Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 02. 15

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

2022.01.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § . A rendelet hatálya Pásztó Városi Önkormányzatra, valamint a Pásztó Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.

2. § . Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedje, és a szükséges kiadásokat az előző évi működési kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesítse.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2021. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.

4. § . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a gyermekek védelméről szóló törvény értelmében - a Pásztó közigazgatási területén lévő oktatási intézményekhez tartozó gyermekek étkeztetését folytatólagosan 2022. január 1-től szervezze meg, gondoskodjon a szolgáltatás biztosításáról és az étkezési térítési díjak beszedéséről.

5. § A Pásztó Városi Önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál a 2022. január 1-től esedékes bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítsa, a szükséges átsorolásokat hajtsa, illetve hajtassa végre. Az aktuális személyi juttatások és járulékai kifizetését az átmeneti időszakban is teljesítse.

6. § . A Képviselő-testület a BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat 1. félévben aktuális összegét biztosítsa, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármestert.

7. § . A Képviselő-testület a 2022. évi csúszásmentesítési feladatokra a 2021. évi költségvetésben tervezett összeg időarányos részéig az időjárás függvényében szükség szerinti felhasználást irányoz elő.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez a szükséges fedezetet biztosítsa és az aktuális segélyeket kifizesse.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei, valamint a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegyensúlyozott működését biztosító kiadásokat teljesítse, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges forrást biztosítsa.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. január 1-től esedékes kiadások - munkabérek, segélyek, egyéb kötelező működési kiadások - finanszírozása céljából naptári éven belül lejáró folyószámlahitel keretszerződést kössön az OTP Bank Nyrt-vel 130 Millió Ft összegben. Szükség esetén az Önkormányzat e keretből folyószámlahitelt vehet igénybe az átmeneti időszakban is.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a közmunkaprogramokra pályázatot nyújtson be, melyek önrészét a 2022. évi költségvetésében biztosítsa.

12. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2021. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2022. évi kifizetései a 2021. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

13. § A folyamatban levő, több éves pénzügyi kihatással járó pályázatokhoz kapcsolódó tárgyévre ütemezett kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.A projektek esetében a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő kifizetések teljesíthetők.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél olyan előre nem látható esemény bekövetkezése esetén, amely a folyamatos működést zavarja vagy akadályozza, az elhárítással kapcsolatos kiadások teljesítésére.

15. § A korábbi években igénybe vett fejlesztési hitelek aktuális törlesztő részletét az átmeneti időszakban is teljesíteni kell.

16. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

17. § Az 1-15. §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 2022. március 15-ig tart, azonban ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti, rendelkezései beépülnek az elfogadott 2022. évi költségvetési rendeletbe.