Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról

Általános indokolás

Általános indoklás

A 2021. évi költségvetés 1. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2021. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen 4.619.204 E Ft-ra emelkedik.

A költségvetés főösszegéhez képest ez + 427.905 E Ft növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

Működési célú állami támogatás + 30.817 E Ft

Működési célú támogatás ÁHn b. + 17.684 E Ft

Felhalmozási célú támogatás + 228.260 E Ft

Fejlesztési célú hiteltervezet + 75.000 E Ft

Előző évi maradvány változása + 73.464 E Ft

ÁHn belüli megelőlegezés + 2.680 E Ft

A jelentős összegű módosítás között két meghatározó tétel szerepel: az önkormányzat a Varázsvölgy Pásztón című projekthez kiegészítő támogatásban részesült (144.453 E Ft). A másik egy belföldi pályázat, amit strandfejlesztésre nyert önkormányzatunk 99.047 E Ft összegben.

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 55.025 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 370.200 E Ft.

A finanszírozási kiadások éves előirányzata 2.680 E Ft-tal emelkedik.

Ezek a számadatok magukban foglalják az önkormányzat és az intézmények éves költségvetését is (város összesen).

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2021. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–24. melléklethez

Részletes indoklás

2. § (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2021. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2021. évi költségvetés 1. számú módosításában a bevételek főösszege 4.619.204 E Ft-ra változik. Ez az eredeti költségvetés főösszegét 10,2 %-kal haladja meg.

A módosított előirányzatban a bevételek 41,5 %-át képezik a költségvetési bevételek, 58,5 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik. Ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az állami támogatások tervezett összege az 1. számú módosításban 30.817 E Ft-tal emelkedik.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 17.684 E Ft-tal haladja meg a költségvetésben tervezett összeget.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tervszáma 228.260 E Ft-tal módosul.

A közhatalmi bevételek, valamint a működési bevételek költségvetésben tervezett összege nem változott.

A költségvetési bevételek további jogcímei szintén változatlanok maradnak.

A finanszírozási bevételek tervezett összege 151.144 E Ft-tal emelkedik a költségvetéshez képest.

Kiadások alakulása

A 2021. évi költségvetés 1. számú módosításában a kiadások főösszege – a bevételekkel megegyezően -: 4.619.204 E Ft.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok a 2021. évi költségvetés 1. számú módosításában 15.652 E Ft-tal nő, ehhez kapcsolódóan 2.426 E Ft-tal magasabb a tervezett járulékok összege is.

A dologi kiadások előirányzatai 27.111 E Ft-tal haladják meg a költségvetés összegét.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatai 9.836 E Ft-tal növekedtek.

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata város összesenben nagy mértékű emelkedést mutat: 370.200 E Ft-tal több az eredeti költségvetés számadatánál.

A finanszírozási kiadások változása +2.680 E Ft.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 57.705 E Ft-tal emelkedik a költségvetés elfogadása óta.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.543.885 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi előirányzata. Ez 370.200 E Ft növekedést takar.

2. § (4) 5. melléklet

Az 5. melléklet az önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban. A költségvetés 1. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni kellett az éves likviditási tervet, amelyet ez a melléklet mutat.

2. § (5) 6. melléklet

A 2021. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 373.102 E Ft-tal emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 261.133 E Ft-tal magasabb, az egyéb önkormányzati beruházások pedig 111.969 E Ft-tal emelkednek.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata összességében 2.902 E Ft-tal csökken a költségvetéshez képest átcsoportosítások miatt.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 427.336 E Ft-tal emelkednek.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 30.817 E Ft összeggel lesz magasabb. Ez a következő jogcímekből áll:

szociális ágazati összevont pótlék támogatása 18.078 E Ft,

rendkívüli önkormányzati támogatás 12.739 E Ft.

Az önkormányzatok működési célú támogatásainak előirányzata államháztartáson belülről 17.684 E Ft-tal emelkedik. Ez a 2021.évben strand fejlesztésre megnyert pályázat (99.047 E Ft) működési célú része.

A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összege 228.260 E Ft-tal több a költségvetésben tervezettől. Ebből 144.453 E Ft a „Varázsvölgy Pásztón” című EU-s projekthez megkapott kiegészítő támogatás összege.

2021-ben az önkormányzat forrásainak növelése érdekében kormányengedélyhez kötött fejlesztési célú hitelt kíván felvenni 75.000 E Ft tervezett összegben.

Az önkormányzat előző évi maradványa 72.895 E Ft-tal módosul. Ennek oka, hogy a költségvetésben csak tervezett maradvány szerepel, véglegessé a beszámoló elkészülte után válik.

Az ÁH-n belüli megelőlegezés összege 2.680 E Ft-tal nő.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

A dologi kiadások előirányzata 26.542 E Ft-tal emelkedik, melyből a legnagyobb tétel a strand fejlesztéshez tartozó dologi kiadás. Ennek részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzatát 9.836 E Ft-tal szükséges megemelni az előző évi állami támogatást terhelő visszafizetés miatt, amely szintén a 2020. évi beszámoló zárásával válik ismertté.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a korábbi mellékletek mutatják be. (6., 7. számú mellékletek)

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 2.680 E Ft-tal növekszik a költségvetéshez képest.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.2. melléklet

A Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A projekt esetében a pályázat beadása óta történt nagymértékű áremelkedések miatt önkormányzatunk „ráemelést” kért a pályázathoz, ennek eredményeként 144.453 E Ft póttámogatásban részesültünk. A póttámogatás összege a beruházások összegét növeli kiadási oldalon.

2. § (10) 9.1.3. melléklet

A Pásztó északi iparterület fejlesztése című pályázat kiadási és bevételi előirányzatait mutatja a melléklet.

2. § (11) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a jelenlegi módosításban összességében 256 E Ft-tal növeljük, mely a maradvány összegének változása. A kiadásoknál a dologi kiadások előirányzatát növeljük ezzel megegyezően.

2. § (12) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza projekt nélkül.

2. § (13) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata 241 E Ft-tal nő a költségvetéshez képest. Ez a maradvány összegének változásából ered, mely a dologi kiadások előirányzatát bővíti.

2. § (14) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 18.150 E Ft-tal nő. Ez nagyrészt az állami támogatásként megkapott szociális ágazati összevont pótlék összege. Bevételeknél az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti, a kiadásoknál a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatait.

2. § (15) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be projekt nélkül.

2. § (16) 10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi városfenntartási kiadásinak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (17) 11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (18) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2021. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2021. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2021.évi költségvetés 1. számú módosítását.

Pásztó, 2021. június 11.

Farkas Attila

polgármester