Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Általános indoklás a 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.

E beszámolókra támaszkodva, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2020. évi költségvetési beszámolóját.

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2020.(II.6.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Már a költségvetés készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy a 2020-as év nem könnyű év lesz a város életében. Ugyanakkor az is látható volt, hogy ez egy kivételes időszak lesz a sok pályázat miatt. Az előző évi zárszámadás készítésekor úgy fogalmaztunk, hogy soha még ilyen mértékű pályázati forrás nem állt a város rendelkezésére, mint 2019-ben. Ezt a 2020. évben sikerült jelentősen felülmúlnunk!

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásában nagyon jelentős hányadot képviseltek a megnyert projektek. Ez hatalmas lehetőség a város életében, a város fejlődésében! Ugyanakkor az Önkormányzatnak nagyon sok kötelezettséget is jelent. Egyrészt a több éve benyújtott pályázatok megítélt támogatási összegei a jelenlegi anyagárak, munkabérek változása miatt nem fedezik az adott munkálatokat. Több pályázatnál előfordul ez, és jelentős önkormányzati saját forrást is mellé kell tennünk. Másrészt a nagyszámú pályázatok miatt biztosítani kell a megfelelő szakmai háttért is, amely szintén az Önkormányzatot terheli. Reméljük sikerül megoldást találni ezekre a problémákra, mert ezek a megnyert pályázatok óriási –vissza nem térő- lehetőséget jelentenek a város életében.

Ha a 2020. évről beszélünk sajnos negatív dolgokról is számot kell adnunk. Ebben az évben jelent meg a Covid-19 világjárvány, amely életünket, mindennapjainkat meghatározta. Mint az egész országot, önkormányzatunkat is nehéz feladatok elé állította pénzügyileg is.

Az önkormányzat bevételei nem a tervezettnek megfelelően alakultak: a gépjárműadó elvonásra került, a működési bevételek sem realizálódtak az elvárt mértékben (pl. közterület használati díjak, bérleti díjak elmaradása).

A kiadások viszont lényegesen megemelkedtek a járvány következtében. A védekezésre, megelőzésekre jelentős forrásokat kellett biztosítanunk. Ezeket –mivel az eredeti költségvetésben nem szerepeltek-, csak más kiadások terhére lehetett átcsoportosítani.

A járvány miatt jelentősen megemelkedett a segélyek igénylése is: több mint 7 Millió Ft átcsoportosítása vált szükségessé a rendeletek módosítása során.

A járványügyi helyzet miatt az eddig készpénzben kifizetett segélyeket postai úton juttattuk el az érintettekhez, elkerülve ezzel a hivatal épületében a csoportosulást. Ennek sajnos a következménye a postadíjak nagymértékű emelkedése lett.

2020-ban a Képviselő-testület lemondott egy havi tiszteletdíjáról. Az összeget a Pásztói Kórházért Közalapítvány részére utaltuk át, hozzájárulva ezzel a járványügyi helyzet kezeléséhez.

Az év folyamán mindezek ellenére zavartalanul elláttuk a kötelező feladatokat és működtettük intézményeinket is, betartva a járványügyi korlátozásokat.

Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 4 alkalommal tették indokolttá a költségvetési rendelet módosítását.

(A 4. módosítás a Zárszámadási rendelet előterjesztését megelőzően ez évben történt meg.)

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

Összességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött ez évben a Képviselő testület:

( E Ft)

Eredeti ei

1. mód. ei

2. mód. ei

3. mód. ei

4. mód. ei

Bevételek összesen

3.928.402

4.067.621

5.062.324

5.154.064

5.168.636

Költségvetési bevételek

1.652.387

1.687.826

2.682.529

2.774.269

2.796.034

Finanszírozási bevételek

2.276.015

2.379.795

2.379.795

2.379.595

2.372.602

Kiadások összesen

3.928.402

4.067.621

5.062.324

5.154.064

5.168.636

Költségvetési kiadások

3.894.740

3.903.959

4.898.662

4.990.402

5.002.459

Finanszírozási kiadások

33.662

163.662

163.662

163.662

166.177

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás 31,6 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot: ez 1.240.234 E Ft emelkedést takar.

A 2020. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. A projektek megvalósítása folyamatosan zajlik, néhány a befejezéshez közel tart.

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása – a nehézségek ellenére -, összességében stabil és eredményes volt.

Pásztó, 2021. május 25.

Farkas Attila

polgármester

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Részletes indoklás a 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2. § (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2020. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Ezer Ft-ban

A város 2020. évi költségvetésének, és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 94,8 %-os teljesülése mellett a kiadások csak 47,1 %-ban lettek felhasználva. Ebben döntő szerepe van a 2020. évben megnyert 5 db Európai Uniós pályázatnak. A támogatások megérkeztek, de felhasználásuk, a projektek megvalósulása a következő évben, években fog megtörténni.

A kiadások és bevételek alakulásának részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mutatja mérlegszerűen. 2020-ban 1.615.295 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 1.926.677 E Ft.

2. § (2) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek nagymértékben meghaladják a felhalmozási kiadásokat. 2.974.509 E Ft felhalmozási bevételből 817.642 E Ft felhasználás történt. Ennek elsősorban a pályázatok az okai, hiszen jelentős részük ez évben illetve a következő évben fog megvalósulni.

2. § (3) 3. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat vagyonkataszteri kimutatásának összesítőjéről készült.

2. § (4) 4. melléklet

A melléklet intézményenként, számlánként tartalmazza a 2020. december 31.-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2020. december 31.-én az Önkormányzat és intézményei 2.402.545 E Ft pénzeszközzel zárták az évet.

2. § (5) 5. melléklet

Az önkormányzat, valamint az intézmények előző évi pénzmaradványa mindig a költségvetési beszámoló elkészültével válik véglegessé. Erről ad számot ez a melléklet.

2. § (6) 6. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. A tervezett beruházási kiadások nem valósultak meg maradéktalanul. Egyrészt a pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások nem is voltak aktuálisak 2020. évben, mert a projektek átfutási ideje általában több év. Másrészt az önkormányzati tervezett beruházási kiadások közül több feladatot átcsoportosítottunk más területekre, annak érdekében hogy az év közben felmerült és elkerülhetetlen beruházási kiadásokat finanszírozni tudjuk.

A pályázati kiadások nélkül az Önkormányzat 2020. évben 105.849 E Ft értékű beruházást végzett. A projektek keretében 259.166 E Ft összegű beruházás valósult meg.

2. § (7) 7. melléklet

A melléklet az önkormányzat 2020. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. A vizsgált időszakban (pályázatok nélkül) 242.854 E Ft értékben történtek felújítások. A pályázatokból összesen 33.143 E Ft összegben valósultak meg felújítások.

2. § (8) 8. melléklet

A 2020. év végi befejezetlen beruházások állományát részletezi. Itt szerepelnek azok a felújítási, beruházási tételek, amelyek még nem készültek el teljesen, nem lettek használatba véve, aktiválva, ez a későbbiekben fog megtörténni.

2. § (9) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat éves kiadásait, bevételeit tartalmazza a melléklet, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban.

Bevételek alakulása

Az állami támogatások előirányzata a költségvetés készítése óta 151.954 E Ft-tal emelkedett. Az év közben kapott pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletünk mindig aktualizálva lett. Ezeket a pótelőirányzatokat mindig konkrét céllal kapja az önkormányzat, felhasználási kötöttséggel. Az egyéb támogatások között szerepel 2 db REKI támogatás is, 45.119 E Ft értékben.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen Önkormányzatunk 168.790 E Ft bevételt realizált. Ebből az év folyamán megnyert EU-s projektek pályázati bevétele 57.764 E Ft.

Itt szerepel még a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, valamint a háziorvosi ügyeletre a társuláshoz tartozó önkormányzatok hozzájárulásai.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásban is részesült önkormányzatunk: e célra 2020. évben összesen 988.337 E Ft összegű bevételt realizáltunk.

Ebből az EU-s projektek felhalmozási része 962.381 E Ft.

Vis maior támogatásban is részesültünk, 12.333 E Ft összegben, a Kövicses patak Dobó úti helyreállítására.

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében évről évre jelentősebb hányadot képviselnek. A beszámolási időszakban a járvány miatt sok bizonytalansági tényező felmerült év közben. Az egyes adónemek bevételei eltérően alakultak. Az eredeti költségvetéshez képest év közben csökkentettük a módosított előirányzatot, a gépjárműadó összegével, mivel az elvonásra került. Ennek kivételével a körülményekhez képest összességében ez a teljesítés jó eredménynek tekinthető.

Ha a megelőző évhez hasonlítjuk, akkor is kedvező tendenciát tapasztalhatunk.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket.

Megnevezés

2019.év

2020.év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Építményadó

50.000

50.000

40.089

50.000

50.000

37.622

Iparűzési adó

460.000

477.000

455.959

490.000

490.000

483.411

Gépjárműadó

28.000

32.042

28.848

30.000

Idegenforgalmi adó

2.000

2.000

892

2.000

2.000

355

Talajterhelési díj

2.000

2.000

1.242

2.000

2.000

1.779

Pótlék, bírság, egyéb bevétel

1.100

1.273

939

1.100

1.100

1.422

Közhatalmi bevételek összesen

543.100

564.315

527.969

575.100

545.100

524.589

A működési bevételek tartalmazzák az önkormányzat működéséből származó bevételeit. Ezek a készletértékesítés (közfoglalkoztatás közbolt), szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, tulajdonosi bevételek, Áfa bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámlázott használati díj összege is. /Ez a szolgáltató féléves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételének 10 %-a/. Összességében a működési bevételek 61,1 %-ban teljesültek. Ezt az alacsony teljesítést a térítési díjak elmaradása is okozza, mert az iskolákban a jelenléti oktatás hiányában az étkezési díjbevétel is elmarad a tervezettől.

A felhalmozási bevételek között földterületek, lakások értékesítése szerepel 22.619 E Ft összegben. Ebből 2 db lakás értékesítési árbevétele 16.000 E Ft volt, a többi földterületek eladásából származott.

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 1.623 E Ft-ot realizált az önkormányzat, amelyből 1.273 E Ft-ot területalapú támogatásként kaptunk meg.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest jelentős lemaradást mutatnak. Ezek között a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből és a régi fiatal házasok hitelének megtérítéséből származó bevételek vannak. Elsősorban az utóbbinál mutatkozik a lemaradás. Ezek sokéves, behajthatatlan kölcsönök maradványai, amelyekből minimális törlesztés érkezik évente.

Itt volt tervezve a Városgazdálkodási Kft részére korábban nyújtott kölcsön visszafizetése 9.000 E Ft összegben, ami szintén nem teljesült.

Finanszírozási bevételek

2020-ban 130.000 E Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év első hónapjaiban előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre szükség volt, a bevételek egyenlőtlen teljesülése miatt.

A hitelkeretből 108.905 E Ft összeget vettünk igénybe.

Az előző évi maradványt a 2020.évi költségvetésben összességében 2.182.525 E Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám, véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege 2.136.461 E Ft lett.

Ilyen óriási összegű maradvány még nem állt a város rendelkezésére. Ez az előző évben érkezett pályázati támogatásoknak köszönhető.

2020 decemberében megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2021. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2020 év végén, de 2021-ben az állami támogatás összegénél ez el lesz számolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2020-ban 28.621 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva az önkormányzat bevételeinek teljesülése 2020-ban a módosított előirányzathoz képest 94,7%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető. A jelentős összegű projektek miatt ez ismét egy kivételes év volt!

Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra meg is érkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből csak részleges felhasználás történt 2020-ban, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatellátás sérülne. Sajnos mindig merülnek fel olyan terven kívüli problémák, amelyeket soron kívül meg kell oldani, és elkerülhetetlen. Ezekben az esetekben szükséges a költségvetésen belül átcsoportosítani, ha plusz forrás nem áll rendelkezésre.

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 45,8 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvadó a pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása nagyrészt a következő évben, években várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai

A 2020. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése város összesenben nagyon jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunknak, mert a foglalkoztatottak jelentős részét érinti ez. Ebben az évben ennek kompenzálására központi támogatást is biztosítottak.

Az éves kiadások a módosított előirányzathoz képest 75 %-os teljesítéssel zárultak.

A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. Év közben –július 1.-től- 2 %-kal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke: 17,5 %-ról 15,5 %-ra.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 47,5 %-os teljesítést mutat. Ebben az eredményben is szerepet játszanak a pályázati pénzösszegek, mert a működési kiadások nagy része e soron van előirányozva. (pl. projekt menedzsment költségei, szolgáltatások, fordított Áfa, stb.) A pályázatok nagy része több év alatt valósul meg, emiatt alacsony mértékű a teljesülés.

Számottevő hányadot képviselnek a dologi kiadásokból a városfenntartási kiadások, és az önkormányzat egyéb kiadásai. (Részletesen a 10. és 11. mellékletekben.)

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (27 lakás és 4 nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet. Az elmúlt években nagymértékben növekedett a szociális célú lakásigénylők száma. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

Vagyonbiztosítás

Az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződést az Allianz Hungária Biztosítóval kötött.

Helyi közutak fenntartása

2020. évben a helyi utak esetében történtek kátyúzások, javítások. A Városgazdálkodási Kft látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. (részletezve 10. mellékletben)

Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárások lefolytatására közbeszerzési szakértőt alkalmazunk. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

A megnövekedett számú projektek miatt az eljárások száma is emelkedik.

Közparkok, zöldterület fenntartása

A városi közparkok karbantartását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. figyelmét felhívjuk. A feladatot a Városgazdálkodási Kft látja el.

Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft.-vel együttműködve, időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező

nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére.

Köztemető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között a konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás; tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés, az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése; ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

Nyilvános WC üzemeltetése

A Városgazdálkodási Kft látja el ezt a feladatot.

A 10. és 11. mellékletek tételesen bemutatják az itt felsorolt feladatok költségeit.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

2020-ban az eredeti költségvetésben 31.975 E Ft összegű segély kifizetést terveztünk településünkön. Sajnos a járványügyi helyzet miatt ezt módosítanunk kellett év közben. A kifizetett juttatások összege 39.229 E Ft volt, amelyből települési támogatás 39.002 E Ft volt. Köztemetésre 227 E Ft-ot fordítottunk.

A települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatás, létfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési segély, gyermekvédelmi kedvezmény kifizetések történtek.

Egyéb működési célú kiadások

Az éves költségvetésben tervezett 70.498 E Ft-tal szemben a módosított előirányzatot szükségessé vált 87.035 E Ft-ra emelni. Ennek oka az év közben jelentkező pótelőirányzatok (pl ÉRV-nek átadott pénzeszköz), valamint a Városgazdálkodási Kft tervezett működési támogatásának emelkedése. Az éves teljesítés összesen 83.762 E Ft-ot mutat. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatása, a Városgazdálkodási Kft működési támogatása, az állami támogatás elszámolása, a Bursa Hungarica támogatás. Idetartozó kiadás az állami támogatásként megkapott lakossági víz és csatornadíj támogatás átadása az ÉRV-nek. A kiadások tételesen a 10. és 11. mellékletekben találhatók.

Tartalék

A 2020. évi költségvetésben 5.000 e Ft összegű tartalék tervezésére került sor. Ennek felhasználása, év közbeni felosztása a rendelet módosítás kapcsán megtörtént: a segélyek előirányzatát növeltük meg.

A beruházási, felújítási feladatok 2020. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 1.727.985 E Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 2.224.605 E Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert pályázatok miatt. Az éves teljesítés 365.015 E Ft volt. Az alacsony mértékű teljesítés ismét a pályázatokhoz vezet, amelyek megvalósulása a következő években várható.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 257.060 E Ft után a módosított előirányzat összege 625.705 E Ft-ra emelkedett. Az éves telesített felújítási kiadás összege 275.997 E Ft volt.

Az egyéb felhalmozási kiadások év közben kerültek a költségvetésbe: 3 projekt esetében visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 151.495 E Ft összegben.

(a projektek mellékletében részletezve)

Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évben 108.905 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzintézettel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés 16.320 E Ft összegben történt. Ez a korábban igénybe vett 2 fejlesztési hitel törlesztése.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, és a közfoglalkoztatás év közben kapott előleg visszafizetése. (19.857 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 746.701 E Ft volt, amelyet év közben 740.666 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés 708.641 E Ft. Az egyes intézmények gazdálkodásáról külön mellékletek készültek.

Összességében a kiadások az Önkormányzatnál 45,8 %-ban teljesültek.

2. § (9) 9.1.1. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait projektek nélkül tartalmazza. Szükségét éreztük a pályázatok nélkül is táblázatba foglalni a pénzügyi mutatókat, mert a nagy összegű projektek miatt így kaphatunk reális képet.

Az előző mellékletben ismertetett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredet előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 1.853.318 E Ft volt. A módosított előirányzatok 2.063.252 E Ft-ra emelkedtek. A bevételek teljesülése 87,4 %-ban, a kiadások felhasználása 85 %-ban történt meg.

2. § (9) 9.1.2. melléklet

Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet.

2. § (9) 9.1.3. melléklet

A Pásztói Bölcsőde című projekt bevételeit és kiadásait mutatja.

2. § (9) 9.1.4. melléklet

A melléklet a Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátonyterenye című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (9) 9.1.5. melléklet

A melléklet a Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait részletezi.

2. § (9) 9.1.6. melléklet

Zöldváros kialakítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.7. melléklet

A Próbaterem felújítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók ebben a mellékletben.

Ez már egy befejezett pályázat, az elszámolás során 309 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

2. § (9) 9.1.8. melléklet

A melléklet az Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételi és kiadási számadatait tartalmazza.

2. § (9) 9.1.9. melléklet

Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért című projekt bevételei és kiadásai láthatók e mellékletben. Ezt a pályázatot a Képviselő-testület döntése szerint visszaadtuk. Az elkülönített számlán levő pályázati összeget visszafizettük (143.387 E F-ot) A már felhasznált pályázati rész visszafizetésére részletfizetést kértünk, 2021-ben ez megtörténik.

2. § (9) 9.1.10. melléklet

A mellékletben a helyi identitás erősítése című projekt bevételei és kiadásai találhatók.

2. § (9) 9.1.11. melléklet

A melléklet a Külterületi utak fejlesztése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

A projekt megvalósítása befejeződött. Műszaki tartalom csökkenése miatt 7.799 E Ft visszafizetést kellett teljesítenünk.

2. § (9) 9.1.12. melléklet

Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2. § (9) 9.1.13. melléklet

A melléklet tartalmazza az Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételeit és kiadásait.

2. § (9) 9.1.14. melléklet

Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2. § (9) 9.1.15. melléklet

Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e

mellékletben.

2. § (9) 9.1.16. melléklet

Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.17. melléklet

Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.18. melléklet

A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.19. melléklet

Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.20. melléklet

Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.21. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból. A melléklet része az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről készült kimutatás is.

2. § (9) 9.1.22. melléklet

A mellékletben található a Kimutatás a tárgyi eszközök állományának alakulásáról.

2. § (9) 9.1.23. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon megbontásban)

2. § (9) 9.1.24. melléklet

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

2. § (9) 9.1.25. melléklet

Pászó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be. Az éves ilyen jellegű fizetési kötelezettséget az önkormányzat saját bevételeihez kell mérni, nem haladhatja meg az éves törlesztés az éves saját bevétel 50 %-át. Önkormányzatunk esetében ez a mutató kedvezően alakul.

2. § (9) 9.1.26. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

2. § (9) 9.1.27. melléklet

A melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezéséről készült az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

2. § (10) 9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 309.804 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg

288.416 E Ft-ra csökkent.

Bevételek

A működési bevételek a tervezetthez képest 37,5 %-ban realizálódtak. Az alacsony mértékű teljesülés a járvány következménye.

A működési célú támogatás előirányzata év közben került a költségvetésbe: a diákmunka támogatására 797 E Ft-ot kapott az intézmény.

Pénzmaradványként a Hivatal 26.568 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 23.951 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 2.617 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 233.636 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében 2020. évben a bevételek 90,8 %-ban realizálódtak.

Kiadások

A Pásztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodására főleg a takarékoskodás a jellemző, minden területen.

A személyi juttatások előirányzata az eredeti költségvetésben 44 fő köztisztviselői létszámmal, és 53.000 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült.

A tervezett személyi juttatásokkal szemben 89,6 %-os felhasználás történt 2020-ban. A megtakarítás a takarékos létszámgazdálkodás eredménye: pl. távollevő, vagy kilépő dolgozó álláshelyét nem töltöttük be azonnal.

Az intézmény keretein belül lebonyolított projekt személyi juttatásai a következő évre is szólnak, így 2020-ban ennek maradványként kell mutatkoznia.

Mindezek miatt a személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 89,6 %-ban lettek felhasználva.

A munkaadókat terhelő járulék alakulásánál ugyanaz a tendencia érvényesül, mint a személyi juttatásoknál. 2020. július 1.-től 2 %-kal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, amit a rendelet módosítások alkalmával figyelembe is vettünk. 90,1 % a teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások alakulásánál 57,7 %-os felhasználást tapasztalhatunk. Ennek oka a projekt jövő évre áthúzódó része.

A felhalmozási kiadások is takarékosan lettek felhasználva: 27,1 %-os teljesítést láthatunk.

A takarékosság jegyében csak azokat a beruházási feladatokat valósította meg az intézmény, amely a színvonalas hivatali munkához feltétlenül szükséges.

(beruházások részletezése másik mellékletben)

Összességében a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak: 84,7 % a teljesítés mértéke.

2. § (10) 9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2020. évi gazdálkodásáról, mert a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 90 %.

A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 89,5 %-os felhasználást takar.

Az előző mellékletnél felsorolt jellemzők ide is vonatkoznak.

Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzője szinte minden jogcímen a takarékoskodás.

2. § (10) 9.2.2. melléklet

A melléklet a Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja be, amely a Pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között valósul meg.

2. § (10) 9.2.3. melléklet

A melléklet arról ad számot, milyen beruházási kiadások történtek 2020-ban a Pásztói Polgármesteri Hivatalban. Külön tüntettük fel a pályázat keretében megvalósított beszerzéseket.

2. § (10) 9.2.4. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (10) 9.2.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (10) 9.2.6. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (11) 9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az intézmény 2020. évi költségvetésében 218.748 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk. Ez év közben a módosítások alkalmával 218.392 E Ft-ra változott.

Bevételek

A működési bevételek 2020-ban a módosított előirányzathoz képest 89,5 %-ban teljesültek. A Covid miatt nem teljesült a tervezett bevétel, hiszen nem működött mindig az intézmény teljes kapacitással.

Az intézmény a vizsgált időszakban 4.750 E Ft támogatásban részesült a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatásaként.

Az előző évi maradvány az intézményben 438 E Ft volt.

2020-ban az intézmény 193.151 E Ft intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében az intézmény 2020. évi bevételei 96,1 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások

A költségvetés 43 fő közalkalmazott számbavételével készült.

A személyi juttatások előirányzatát év közben megemeltük a közfoglalkoztatottak bérével.

Az éves teljesítés 96 %.

A munkaadót terhelő járulék előirányzata év közben csökkentve lett, mert július 1.-től 2 %-kal csökkent a Szociális hozzájárulási adó.

Az éves teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96 % teljesítéssel zárult.

A dologi kiadások területén is megtakarítás tapasztalható: 92,1 % mértékben történt a módosított előirányzathoz képest felhasználás.

A beruházási, felújítási kiadások a tervezettnek megfelelő teljesítést mutatnak. (részletezve a következő mellékletben)

Összességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 95,3 %-os felhasználással zárták az évet.

2. § (11) 9.3.1. melléklet

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évben megvalósított beruházási és felújítási feladatait.

2. § (11) 9.3.2. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (11) 9.3.3. melléklet

Kimutatás az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról

2. § (11) 9.3.4. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (12) 9.4. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 104.418 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 81.928 E Ft-ra csökkent. A nagymértékű csökkenés a járványügyi helyzet miatt történt. A tervezett rendezvények elmaradtak, az intézmény nem lehetett nyitva.

Bevételek

A működési bevételek az intézményben: 71,8 %-ban teljesültek.

Az intézmény közfoglalkoztatott után járó támogatásban is részesült 165 E Ft összegben.

Az előző évi maradvány 22.681 E Ft volt, amelyből 21.181 E Ft a projekthez tartozik, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összegét az elmaradt feladatok miatt csökkentettük, a teljesítés is ennek megfelelően történt: 55.734 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Összességében a bevételek alakulása az intézménynél kedvező: 98,9 % a teljesülés.

Kiadások

Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézménynél nagymértékű megtakarítás látható a működési kiadások valamennyi eleménél, az előzőekben említett járványügyi helyzet miatt, valamint az intézménynél folyó projekt áthúzódása miatt.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 79,6 %-ban történt meg.

2. § (12) 9.4.1. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül. A bevételek 98,5 %-ban realizálódtak, a kiadások pedig 96,3%-os felhasználást mutatnak. Az intézményben a foglalkoztatottak státusza közalkalmazottról MT hatálya alá került. A működési kiadások 98,2 %-ban, a felhalmozási kiadások pedig 50,7 %-ban lettek felhasználva a módosított előirányzathoz képest.

2. § (12) 9.4.2. melléklet

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt. Az év során a projektből visszafizetési kötelezettséget írtak elő, 2.901 E Ft-ot.

2. § (12) 9.4.3. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézménynél.

2. § (12) 9.4.4. melléklet

Az intézmény 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (12) 9.4.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (12) 9.4.6. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (13) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza

Az intézmény eredeti költségvetésében 24.060 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 28.854 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit 66,5 %-ban realizálta. A járványügyi helyzet miatt ez az intézmény sem tudott nyitva tartani.

Közfoglalkoztatás utáni támogatásban is részesült, 2.568 E Ft-ot kapott erre a célra.

Az előző évi maradványa 687 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 24.800 E Ft-ban részesült.

Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2020-ban a működési kiadások teljesülése 94 %-os, a felhalmozási kiadásoké 95 %. Összességében a tervezett kiadások felhasználása 94 % volt az intézményben. A jogszabályi változás miatt a foglalkoztatottak státusza itt is MT hatálya alá került.

2. § (13) 9.5.1. melléklet

A melléklet a Pásztói Múzeumban 2020-ban történt beruházási feladatokat részletezi.

2. § (13) 9.5.2. melléklet

Az intézmény 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (13) 9.5.3. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (13) 9.5.4. melléklet

A Pásztói Múzeum vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (14) 9.6. melléklet

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei között a legnagyobb intézmény, a legnagyobb létszámmal rendelkezik, és a legösszetettebb.

Kötelező és önként vállalt feladatokat is ellát, valamint konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projektben.

Az intézmény 2020. évi eredeti költségvetésében 294.311 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 337.871 E Ft-ra növekedett.

Bevételek

A működési bevételek 96,1 %-ban realizálódtak az intézményben. Az Idősek Otthonában tervezett belépési díj nem alakult a tervezettnek megfelelően, ugyanis halálesetek és távozás miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek.

Működési célú támogatásban részesült az intézmény a Védőnői Szolgálat működéséhez (NEAK) 29.372 E Ft-ban és támogatott foglalkoztatáshoz 2.424 E Ft-ban.

Az előző évi maradvány 27.146 E Ft volt, amelyből a projekthez kapcsolódik 19.460 E Ft.

Összességében az intézmény bevételei 2020-ban 99,1 %-ban teljesültek.

Kiadások

A költségvetésben meghatározott létszámkeret 62,5 fő. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlékra biztosított pótelőirányzat növelte.

A kiadások módosított előirányzathoz képest 97,3 %-ban lettek felhasználva.

2. § (14) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ bevételeiről és kiadásairól ad számot, projekt nélkül.

A bevételek kedvezően alakultak az év folyamán: 99,1 %-ban teljesültek.

A kiadások is ennek megfelelően alakultak 2020-ban. Az intézményt súlyosan érintette a járványügyi helyzet, védekezésre, megelőzésre jelentős forrásokat kellett mozgósítani. Emiatt a dologi kiadások előirányzatát év közben emelni kellett. Összességében 98,8 %-os felhasználás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest.

2. § (14) 9.6.2. melléklet

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

2. § (14) 9.6.3. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek a Pásztói Gondozási Központ intézménynél.

2. § (14) 9.6.4. melléklet

Az intézmény 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (14) 9.6.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (14) 9.6.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (15) 10. melléklet

A melléklet tételesen tartalmazza az Önkormányzat városfenntartási kiadásait, kiadási jogcímenként, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Látható hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során jelentős emelést kellett végrehajtani, a jelentkező feladatok miatt. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest összességében 92,8 %. Az egyes jogcímek eltérően alakultak, részletesen megtalálhatók a mellékletben.

2. § (16) 11. melléklet

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2020. évi egyéb kiadásairól, tételesen.

Kiadási jogcímenként és kötelező – önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok.

2. § (17) 12. melléklet

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását.

2. § (18) 13. melléklet

A melléklet a 2020. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett: 9.836 E Ft. Ebből a legnagyobb tétel a gyermekétkeztetés támogatásából történő visszafizetés, amely a járvány miatt alakult így. Az állami támogatás visszafizetésére 2021-ben került sor.

2. § (19) 14. melléklet

A melléklet pályázatonként bemutatja 2020. év végén az egyes EU-s projektek számláin milyen pénzösszeg állt rendelkezésre. Város összesen ez 2.228.734 E Ft év végi állományt jelent.

2. § (20) 15. melléklet

A melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról készült.

2. § (21) 16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

2. § (22) 17. melléklet

Az Önkormányzati lakáseladási alap bevételeit és kiadásait mutatja.

2. § (23) 18. melléklet

A melléklet Pásztó Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alap mérlegét tartalmazza.

2. § (24) 19. melléklet

A melléklet az adókedvezményekről és adómentességekről készült.

2. § (25) 20. melléklet

A melléklet a 2020. évi egyéb közvetett támogatásokat ismerteti.

3. § A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Összefoglalva, elmondható, hogy nagyon nehéz, problémákkal tele, de sikeres évet zártunk, biztosítottuk a zavartalan működést minden területen.

A 2020-as év egy kivételes év volt:

- rendkívüli lehetőségek a város fejlődésében (erre nagyon büszkék vagyunk)

- járványügyi helyzet miatt rengeteg nehézség, megoldandó probléma (túléltük).

Pásztó, 2021. május 25.

Farkas Attila

polgármester

Részletes indoklás a 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2. § (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2020. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Ezer Ft-ban

A város 2020. évi költségvetésének, és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 94,8 %-os teljesülése mellett a kiadások csak 47,1 %-ban lettek felhasználva. Ebben döntő szerepe van a 2020. évben megnyert 5 db Európai Uniós pályázatnak. A támogatások megérkeztek, de felhasználásuk, a projektek megvalósulása a következő évben, években fog megtörténni.

A kiadások és bevételek alakulásának részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mutatja mérlegszerűen. 2020-ban 1.615.295 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 1.926.677 E Ft.

2. § (2) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek nagymértékben meghaladják a felhalmozási kiadásokat. 2.974.509 E Ft felhalmozási bevételből 817.642 E Ft felhasználás történt. Ennek elsősorban a pályázatok az okai, hiszen jelentős részük ez évben illetve a következő évben fog megvalósulni.

2. § (3) 3. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat vagyonkataszteri kimutatásának összesítőjéről készült.

2. § (4) 4. melléklet

A melléklet intézményenként, számlánként tartalmazza a 2020. december 31.-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2020. december 31.-én az Önkormányzat és intézményei 2.402.545 E Ft pénzeszközzel zárták az évet.

2. § (5) 5. melléklet

Az önkormányzat, valamint az intézmények előző évi pénzmaradványa mindig a költségvetési beszámoló elkészültével válik véglegessé. Erről ad számot ez a melléklet.

2. § (6) 6. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. A tervezett beruházási kiadások nem valósultak meg maradéktalanul. Egyrészt a pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások nem is voltak aktuálisak 2020. évben, mert a projektek átfutási ideje általában több év. Másrészt az önkormányzati tervezett beruházási kiadások közül több feladatot átcsoportosítottunk más területekre, annak érdekében hogy az év közben felmerült és elkerülhetetlen beruházási kiadásokat finanszírozni tudjuk.

A pályázati kiadások nélkül az Önkormányzat 2020. évben 105.849 E Ft értékű beruházást végzett. A projektek keretében 259.166 E Ft összegű beruházás valósult meg.

2. § (7) 7. melléklet

A melléklet az önkormányzat 2020. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. A vizsgált időszakban (pályázatok nélkül) 242.854 E Ft értékben történtek felújítások. A pályázatokból összesen 33.143 E Ft összegben valósultak meg felújítások.

2. § (8) 8. melléklet

A 2020. év végi befejezetlen beruházások állományát részletezi. Itt szerepelnek azok a felújítási, beruházási tételek, amelyek még nem készültek el teljesen, nem lettek használatba véve, aktiválva, ez a későbbiekben fog megtörténni.

2. § (9) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat éves kiadásait, bevételeit tartalmazza a melléklet, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban.

Bevételek alakulása

Az állami támogatások előirányzata a költségvetés készítése óta 151.954 E Ft-tal emelkedett. Az év közben kapott pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletünk mindig aktualizálva lett. Ezeket a pótelőirányzatokat mindig konkrét céllal kapja az önkormányzat, felhasználási kötöttséggel. Az egyéb támogatások között szerepel 2 db REKI támogatás is, 45.119 E Ft értékben.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen Önkormányzatunk 168.790 E Ft bevételt realizált. Ebből az év folyamán megnyert EU-s projektek pályázati bevétele 57.764 E Ft.

Itt szerepel még a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, valamint a háziorvosi ügyeletre a társuláshoz tartozó önkormányzatok hozzájárulásai.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásban is részesült önkormányzatunk: e célra 2020. évben összesen 988.337 E Ft összegű bevételt realizáltunk.

Ebből az EU-s projektek felhalmozási része 962.381 E Ft.

Vis maior támogatásban is részesültünk, 12.333 E Ft összegben, a Kövicses patak Dobó úti helyreállítására.

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében évről évre jelentősebb hányadot képviselnek. A beszámolási időszakban a járvány miatt sok bizonytalansági tényező felmerült év közben. Az egyes adónemek bevételei eltérően alakultak. Az eredeti költségvetéshez képest év közben csökkentettük a módosított előirányzatot, a gépjárműadó összegével, mivel az elvonásra került. Ennek kivételével a körülményekhez képest összességében ez a teljesítés jó eredménynek tekinthető.

Ha a megelőző évhez hasonlítjuk, akkor is kedvező tendenciát tapasztalhatunk.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket.

Megnevezés

2019.év

2020.év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Építményadó

50.000

50.000

40.089

50.000

50.000

37.622

Iparűzési adó

460.000

477.000

455.959

490.000

490.000

483.411

Gépjárműadó

28.000

32.042

28.848

30.000

Idegenforgalmi adó

2.000

2.000

892

2.000

2.000

355

Talajterhelési díj

2.000

2.000

1.242

2.000

2.000

1.779

Pótlék, bírság, egyéb bevétel

1.100

1.273

939

1.100

1.100

1.422

Közhatalmi bevételek összesen

543.100

564.315

527.969

575.100

545.100

524.589

A működési bevételek tartalmazzák az önkormányzat működéséből származó bevételeit. Ezek a készletértékesítés (közfoglalkoztatás közbolt), szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, tulajdonosi bevételek, Áfa bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámlázott használati díj összege is. /Ez a szolgáltató féléves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételének 10 %-a/. Összességében a működési bevételek 61,1 %-ban teljesültek. Ezt az alacsony teljesítést a térítési díjak elmaradása is okozza, mert az iskolákban a jelenléti oktatás hiányában az étkezési díjbevétel is elmarad a tervezettől.

A felhalmozási bevételek között földterületek, lakások értékesítése szerepel 22.619 E Ft összegben. Ebből 2 db lakás értékesítési árbevétele 16.000 E Ft volt, a többi földterületek eladásából származott.

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 1.623 E Ft-ot realizált az önkormányzat, amelyből 1.273 E Ft-ot területalapú támogatásként kaptunk meg.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest jelentős lemaradást mutatnak. Ezek között a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből és a régi fiatal házasok hitelének megtérítéséből származó bevételek vannak. Elsősorban az utóbbinál mutatkozik a lemaradás. Ezek sokéves, behajthatatlan kölcsönök maradványai, amelyekből minimális törlesztés érkezik évente.

Itt volt tervezve a Városgazdálkodási Kft részére korábban nyújtott kölcsön visszafizetése 9.000 E Ft összegben, ami szintén nem teljesült.

Finanszírozási bevételek

2020-ban 130.000 E Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év első hónapjaiban előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre szükség volt, a bevételek egyenlőtlen teljesülése miatt.

A hitelkeretből 108.905 E Ft összeget vettünk igénybe.

Az előző évi maradványt a 2020.évi költségvetésben összességében 2.182.525 E Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám, véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege 2.136.461 E Ft lett.

Ilyen óriási összegű maradvány még nem állt a város rendelkezésére. Ez az előző évben érkezett pályázati támogatásoknak köszönhető.

2020 decemberében megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2021. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2020 év végén, de 2021-ben az állami támogatás összegénél ez el lesz számolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2020-ban 28.621 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva az önkormányzat bevételeinek teljesülése 2020-ban a módosított előirányzathoz képest 94,7%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető. A jelentős összegű projektek miatt ez ismét egy kivételes év volt!

Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra meg is érkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből csak részleges felhasználás történt 2020-ban, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatellátás sérülne. Sajnos mindig merülnek fel olyan terven kívüli problémák, amelyeket soron kívül meg kell oldani, és elkerülhetetlen. Ezekben az esetekben szükséges a költségvetésen belül átcsoportosítani, ha plusz forrás nem áll rendelkezésre.

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 45,8 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvadó a pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása nagyrészt a következő évben, években várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai

A 2020. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése város összesenben nagyon jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunknak, mert a foglalkoztatottak jelentős részét érinti ez. Ebben az évben ennek kompenzálására központi támogatást is biztosítottak.

Az éves kiadások a módosított előirányzathoz képest 75 %-os teljesítéssel zárultak.

A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. Év közben –július 1.-től- 2 %-kal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke: 17,5 %-ról 15,5 %-ra.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 47,5 %-os teljesítést mutat. Ebben az eredményben is szerepet játszanak a pályázati pénzösszegek, mert a működési kiadások nagy része e soron van előirányozva. (pl. projekt menedzsment költségei, szolgáltatások, fordított Áfa, stb.) A pályázatok nagy része több év alatt valósul meg, emiatt alacsony mértékű a teljesülés.

Számottevő hányadot képviselnek a dologi kiadásokból a városfenntartási kiadások, és az önkormányzat egyéb kiadásai. (Részletesen a 10. és 11. mellékletekben.)

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (27 lakás és 4 nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet. Az elmúlt években nagymértékben növekedett a szociális célú lakásigénylők száma. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

Vagyonbiztosítás

Az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződést az Allianz Hungária Biztosítóval kötött.

Helyi közutak fenntartása

2020. évben a helyi utak esetében történtek kátyúzások, javítások. A Városgazdálkodási Kft látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. (részletezve 10. mellékletben)

Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárások lefolytatására közbeszerzési szakértőt alkalmazunk. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

A megnövekedett számú projektek miatt az eljárások száma is emelkedik.

Közparkok, zöldterület fenntartása

A városi közparkok karbantartását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. figyelmét felhívjuk. A feladatot a Városgazdálkodási Kft látja el.

Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft.-vel együttműködve, időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező

nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére.

Köztemető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között a konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás; tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés, az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése; ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

Nyilvános WC üzemeltetése

A Városgazdálkodási Kft látja el ezt a feladatot.

A 10. és 11. mellékletek tételesen bemutatják az itt felsorolt feladatok költségeit.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

2020-ban az eredeti költségvetésben 31.975 E Ft összegű segély kifizetést terveztünk településünkön. Sajnos a járványügyi helyzet miatt ezt módosítanunk kellett év közben. A kifizetett juttatások összege 39.229 E Ft volt, amelyből települési támogatás 39.002 E Ft volt. Köztemetésre 227 E Ft-ot fordítottunk.

A települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatás, létfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési segély, gyermekvédelmi kedvezmény kifizetések történtek.

Egyéb működési célú kiadások

Az éves költségvetésben tervezett 70.498 E Ft-tal szemben a módosított előirányzatot szükségessé vált 87.035 E Ft-ra emelni. Ennek oka az év közben jelentkező pótelőirányzatok (pl ÉRV-nek átadott pénzeszköz), valamint a Városgazdálkodási Kft tervezett működési támogatásának emelkedése. Az éves teljesítés összesen 83.762 E Ft-ot mutat. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatása, a Városgazdálkodási Kft működési támogatása, az állami támogatás elszámolása, a Bursa Hungarica támogatás. Idetartozó kiadás az állami támogatásként megkapott lakossági víz és csatornadíj támogatás átadása az ÉRV-nek. A kiadások tételesen a 10. és 11. mellékletekben találhatók.

Tartalék

A 2020. évi költségvetésben 5.000 e Ft összegű tartalék tervezésére került sor. Ennek felhasználása, év közbeni felosztása a rendelet módosítás kapcsán megtörtént: a segélyek előirányzatát növeltük meg.

A beruházási, felújítási feladatok 2020. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 1.727.985 E Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 2.224.605 E Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert pályázatok miatt. Az éves teljesítés 365.015 E Ft volt. Az alacsony mértékű teljesítés ismét a pályázatokhoz vezet, amelyek megvalósulása a következő években várható.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 257.060 E Ft után a módosított előirányzat összege 625.705 E Ft-ra emelkedett. Az éves telesített felújítási kiadás összege 275.997 E Ft volt.

Az egyéb felhalmozási kiadások év közben kerültek a költségvetésbe: 3 projekt esetében visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 151.495 E Ft összegben.

(a projektek mellékletében részletezve)

Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évben 108.905 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzintézettel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés 16.320 E Ft összegben történt. Ez a korábban igénybe vett 2 fejlesztési hitel törlesztése.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, és a közfoglalkoztatás év közben kapott előleg visszafizetése. (19.857 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 746.701 E Ft volt, amelyet év közben 740.666 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés 708.641 E Ft. Az egyes intézmények gazdálkodásáról külön mellékletek készültek.

Összességében a kiadások az Önkormányzatnál 45,8 %-ban teljesültek.

2. § (9) 9.1.1. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait projektek nélkül tartalmazza. Szükségét éreztük a pályázatok nélkül is táblázatba foglalni a pénzügyi mutatókat, mert a nagy összegű projektek miatt így kaphatunk reális képet.

Az előző mellékletben ismertetett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredet előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 1.853.318 E Ft volt. A módosított előirányzatok 2.063.252 E Ft-ra emelkedtek. A bevételek teljesülése 87,4 %-ban, a kiadások felhasználása 85 %-ban történt meg.

2. § (9) 9.1.2. melléklet

Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet.

2. § (9) 9.1.3. melléklet

A Pásztói Bölcsőde című projekt bevételeit és kiadásait mutatja.

2. § (9) 9.1.4. melléklet

A melléklet a Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátonyterenye című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (9) 9.1.5. melléklet

A melléklet a Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait részletezi.

2. § (9) 9.1.6. melléklet

Zöldváros kialakítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.7. melléklet

A Próbaterem felújítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók ebben a mellékletben.

Ez már egy befejezett pályázat, az elszámolás során 309 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

2. § (9) 9.1.8. melléklet

A melléklet az Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételi és kiadási számadatait tartalmazza.

2. § (9) 9.1.9. melléklet

Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért című projekt bevételei és kiadásai láthatók e mellékletben. Ezt a pályázatot a Képviselő-testület döntése szerint visszaadtuk. Az elkülönített számlán levő pályázati összeget visszafizettük (143.387 E F-ot) A már felhasznált pályázati rész visszafizetésére részletfizetést kértünk, 2021-ben ez megtörténik.

2. § (9) 9.1.10. melléklet

A mellékletben a helyi identitás erősítése című projekt bevételei és kiadásai találhatók.

2. § (9) 9.1.11. melléklet

A melléklet a Külterületi utak fejlesztése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

A projekt megvalósítása befejeződött. Műszaki tartalom csökkenése miatt 7.799 E Ft visszafizetést kellett teljesítenünk.

2. § (9) 9.1.12. melléklet

Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2. § (9) 9.1.13. melléklet

A melléklet tartalmazza az Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételeit és kiadásait.

2. § (9) 9.1.14. melléklet

Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2. § (9) 9.1.15. melléklet

Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e

mellékletben.

2. § (9) 9.1.16. melléklet

Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.17. melléklet

Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.18. melléklet

A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.19. melléklet

Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.20. melléklet

Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2. § (9) 9.1.21. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból. A melléklet része az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről készült kimutatás is.

2. § (9) 9.1.22. melléklet

A mellékletben található a Kimutatás a tárgyi eszközök állományának alakulásáról.

2. § (9) 9.1.23. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon megbontásban)

2. § (9) 9.1.24. melléklet

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

2. § (9) 9.1.25. melléklet

Pászó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be. Az éves ilyen jellegű fizetési kötelezettséget az önkormányzat saját bevételeihez kell mérni, nem haladhatja meg az éves törlesztés az éves saját bevétel 50 %-át. Önkormányzatunk esetében ez a mutató kedvezően alakul.

2. § (9) 9.1.26. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

2. § (9) 9.1.27. melléklet

A melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezéséről készült az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

2. § (10) 9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 309.804 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg

288.416 E Ft-ra csökkent.

Bevételek

A működési bevételek a tervezetthez képest 37,5 %-ban realizálódtak. Az alacsony mértékű teljesülés a járvány következménye.

A működési célú támogatás előirányzata év közben került a költségvetésbe: a diákmunka támogatására 797 E Ft-ot kapott az intézmény.

Pénzmaradványként a Hivatal 26.568 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 23.951 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 2.617 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 233.636 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében 2020. évben a bevételek 90,8 %-ban realizálódtak.

Kiadások

A Pásztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodására főleg a takarékoskodás a jellemző, minden területen.

A személyi juttatások előirányzata az eredeti költségvetésben 44 fő köztisztviselői létszámmal, és 53.000 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült.

A tervezett személyi juttatásokkal szemben 89,6 %-os felhasználás történt 2020-ban. A megtakarítás a takarékos létszámgazdálkodás eredménye: pl. távollevő, vagy kilépő dolgozó álláshelyét nem töltöttük be azonnal.

Az intézmény keretein belül lebonyolított projekt személyi juttatásai a következő évre is szólnak, így 2020-ban ennek maradványként kell mutatkoznia.

Mindezek miatt a személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 89,6 %-ban lettek felhasználva.

A munkaadókat terhelő járulék alakulásánál ugyanaz a tendencia érvényesül, mint a személyi juttatásoknál. 2020. július 1.-től 2 %-kal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, amit a rendelet módosítások alkalmával figyelembe is vettünk. 90,1 % a teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások alakulásánál 57,7 %-os felhasználást tapasztalhatunk. Ennek oka a projekt jövő évre áthúzódó része.

A felhalmozási kiadások is takarékosan lettek felhasználva: 27,1 %-os teljesítést láthatunk.

A takarékosság jegyében csak azokat a beruházási feladatokat valósította meg az intézmény, amely a színvonalas hivatali munkához feltétlenül szükséges.

(beruházások részletezése másik mellékletben)

Összességében a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak: 84,7 % a teljesítés mértéke.

2. § (10) 9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2020. évi gazdálkodásáról, mert a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 90 %.

A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 89,5 %-os felhasználást takar.

Az előző mellékletnél felsorolt jellemzők ide is vonatkoznak.

Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzője szinte minden jogcímen a takarékoskodás.

2. § (10) 9.2.2. melléklet

A melléklet a Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja be, amely a Pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között valósul meg.

2. § (10) 9.2.3. melléklet

A melléklet arról ad számot, milyen beruházási kiadások történtek 2020-ban a Pásztói Polgármesteri Hivatalban. Külön tüntettük fel a pályázat keretében megvalósított beszerzéseket.

2. § (10) 9.2.4. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (10) 9.2.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (10) 9.2.6. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (11) 9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az intézmény 2020. évi költségvetésében 218.748 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk. Ez év közben a módosítások alkalmával 218.392 E Ft-ra változott.

Bevételek

A működési bevételek 2020-ban a módosított előirányzathoz képest 89,5 %-ban teljesültek. A Covid miatt nem teljesült a tervezett bevétel, hiszen nem működött mindig az intézmény teljes kapacitással.

Az intézmény a vizsgált időszakban 4.750 E Ft támogatásban részesült a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatásaként.

Az előző évi maradvány az intézményben 438 E Ft volt.

2020-ban az intézmény 193.151 E Ft intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében az intézmény 2020. évi bevételei 96,1 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások

A költségvetés 43 fő közalkalmazott számbavételével készült.

A személyi juttatások előirányzatát év közben megemeltük a közfoglalkoztatottak bérével.

Az éves teljesítés 96 %.

A munkaadót terhelő járulék előirányzata év közben csökkentve lett, mert július 1.-től 2 %-kal csökkent a Szociális hozzájárulási adó.

Az éves teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96 % teljesítéssel zárult.

A dologi kiadások területén is megtakarítás tapasztalható: 92,1 % mértékben történt a módosított előirányzathoz képest felhasználás.

A beruházási, felújítási kiadások a tervezettnek megfelelő teljesítést mutatnak. (részletezve a következő mellékletben)

Összességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 95,3 %-os felhasználással zárták az évet.

2. § (11) 9.3.1. melléklet

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évben megvalósított beruházási és felújítási feladatait.

2. § (11) 9.3.2. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (11) 9.3.3. melléklet

Kimutatás az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról

2. § (11) 9.3.4. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (12) 9.4. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 104.418 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 81.928 E Ft-ra csökkent. A nagymértékű csökkenés a járványügyi helyzet miatt történt. A tervezett rendezvények elmaradtak, az intézmény nem lehetett nyitva.

Bevételek

A működési bevételek az intézményben: 71,8 %-ban teljesültek.

Az intézmény közfoglalkoztatott után járó támogatásban is részesült 165 E Ft összegben.

Az előző évi maradvány 22.681 E Ft volt, amelyből 21.181 E Ft a projekthez tartozik, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összegét az elmaradt feladatok miatt csökkentettük, a teljesítés is ennek megfelelően történt: 55.734 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Összességében a bevételek alakulása az intézménynél kedvező: 98,9 % a teljesülés.

Kiadások

Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézménynél nagymértékű megtakarítás látható a működési kiadások valamennyi eleménél, az előzőekben említett járványügyi helyzet miatt, valamint az intézménynél folyó projekt áthúzódása miatt.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 79,6 %-ban történt meg.

2. § (12) 9.4.1. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül. A bevételek 98,5 %-ban realizálódtak, a kiadások pedig 96,3%-os felhasználást mutatnak. Az intézményben a foglalkoztatottak státusza közalkalmazottról MT hatálya alá került. A működési kiadások 98,2 %-ban, a felhalmozási kiadások pedig 50,7 %-ban lettek felhasználva a módosított előirányzathoz képest.

2. § (12) 9.4.2. melléklet

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt. Az év során a projektből visszafizetési kötelezettséget írtak elő, 2.901 E Ft-ot.

2. § (12) 9.4.3. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézménynél.

2. § (12) 9.4.4. melléklet

Az intézmény 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (12) 9.4.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (12) 9.4.6. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (13) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza

Az intézmény eredeti költségvetésében 24.060 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 28.854 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit 66,5 %-ban realizálta. A járványügyi helyzet miatt ez az intézmény sem tudott nyitva tartani.

Közfoglalkoztatás utáni támogatásban is részesült, 2.568 E Ft-ot kapott erre a célra.

Az előző évi maradványa 687 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 24.800 E Ft-ban részesült.

Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2020-ban a működési kiadások teljesülése 94 %-os, a felhalmozási kiadásoké 95 %. Összességében a tervezett kiadások felhasználása 94 % volt az intézményben. A jogszabályi változás miatt a foglalkoztatottak státusza itt is MT hatálya alá került.

2. § (13) 9.5.1. melléklet

A melléklet a Pásztói Múzeumban 2020-ban történt beruházási feladatokat részletezi.

2. § (13) 9.5.2. melléklet

Az intézmény 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (13) 9.5.3. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (13) 9.5.4. melléklet

A Pásztói Múzeum vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (14) 9.6. melléklet

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei között a legnagyobb intézmény, a legnagyobb létszámmal rendelkezik, és a legösszetettebb.

Kötelező és önként vállalt feladatokat is ellát, valamint konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projektben.

Az intézmény 2020. évi eredeti költségvetésében 294.311 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 337.871 E Ft-ra növekedett.

Bevételek

A működési bevételek 96,1 %-ban realizálódtak az intézményben. Az Idősek Otthonában tervezett belépési díj nem alakult a tervezettnek megfelelően, ugyanis halálesetek és távozás miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek.

Működési célú támogatásban részesült az intézmény a Védőnői Szolgálat működéséhez (NEAK) 29.372 E Ft-ban és támogatott foglalkoztatáshoz 2.424 E Ft-ban.

Az előző évi maradvány 27.146 E Ft volt, amelyből a projekthez kapcsolódik 19.460 E Ft.

Összességében az intézmény bevételei 2020-ban 99,1 %-ban teljesültek.

Kiadások

A költségvetésben meghatározott létszámkeret 62,5 fő. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlékra biztosított pótelőirányzat növelte.

A kiadások módosított előirányzathoz képest 97,3 %-ban lettek felhasználva.

2. § (14) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ bevételeiről és kiadásairól ad számot, projekt nélkül.

A bevételek kedvezően alakultak az év folyamán: 99,1 %-ban teljesültek.

A kiadások is ennek megfelelően alakultak 2020-ban. Az intézményt súlyosan érintette a járványügyi helyzet, védekezésre, megelőzésre jelentős forrásokat kellett mozgósítani. Emiatt a dologi kiadások előirányzatát év közben emelni kellett. Összességében 98,8 %-os felhasználás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest.

2. § (14) 9.6.2. melléklet

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

2. § (14) 9.6.3. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek a Pásztói Gondozási Központ intézménynél.

2. § (14) 9.6.4. melléklet

Az intézmény 2020. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2. § (14) 9.6.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2. § (14) 9.6.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2. § (15) 10. melléklet

A melléklet tételesen tartalmazza az Önkormányzat városfenntartási kiadásait, kiadási jogcímenként, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Látható hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során jelentős emelést kellett végrehajtani, a jelentkező feladatok miatt. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest összességében 92,8 %. Az egyes jogcímek eltérően alakultak, részletesen megtalálhatók a mellékletben.

2. § (16) 11. melléklet

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2020. évi egyéb kiadásairól, tételesen.

Kiadási jogcímenként és kötelező – önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok.

2. § (17) 12. melléklet

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását.

2. § (18) 13. melléklet

A melléklet a 2020. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett: 9.836 E Ft. Ebből a legnagyobb tétel a gyermekétkeztetés támogatásából történő visszafizetés, amely a járvány miatt alakult így. Az állami támogatás visszafizetésére 2021-ben került sor.

2. § (19) 14. melléklet

A melléklet pályázatonként bemutatja 2020. év végén az egyes EU-s projektek számláin milyen pénzösszeg állt rendelkezésre. Város összesen ez 2.228.734 E Ft év végi állományt jelent.

2. § (20) 15. melléklet

A melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról készült.

2. § (21) 16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

2. § (22) 17. melléklet

Az Önkormányzati lakáseladási alap bevételeit és kiadásait mutatja.

2. § (23) 18. melléklet

A melléklet Pásztó Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alap mérlegét tartalmazza.

2. § (24) 19. melléklet

A melléklet az adókedvezményekről és adómentességekről készült.

2. § (25) 20. melléklet

A melléklet a 2020. évi egyéb közvetett támogatásokat ismerteti.

3. § A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Összefoglalva, elmondható, hogy nagyon nehéz, problémákkal tele, de sikeres évet zártunk, biztosítottuk a zavartalan működést minden területen.

A 2020-as év egy kivételes év volt:

- rendkívüli lehetőségek a város fejlődésében (erre nagyon büszkék vagyunk)

- járványügyi helyzet miatt rengeteg nehézség, megoldandó probléma (túléltük).

Pásztó, 2021. május 25.

Farkas Attila

polgármester