Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 12- 2021. 05. 12

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. 88. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: köztisztaság rendelet) 7. §-ában az „alkalmazásába” szövegrész helyébe az „alkalmazásának” szöveg lép.

2. § A köztisztaság rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

a/ Az ingatlannal határos közterület úttestig terjedő területének szemét és gyommentesítéséről.

b/ Az ingatlannal határos közterületen található járda gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről.

c/ Járda hiányában 1 m széles területsáv síkosság mentesítéséről.

d/ Az ingatlannal határos közterületen található nyílt árokszakasz és ennek műtárgyai tisztántartásáról. A kitermelt föld és iszap elszállításáról előzetes bejelentés alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik.

e/ A beépített és beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.

f/ Az ingatlanokról a járdára és az úttest fölé nyúló faágak és bokrok, valamint az ingatlannal határos közterületről a járdára nyúló faágak és bokrok megfelelő nyeséséről, olyan magasságban, hogy azok a gyalogos és közúti közlekedést ne akadályozzák.

g/ Az a/ - f/ pontokban foglalt kötelezettségek abban az esetben is fennállnak, ha az ingatlan nem lakott, vagy azt nem használják.

3. § A köztisztaság rendelet 17. § (1) bekezdésében a „papír, italos fémdoboz, műanyag, üveg” szövegrész helyébe a „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.” szöveg lép.

4. § A köztisztaság rendelet 17. § (3) – (4) bekezdései hatályukat vesztik.

5. § A köztisztaság rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az ingatlanhasználó, a Közszolgáltató által biztosított gyüjtőzsákban köteles elkülönítetten gyűjteni az újrahasznosítható hulladékokat. A közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsákban az újrahasznosítható műanyag, fém vagy papírhulladékot és zöldhulladékot köteles gyűjteni az ingatlanhasználó. A közszolgáltató gondoskodik az ingatlanok elől elszállított zsákok pótlásáról. Az üveghulladékot a hulladékudvarban kell elhelyezni.

6. § A köztisztaság rendelet 21. § (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

8. § A köztisztaság rendelet 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A háztartásokban összegyűlő, a rendszeres hulladékgyűjtés során szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető, úgy el nem szállítható nagyobb méretű hulladékok – tárgyak, eszközök, bútorok, háztartási gépek – hulladékudvarban történő leadását a közszolgáltató biztosítja.

9. § Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 13. napjával.