318

274.721

Az intézményt érintő állami támogatások emelkedtek 2021-re. Ugyancsak magasabb a Védőnői Szolgálatot finanszírozó NEAK támogatás is. Mindezek ellenére 5.706 E Ft-al több önkormányzati támogatás szükséges a kiadások fedezetére mint az előző évben. Ez a saját bevételek elmaradása miatt alakul így, ami a járványügyi helyzetnek is köszönhető.

3. § (8) 10. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásban is szerepelnek.

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesités érdekében.)

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja.
A játszótereknek megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.

Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.

Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemétgyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás

- Közvilágítás

- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

- Strand üzemeltetés

A Képviselő-testület döntése értelmében a strand üzemeltetésével határozatlan időre a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. A strand működéséhez az Önkormányzatnak évente kiegészítést kell biztosítania.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület szintén a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Ehhez szintén önkormányzati forrás is szükséges.

11. melléklet 11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.

A 10. és 11. mellékletek az Önkormányzat valamennyi működési kiadását tartalmazzák, részletezik.

12. melléklet

Az Önkormányzat és az intézmények 2021. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.

13. melléklet

Az Európai Uniós pályázatokat részletezi ez a melléklet 2021. január 1. állapot szerint.

Az Önkormányzat összesen 2.192.574 E Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik. Ez 13 db nyertes pályázat.

A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 16.503 E Ft-t tervezhet 2021-re.

Két intézmény szintén konzorciumi tagként közreműködik ez egyik önkormányzati pályázatban /Integrációs közösségfejlesztés/.

Mindezek összesen 2.228.734 E Ft összegű pályázati pénzeszközt jelentenek a városnak.

14. melléklet

A 2021. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatonként.

15., 15.1, 15.2 melléklet

Ezek a mellékletek az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, és a tervezett adókedvezményekről és adómentességekről készültek.

16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.

17. melléklet

Az Önkormányzat Lakáseladási alap bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

18. melléklet

A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

19. melléklet

A normatív támogatásokat is meghatározó mutatószámok tervezett alakulását találhatjuk meg ebben a mellékletben.

20. melléklet 20. melléklet

Az előző évről áthúzódó, többéves kihatással járó döntéseket tartalmazza.

Összegzésként elmondható hogy az elmúlt évek viszonylatában várhatóan a 2021-es év a legnehezebb év lesz.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése

Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kisérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.

Az önkormányzat, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.

Az intézményeknek szükséges felmérni az engedélyezett létszámkereten belül milyen racionalizáló intézkedéssel tudnának költség csökkentést elérni.

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővülhetnek forrásaink.

Az intézményeknek, a Városgazdálkodási Kft-nek a saját területükön bevételük növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.

Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehetőség szerint a törvényben megengedett két alkalommal.

Adóhátralék, lakbérhátralék, és egyéb kinnlevőség beszedésére hatékony intézkedéseket szükséges tenni.

Pásztó, 2021. január 25.

Farkas Attila

polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi

költségvetésről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletéhez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2021. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2021. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2021. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2021-es évre vonatkozóan a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben rögzítették az alapfeltételeket.

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint a kötelező önkormányzati feladatainak eleget kell hogy tegyen.

A 2021. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb., amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetésben terveztünk ilyen jellegű feladatokat, például illegális hulladékok eltakarítása. Ennek következtében pozitív környezeti és egészségügyi következmények várhatók.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest a jogszabály plusz adminisztratív terhet nem eredményez.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) – (3) bekezdései szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt ez elmarad, a polgármester fogadja el a rendeletet.

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2021. február 10.

Farkas Attila

polgármester