Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 18- 2024. 01. 18

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.18.

Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 11. mellékletében meghatározott véleményezésre jogosult szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező 1., 2., 3., jelű szabályozási tervlap és jelmagyarázat jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul, a módosítás területi hatályának vonatkozásában.

2. § (1) A HÉSZ 2. § (1) bekezdés 3. pontja a következő i) ponttal egészül ki:

„i) beültetési kötelezettség

(2) A HÉSZ 19. § a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) Ha a Szabályozási terv építési helyet vagy építési határvonalat jelöl, az elő-, oldal- és hátsókert méretét a Szabályozási terven jelöltek szerint kell figyelembe venni.

3. § (1) A HÉSZ 28. § (6) bekezdés táblázata a következő sorral egészül ki: Gip 10 SZ 5000 40 40 40 10,5 25

(2) A HÉSZ 28. § a következő (10), (11), (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Gip10 építési övezetben toronysiló építése esetén az előírt épületmagasság túlléphető, ebben az esetben a silót tartalmazó épület legmagasabb pontja 35 m.

(11) Gip10 építési övezetben az építési helyen kívül kizárólag portaépület létesíthető.

(12) Gip10 építési övezetben a Szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettséggel érintett telekrészen többszintű növénysáv telepítendő. A területen 3 szintű növényállomány részeként legalább 5 darab, előnevelt, többször iskolázott, honos faegyedek telepítését kell elvégezni minden 100 m2 telekrész után.

(13) Gip10 építési övezetben 1000 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű új épület, vagy torosnysiló elhelyezésénél a tájképbe, településképbe illeszkedés látványtervvel igazolandó. A látványterv részeként be kell mutatni távoli nézetben, tömegvázlaton a beavatkozás mértékét.

4. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet 2024. január 18-án lép hatályba, és 2024. január 19-én hatályát veszti.