Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pásztó Város Polgármestere 6/2021. (V. 28.) rendelete a 18/2020. (XII.30.) rendelettel, a 13/2020 (X.9.) rendelettel, a 12/2020. (IX.25.) rendelettel módosított 4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Pásztó Város Polgármestere 6/2021. (V. 28.) rendelete a 18/2020. (XII.30.) rendelettel, a 13/2020 (X.9.) rendelettel, a 12/2020. (IX.25.) rendelettel módosított 4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról

Általános indokolás

Általános indoklás a 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok az éves kiadási és bevételi előirányzataikat legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig módosíthatják, december 31.-i hatállyal.

A 2020. évi költségvetés 4. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2020. évi költségvetés 3. számú módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 4. számú módosítási javaslatban a 2020. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen 5.168.636 E Ft-ra emelkedik.

Az előző rendeletmódosításhoz képest ez + 14.572 E Ft növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

Működési célú állami támogatás + 24.351 E Ft

Felhalmozási célú támogatás (EUs) + 1 E Ft (kerekítés miatt)

Működési célú támogatás ÁHn b. 9.189 E Ft

Működési bevételek + 6.602 E Ft

Finanszírozási bevételek 7.193 E Ft

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadási előirányzatai - 50.021 E Ft-tal csökkennek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 62.078 E Ft.

A finanszírozási kiadások éves előirányzata 2.515 E Ft-tal emelkedik.

Ezek a számadatok magukban foglalják az önkormányzat és az intézmények éves költségvetését is (város összesen).

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2020. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2021. május 27.

Farkas Attila

polgármester

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Részletes indoklás a 6/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

2. § (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadások és bevételek előirányzatának fő összege e módosítási javaslatban összességében 5.168.636 E Ft-ra emelkedik.

A melléklet végén látható hogy a 4. módosítás tervszámai alapján -2.206.425 E Ft költségvetési hiány mutatható ki, és ugyanilyen összegű finanszírozási többlet. Ez azzal magyarázható, hogy a nyertes projektek támogatásai nagyrészt az előző években érkeztek, és a következő évre pénzmaradványként kerülnek a költségvetésbe. Így a finanszírozási bevételek között szerepelnek, a pályázatból tervezett kiadások pedig a költségvetési kiadások részei.

A kiadások és bevételek részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 47.506 E Ft-tal csökken az előző rendeletmódosítás óta: 2.134.649 E Ft lesz.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 3.033.987 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. évi előirányzata.

Ez 62.078 E Ft növekedést takar.

2. § (4) 4.1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be ez a melléklet. Az önkormányzatok fizetési kötelezettségeit a saját bevételük 50 %-a arányában méri. Pásztó esetében ez a mutató kedvezően alakul: a saját bevételek előirányzatának 50 %-hoz mérten az éves fizetési kötelezettség 6 %-ot jelent.

2. § (5) 4.3. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését találjuk ebben a mellékletben, amelyek az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához beszámítanak.

2. § (6) 5. melléklet

A költségvetés 4. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni kellett az éves likviditási tervet, amelyet ez a melléklet mutat.

2. § (7) 6. melléklet

A 2020. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 33.677 E Ft-tal emelkedik az előző rendeletmódosítás óta. Ebből az Eu-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 25.986 E Ft-tal magasabb, az egyéb önkormányzati beruházások pedig 7.691 E Ft-tal emelkednek.

Az önkormányzat beruházási feladatai között történtek átcsoportosítások: néhány elmaradt beruházási feladat helyett újabb, elkerülhetetlen beruházások kerültek be a költségvetésbe.

2. § (8) 7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzatát összességében 28.044 E Ft-tal javasoljuk emelni. Itt is történtek átcsoportosítások a feladatok között. Ennek célja forrást teremteni azoknak a kiadásoknak, amelyek elkerülhetetlenek voltak ez évben az Önkormányzat számára.

Az EU-s pályázatokhoz tartozó felújítási feladatok előirányzata 15.169 E Ft-al haladja meg az előző rendeletben szereplő összeget. Az egyéb önkormányzati felújítási feladatok előirányzata emelkedik 12.875 E Ft-tal.

2. § (9) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata e módosítási javaslatban 20.884 E Ft-tal emelkedik.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 24.351 E Ft összeggel lesz magasabb. Az egyes jogcímek a következőképpen változnak:

Önkormányzatok általános támogatása + 24.302 E Ft

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása – 430 E FT

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása + 479 E Ft

Az önkormányzatok működési célú támogatásainak előirányzata ÁH-n belülről csökken 14.292 E Ft-tal.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata 1 E Ft-tal nő, ez csak kerekítések miatt történik.

Az önkormányzat működési bevételeinek előirányzata 10.170 E Ft-tal emelkedik.

A 2020. évi finanszírozási bevételek előirányzata 654 E Ft-tal nő.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő SZOCHO előirányzata összesen 1.043 E Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadások előirányzata összességében 36.814 E Ft-tal csökken az előző rendeletben szereplő összeghez képest. Ennek részletezése, tételei megtalálhatók lesznek a további mellékletekben.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát a tényadatok ismeretében 141 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a korábbi mellékletek mutatják be. (6., 7.)

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 5.516 E Ft-tal elmarad a 3. módosításhoz képest.

Az intézményfinanszírozás éves előirányzata 8.031 E Ft-tal csökken. Az intézményekről készült mellékletekben részletesen megtalálhatóak ezek az adatok.

2. § (10) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projektek nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (11) 9.1.2. melléklet

A Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A pályázat előírásainak megfelelő átcsoportosítás történt a projekt esetében: a dologi kiadások terhére a beruházási kiadások előirányzatát emeljük.

2. § (12) 9.1.4. melléklet

A Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátonyterenye című projekt költségvetését mutatja.

2. § (13) 9.1.7. melléklet

A Próbaterem felújítása című projekt költségvetését tartalmazza ez a melléklet. Ez már egy befejezett projekt.

2. § (14) 9.1.9. melléklet

A Képviselő Testület korábbi döntése alapján az Önkormányzat visszalépett a Pásztói Infrastruktúra fejlesztés az integrációért című projekt megvalósításától. Az elkülönített projekt számlán levő pályázati összeget visszautaltuk: 143.387 E Ft-ot. Ezzel az összeggel a tervezett beruházási kiadások előirányzata csökken. A pályázatból már felhasznált összeg előirányzatát átcsoportosítjuk a tényleges felhasználás szerint: a beruházási kiadások terhére a dologi kiadások előirányzatát emeljük.

2. § (15) 9.1.11. melléklet

A Külterületi utak fejlesztése Pásztón című projekt megvalósítása befejeződött. Az előirányzatok között minimális összegű átcsoportosítás szükséges a felhasználás alapján.

2. § (16) 9.1.14. melléklet

Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt költségvetése található ebben a mellékletben. A beruházási kiadások előirányzatáról a felújítási kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani.

2. § (17) 9.1.15. melléklet

Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt költségvetését mutatja a melléklet.

2. § (18) 9.1.19. melléklet

Az Új bölcsőde építése Pásztón című projekt kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza a melléklet.

2. § (19) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a jelenlegi módosításban összességében 20.321 E Ft-tal csökkentjük. A 2020. évi tényadatok ismeretében megállapítható, hogy az intézmény működési költségvetésében jelentős mértékű megtakarítás realizálódott. Ez az intézményben minden területen folyamatosan megvalósuló takarékoskodás eredménye. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt a kiadási előirányzatok csökkentésére, és a bevételeknél a finanszírozási bevételek csökkentésére is. Ezzel Önkormányzati szinten az év közben felmerülő, elkerülhetetlen kiadások előirányzatának forrására többletet tudtunk biztosítani.

2. § (20) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza projekt nélkül.

2. § (21) 9.2.2. melléklet

A Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételi és kiadási előirányzatait mutatja be.

2. § (22) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata a jelen módosítási javaslatban 3.000 E Ft-tal csökken. Bevételi oldalon a működési bevételek előirányzata 1.692 E Ft-tal magasabb lesz, a finanszírozási bevételek előirányzata pedig 4.692 E Ft-tal csökken.

A kiadási tételek közül a változás a dologi kiadások előirányzatát érinti: 3.000 E Ft-tal csökken.

2. § (23) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése összességében nem változik, csupán néhány belső átcsoportosítás történt.

2. § (24) 9.4.1. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be projekt nélkül.

2. § (25) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum intézmény költségvetése 1.418 E Ft-tal emelkedik. A bevételi előirányzatok közül emelkedik a működési célú támogatás ÁH-n belülről (közfoglalkoztatás) 68 E Ft-tal, a finanszírozási bevételek előirányzata pedig 1.350 E Ft-tal.

A kiadási előirányzat ennek megfelelően változik: a személyi juttatások előirányzata emelkedik 103 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata szintén magasabb lesz 1267 E Ft-tal. Ez utóbbi egy nem tervezett 1 Millió Ft-ot meghaladó gázszámla miatt vált szükségessé. A beruházási kiadások előirányzata 48 E Ft-tal nő.

2. § (26) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 7.560 E Ft-tal emelkedik. A bevételeknél emelkedik a működési célú támogatás ÁH-n belülről (közfoglalkoztatás) valamint nő a finanszírozási bevételek előirányzata is.

A kiadásoknál a dologi kiadások előirányzata változik: 7.560 E Ft-tal emelkedik.

2. § (27) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatai projekt nélkül találhatók e mellékletben.

2. § (28) 10. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült, feladatonként, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (29) 11. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi egyéb kiadásainak részletes előirányzatait mutatja be, tételesen, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (30) 14. melléklet

Összefoglalóan mutatja be az Önkormányzat (összesen) 2020. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

Ebben az évben, - mint az egész országban - az Önkormányzat életében, gazdálkodásában a korábbiakhoz képest sokkal több olyan esemény, megoldandó probléma adódott, amely élesen befolyásolja a gazdálkodást, illetve a pénzügyi helyzetünket. Az országban kialakult járványügyi helyzet nagymértékben meghatározta az önkormányzatok gazdálkodását. Sok olyan tényező merült fel, amit önkormányzati szinten befolyásolni nem tudunk, csak túlélni.

Ezek a megváltozott gazdasági események, váratlanul felmerült és nem halasztható kiadások, mindenképpen szükségessé tették a 2020. évi költségvetés 4. számú módosítását, az éves zárszámadás elfogadása előtt.

Pásztó, 2021. május 27.

Farkas Attila

polgármester