Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 9/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendelettel módosított 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 28

a 9/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendelettel módosított 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet módosításáról

Általános indokolás

Általános indoklás

A 2021. évi költségvetés 2. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2021. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 2. számú módosítási javaslatban a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen 4.667.244 E Ft-ra emelkedik.

A költségvetés főösszegéhez képest ez + 475.949 E Ft növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

Működési célú állami támogatás + 37.123 E Ft

Működési célú támogatás ÁHn b. + 54.431 E Ft

Felhalmozási célú támogatás + 227.925 E Ft

Működési bevételek + 7.687 E Ft

Fejlesztési célú hiteltervezet + 72.635 E Ft

Előző évi maradvány változása + 73.464 E Ft

ÁHn belüli megelőlegezés + 2.680 E Ft

A jelentős összegű módosítás között két meghatározó tétel szerepel: az önkormányzat a Varázsvölgy Pásztón című projekthez kiegészítő támogatásban részesült (144.453 E Ft). A másik egy belföldi pályázat, amit strandfejlesztésre nyert önkormányzatunk 99.047 E Ft összegben.

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 102.847 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 370.418 E Ft.

A finanszírozási kiadások éves előirányzata 2.680 E Ft-tal emelkedik.

Ezek a számadatok magukban foglalják az önkormányzat és az intézmények éves költségvetését is (város összesen).

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2021. évi költségvetési rendelet 2. számú módosí

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

2. § (1) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadások és bevételek fő összege a 2. számú módosítási javaslatban összességében 4.667.244 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.123.141 E Ft-tal emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.544.103 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

Az 5. melléklet az önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban. A költségvetés 2. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni kellett az éves likviditási tervet, amelyet ez a melléklet mutat.

2. § (5) 6. melléklet

A 2021. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.126.025 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 1.789.654 E Ft-tot képvisel. A 2. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 4.552 E Ft-tal emelkedik.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 2. számú módosításban összességében 4.534 E Ft-tal csökken, így a módosított előirányzat 373.879 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 345.365 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 40.594 E Ft-tal emelkednek.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 6.306 E Ft összegben a szociális ágazati összevont pótlék támogatással növekedik.

Az önkormányzatok működési célú támogatásainak előirányzata államháztartáson belülről 29.301 E Ft-tal emelkedik.

A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összege 335 E Ft-tal csökkent. Ez a Varázsvölgy Pásztón című EU-s projekten belüli átcsoportosítást tartalmazza működési célú támogatásokra.

A működési bevételek előirányzata az alábbiakban módosul. A készletértékesítés 1.181 E Ft-ra módosul, a tulajdonosi bevételek 355 E Ft-tal növekednek, az ÁFA visszatérítés pedig 5.832 E Ft-tal nő.

Az 1. számú módosításban szerepeltetett 75.000 E Ft kormányengedélyhez kötött fejlesztési célú hitel összege pontosításra került, így 72.635 E Ft-ra csökken.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

A személyi kiadások 609 E Ft-tal, ezzel együtt a munkáltatót terhelő járulékok kiadásai 91 E Ft-tal növekednek.

A dologi kiadások előirányzata 23.077 E Ft-tal emelkedik, melyből a legnagyobb tétel a fizetendő ÁFA kiadás, a pályázati önrész és a strand fejlesztéshez tartozó dologi kiadások. Ennek részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben, valamint projektre vonatkozólag a 9.1.4 mellékleten.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzatát 1.342 E Ft-tal szükséges megemelni projekt dologi kiadás átcsoportosítás 1.000 E Ft (9.1.4. melléklet), sporttámogatás (100 E Ft) és közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés (242 E Ft) miatt.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a 6 és 7 mellékletek mutatják be.

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 15.457 E Ft-tal növekszik.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.2. melléklet

A Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A projekt esetében a pályázat beadása óta történt nagymértékű áremelkedések miatt önkormányzatunk „ráemelést” kért a pályázathoz, ennek eredményeként 144.453 E Ft póttámogatásban részesültünk. A póttámogatás összegéből 335 E Ft átcsoportosításra kerül egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiről egyéb működési célú támogatások bevételeire. Továbbá beruházási célú ÁFA kiadásról 24.723 E Ft összeget csoportosítunk át dologi kiadásokra 23.966 E Ft-ot és beruházási kiadásokra 757 E Ft-ot.

2. § (10) 9.1.3. melléklet

A Pásztó északi iparterület fejlesztése című pályázat kiadási és bevételi előirányzatait mutatja a melléklet. A pályázat beruházási kiadásaira 113.967 E Ft-ot csoportosítunk át, dologi kiadásokról 44.434 E Ft-ot, beruházási célú ÁFA kiadásról 69.533 E Ft-ot.

2. § (11) 9.1.4. melléklet

A Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című pályázat kiadásait és bevételeit tartalmazza, ahol átcsoportosítást hajtunk végre 1.000 E Ft összegben, a dologi kiadásokat csökkentjük, az egyéb működési célú kiadásokat pedig megnöveljük ezzel az összeggel.

2. § (12) 9.1.8. melléklet

A Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen pályázat kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A beruházási célú ÁFA kiadásairól átcsoportosítunk 20.000 E Ft összeget a dologi kiadások előirányzatára fordított ÁFA fizetési kötelezettség miatt.

2. § (13) 9.1.12. melléklet

A Pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című pályázat bevételi és kiadásai előirányzatait tartalmazza, ahol a felújítási kiadásokról és a felújítási célú ÁFA kiadásról 446 E Ft-ot csoportosítunk át dologi kiadásokra.

2. § (14) 9.1.14. melléklet

A Zagyva-völgyi kerékpárút építése című pályázat bevételi és kiadási előirányzatát foglalja magába. A beruházási kiadásokról csoportosítunk át 800 E Ft összeget a dologi kiadásokra.

2. § (15) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata 3.662 E Ft-tal nő a költségvetéshez képest. Ebből 3.315 E Ft közfoglalkoztatás támogatása.

2. § (16) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel) költségvetése 8.804 E Ft-tal növekedik. Ebből 5.000 E Ft támogatásban részesült – önkormányzati intézményfinanszírozáson keresztül – városi rendezvények költségére.

2. § (17) 9.4.1. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül) bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2. § (18) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatából 1.100 E Ft kerül átcsoportosításra, amelyből 1.000 E Ft-ot dologi kiadásokra, 100 E Ft-ot pedig beruházási kiadásokra és beruházási célú ÁFA kiadásokra vezetünk át.

2. § (19) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 10.437 E Ft-tal nő. Ez nagyrészt az állami támogatásként megkapott szociális ágazati összevont pótlék összege (6.306 E Ft). Bevételeknél az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti, a kiadásoknál a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatait. Másrészt 4.131 E Ft összegű EU-s pályázati póttámogatást kapott az intézmény, ami kiadási oldalon a személyi juttatások, azok járulékai, valamint dologi kiadások előirányzatait érinti.

2. § (20) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be projekt nélkül.

2. § (21) 9.6.2. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt) kiadási és bevételi előirányzatait szemlélteti.

2. § (22) 10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi városfenntartási kiadásinak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (23) 11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (24) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2021. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2021. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2021.évi költségvetés 2. számú módosítását.