Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 01. 01
az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
Általános indokolás
A Képviselő-testület 2021. február 10-én megalkotta Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendeletét, amely ez év december 31-én hatályát veszti.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) tartalmazza a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos szabályokat. A hatályos jogszabályok alapján a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet legkésőbb 2022. február 15. napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A gazdálkodás folyamatosságát a költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra is biztosítani kell. Ennek érdekében mindenképpen szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása, melyet az Áht. 25. §-a szabályoz. Ez a rendelet a 2022. évi költségvetés elfogadásáig meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat és intézményei a bevételeiket folyamatosan beszedik, és a szükséges kiadásaikat teljesítik.
A rendelet-tervezet értelmében a polgármester és a költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak, hogy a bevételeiket folyamatosan beszedjék, és a kiadásaikat teljesítsék. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2022. évi költségvetés részét képezik.
A rendelet megalkotása nagyon fontos és elkerülhetetlen a folyamatos gazdálkodás érdekében.
Az átmeneti időszakban munkabér kifizetések, segélyek, gyermekétkeztetési számlák stb. válnak aktuálissá, amelyek nem halaszthatók. Ugyancsak nem kerülhetők el azok a működési kiadások sem, amelyek az önkormányzat és az intézmények folyamatos, zavartalan működését biztosítják.
A megkezdett projektek esetében az ütemezésnek megfelelő kifizetéseket szintén szükséges határidőben teljesíteni.
Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően készült.
A rendelet megalkotása az önkormányzat biztonságos, folyamatos működését szolgálja.
Részletes indokolás
Az 1–17. §-hoz
1. § A rendelet személyi hatályát szabályozza.
2. § Az önkormányzat és az intézmények folyamatos működése érdekében a rendelet hatályba lépésével a bevétek beszedhetők, a kiadások teljesíthetők az előző évi előirányzatok időarányos keretéig.
3. § A 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére ad felhatalmazást.
4. § A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében az önkormányzatnak kell gondoskodnia közigazgatási területén az oktatási intézményekbe járó gyermekek részére az étkezés biztosításáról. Ezt folyamatosan – az átmeneti időszakban is – teljesíteni kell.
5. § A központi és helyi bérintézkedéseknek megfelelően a szükséges átsorolásokat 2022. január 1-től végre kell hajtani. A személyi juttatások és járulékai kifizetéséről az átmeneti időszakban is gondoskodni kell.
6. § A BURSA Hungarica ösztöndíj saját erő fedezetét biztosítja az igényeknek megfelelően.
7. § A téli csúszásmentesítésre biztosít fedezetet a folyamatos feladatellátás érdekében.
8. § A szociális segélyek folyamatos kifizetéséről rendelkezik.
9. § Az önkormányzat, az intézmények és a Városgazdálkodási Kft. működési feltételeit biztosítja a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig.
10. § Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan folyószámla hitelkeret szerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel. Szükség esetén az átmeneti időszakban is igénybe vehető a likviditási célú hitelkeret.
11. § A közmunkaprogram pályázatának benyújtására ad felhatalmazást, és az önrész biztosítására a 2022. évi költségvetésben.
12. § A 2021. évre tervezett beruházási, felújítási feladatok esetleges áthúzódó kifizetéseit rögzíti.
13. § A folyamatban lévő projektek a pályázatok ütemezésének megfelelő kifizetéseire ad felhatalmazást.
14. § Előre nem tervezhető, nem várt esemény bekövetkezése esetén az önkormányzatnál és az intézményeknél is biztosítani kell a folyamatos, zavartalan működést.
15§ Az önkormányzat a korábbi évekből két fejlesztési célú hitellel rendelkezik, melyek törlesztésének folyamatosan eleget kell tennünk.
16. § A hatályba léptetést szabályozza.