Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021.(III.23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 23- 2021. 03. 23

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazással, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet 28/A §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerin módosul:


„(1) A bölcsődében a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként, napi 200.- ft.”


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pásztó, 2021. március 19.

Farkas Attila

polgármester

Dr. Sándos Balázs

jegyző