Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:
Településfejlesztés, településrendezés
Az önkormányzat folyamatosan dolgozik tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).
Településüzemeltetés
Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.
Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:
A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.
Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
Pásztó közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú épületekben kapott helyet az egészségügyi alapellátás, melynek technikai feltételei biztosítottak.
Önkormányzatunk társult településekkel együtt az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől vállalkozásba adta. A vállalkozó cég kapja meg a NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a társult településektől beszedi a lakosságarányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötött. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. A védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.
Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).
Gyermekétkeztetés
Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést.
Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.
Hulladékgazdálkodás
A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Uniós támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.
A hulladékszállítást a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.
Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.
Az Idősek Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.
Óvodai ellátás
Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden harmadik életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.
Bölcsődei ellátás
2019-től településünkön Bölcsőde is működik.
Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadóművészet támogatása, stb.)
Jogszabályi előírások szerint kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.
A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostor épületében folyik. A működtetést állami támogatásból, az intézmény saját bevételéből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.
Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az önkormányzat tulajdonában van 25 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megtervezte csapadékcsatornák takarítását, ároktakarítási munkálatokat, patakmeder karbantartást és takarítást, a Muzsla pusztai víztározó üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálatát, valamint a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát.
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.
Helyi közfoglalkoztatás
A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2022. évi költségvetésben 83 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében, amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 3 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.
Sport- és ifjúsági ügyek
A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére.
Nemzetiségi ügyek
Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.
Helyi közösségi közlekedés biztosítása
A település területén helyi járatú autóbusz nincs. Településünkön az óvodás és iskolás gyermekek szállítására iskolabusz járat működik.
Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. működteti a városi piacot szerdai és szombati nyitva-tartással.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A 2022. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembevételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.
Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:
1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálva.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. 2022. február 1-től a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég felelős a folyamatban lévő pályázatokért, valamint figyeli az önkormányzat számára pozitív további pályázati lehetőségeket.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulók lét- és szociális biztonságának garantálása (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).
1. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
1. Az előző években megnyert Európai Uniós pályázatok megvalósítása. Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak, hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt gazdasági változások miatt - nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.
A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt tükrözik, hogy az Önkormányzat a 2022-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.
A 2022. évben a korábbi években elindult pályázatok lassan befejeződnek és újabb városfejlesztési pályázati lehetőségek nyílnak meg. Ez a sok pályázat hatalmas fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. A 2022. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, az előző év feszített, költségtakarékos gazdálkodása és a járványhelyzet szintén meghatározták.
A kialakult járványhelyzet miatt ez a költségvetés szintén több feltételes számot tartalmaz. Továbbra is nagyon fontos a költségtakarékos gazdálkodás. Ezek miatt, úgy ítéljük meg a 2022-es év az előző évtől valamivel kiszámíthatóbb lesz, de ez nem jelenti azt, hogy nehézségek nélkül fog lezajlani.
A 2022. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege 3.570.477 E Ft. Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.
Részletes indokolás
Az 1–32. §-hoz
2. § (2) 1. melléklet
Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2022. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).
Bevételek alakulása
A 2022. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 3.570.477 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegéhez képest 14,81 %-kal szűkült.
A költségvetési bevételek 47,62 %-át képezik az összes bevételeknek. Az összes bevétel 52,38 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik, ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.
Az állami támogatások tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2022. évi költségvetési bevételeken belül: 43,17 %.
Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze összehasonlítva az előző év adatával.

Állami támogatás részletezése (E Ft-ban)

Jogcím megnevezése

2021. év

2022. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Támogatás összege

Támogatás összege

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

145 526

145 631

Településüzemeltetés támogatása

54 242

54 647

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

24 27 0

24 106

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

84

87

Üdülőhelyi feladatok

224 122

224 471

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, kiegészítő támogatása

131 015

136 487

Óvodaműködtetési támogatás

20 551

23 177

151 566

159 664

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok. szociális feladatainak egyéb támogatása


Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 510

4 716

Család- és gyermekjóléti központ

23 360

24 731

Szociális étkeztetés

5 641

5 425

Házi segítségnyújtás

7 385

8 866

Jogcím megnevezése

2021. év

2022. év

Támogatás összege

Támogatás összege

Időskorúak nappali ellátása

6 510

7 446

Demens személyek nappali ellátása

2 928

2 998

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.

14 146

14 272

Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)

80 341

80 985

Bölcsőde támogatása

14 103

15 692

158 924

165 131

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

73 101

82 929

Szünidei étkeztetés támogatása

4 027

3 697

77 128

86 626

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.

19 506

19 758

Települési önk. muzeális intézményi feladat támogat.

21 400

21 400

40 906

41 158

Működési célú kiegészítő támogatások

57 016

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS

652 646

734 066

Iparűzési adókedvezmény miatti támogatás *

100 000

A táblázatból jól látható, hogy annyiban változott az állami támogatások finanszírozási rendszere az előző évhez képest, hogy a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján működési célú kiegészítő támogatással bővült az állami támogatások köre 57.016 E Ft összegben.
2021-től bevezették az átlagostól jobb adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok részére a szolidaritási hozzájárulás fizetését. A hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár állapította meg. Pásztó esetében 2021. évben 64.432 E Ft volt, 2022-ben pedig 79.562 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, melyet a nettó finanszírozás keretében vonnak el.
2022-ben az iparűzési aókedvezmény miatti támogatásról a költségvetés készítéséig még nem született döntés, ezért nem szerepeltetjük az állami támogatások között, az év során a módosítások között fogjuk szerepeltetni.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az orvosi ügyelet működtetésére a községektől átvett pénzeszközök, a kulturális intézményeink (Pásztói Múzeum és Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ) bértámogatásait, az önkormányzat és az intézmények egyéb pályázatait, valamint a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).
A közhatalmi bevételek tervezése jelenleg a legnehezebb feladat. A járványhelyzet miatt nagyon bizonytalan, és jóformán kiszámíthatatlan a jövő ebben a tekintetben.
Az iparűzési adóbevételnél 2022-ben több központi intézkedés is meghatározó. A kis és középvállalkozások adóterhe 2% helyett 1% (amelyet a későbbiek folyamán állami támogatásként feltehetően kompenzálnak) idén is. Az év végi feltöltési kötelezettség már 2020-ban megszűnt. Mindezek és a tavalyi év befizetéseit figyelembe véve terveztük meg az idei év várható iparűzési adó bevételét.
A többi adónemnél az előző évi teljesítési adatokat alapul véve az előző évhez képest szűkebb tervezést szerepeltetünk.
A tervezés adónemenként a következőképpen alakul, összehasonlítva az előző év adatával.
(E Ft)

Adónem

2021. évi terv

2022. évi terv

Építményadó

50 000

40 000

Iparűzési adó

343 979

450 000

Idegenforgalmi adó

2 000

1 500

Talajterhelési díj

2 000

2 000

Pótlék, bírság

1 000

1 000

Egyéb bevétel

100

200

Összesen

399 079

494 700

A működési bevételeket összességében 176.803 E Ft összeggel terveztük. Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények valamennyi működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak, szolgáltatások bevételei stb.)
Vagyonértékesítésből 2022. évre összesen 33.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben. Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron az MVH támogatások bevételét és civil támogatások visszafizetési kötelezettségeit szerepeltetjük.
A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 11.000 E Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérülést. Ebből 9.000 E Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzösszeg visszafizetése; 2.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.
A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas, viszont mivel a pályázatok egy része befejeződött, ezért csökkent az előző évihez viszonyítva. Ez most még csak egy tervezett adat, véglegessé a zárszámadás elkészítésével válik.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti a következő évi állami támogatásból. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja. (2022-ben 26.934 E Ft)
Itt szerepel még 130.000 e Ft összegű folyószámlahitel keret, amelyre az OTP Bankkal szerződünk. Ennek jelentősége azokban a hónapokban nagy, amikor a saját bevételek nem realizálódnak a kiadások finanszírozásához szükséges mértékben.
A 2022. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek 45,95 %-át az előző évi maradvány képezi, amelynek 99,38 %-át az előző évben, években érkezett pályázati támogatásokat maradványát takarja.
Kiadások alakulása
A 2022. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege – a bevételekkel megegyezően – 3.570.477 E Ft.
Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok
A 2022. évre vonatkozó központi bérintézkedések a költségvetés készítésél ismertek voltak. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelése komoly hatással van a költségvetésre, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás.
A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése 2022. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ugyanez a paragrafus az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásaik terhére megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2022-ben is élt ezzel a lehetősséggel, és 55.650 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.
Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2022-ben.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.
A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót a 2021. december havi bérek tekintetében 15,5 %-kal, a 2022 évre vonatkozó további 11 hónapra pedig 13%-kal vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50%-os mértéke a fizetendő hozzájárulás.
Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.
A finanszírozási kiadások a három fejlesztési célú hitel éves törlesztését tartalmazzák, és a folyószámlahitel visszafizetését, mert azt a tárgyévben ki kell egyenlíteni.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételeknél szereplő megelőlegezés visszafizetése.
2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet
Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.
A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.
3. § (1) 3. melléklet
Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2022. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza, amely az előző évi mértékkel megegyező.
3. § (2) 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet
A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2022. évben. Három fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel). 2022 januárjában jelentősen emelkedett a bankközi kamatláb mértéke, ezért a hitelek után fizetendő kamatok és egyéb költségek összege jelentősen megnőtt a tavalyihoz képest. 2022-re a jelenleg ismert kamatlábbal számoltunk.
Az elsőt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvételéhez. Ebből 2022. év elején a fennálló tőketartozás 36.000 E Ft. E hitel törlesztésének összege 2022-ben 6.000 E Ft tőketörlesztés és 2.008 E Ft kamat és egyéb költség.
A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel önkormányzati utak felújítására. 2022. év elején ebből a fennálló tőketartozás 126.780 E Ft.
Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 6.822 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.
A harmadik fejlesztési célú hitelt 2021. év végén vettük igénybe, 72.635.137 Ft összegben gabion fal építésére, járdák felújítására, buszmegálló építésére, Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak meder falának helyreállítására és a Varázsvölgy Pásztón című projekt önrészének finanszírozására. Ebből 2022.évben kezdjük el annak törlesztését, így a fennálló tőketartozás 72.635.137 Ft. A hitel törlesztésének összege 7.260 E Ft tőketörlesztés és 10.895 E Ft kamat és egyéb költség.
A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.
A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 4 évre.
A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.
3. § (3) 5. és 5.1. melléklet
Az 5. melléklet az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.
Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.
Az adóbevételek teljesülése folyamatos, azonban évi két alkalommal érkezik a legjelentősebb bevétel: márciusban és szeptemberben.
3. § (4) 6. melléklet
Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 80,0 %-a Európai Uniós projektekhez tartozó, valamint kormányzati támogatással megvalósuló beruházás.
A tervezett egyéb beruházási feladatok közül jelentősebb tétel az ÉRV Zrt. szennyvízrendszer új folyamatirányítási rendszer kiépítése átemelőkhöz, és a Külterületi utak című pályázathoz kapcsolódó önerő.
3. § (5) 7. melléklet
A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be, feladatonként részletezve. Itt is megtalálhatók a projektekből a felújítási kiadások, amelyek az összes felújítási összeg 81,58%-át teszik ki. Ezen kívül csak olyan kötelező feladatokhoz kapcsolódó felújítást tervez az Önkormányzat, amely tovább nem halasztható.
3. § (6) 8. melléklet
A 2022. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évi szinthez közeli összegben tervezi az ellátásokat, saját forrásból finanszírozva. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtson. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45. §-ának (4) bekezdésére-hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához
3. § (7) 9. melléklet
A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.
9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.
A 9.1.1. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül.
A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.
A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.
A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg.
A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.
A 10. és 11. mellékletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.
Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, valamint a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt, és a szolidaritási hozzájárulás összege.
Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.
A 9.1.2. – 9.1.14. mellékletek projektenként bemutatják a 2022. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.
9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010
9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004
9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
9.1.6. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003
9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005
9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
9.1.9. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001
9.1.10. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002
9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki
TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002
1.
1. melléklet
Pásztói Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.
Az intézménynél folyamatban van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, 2022. évre tervezett összege 8.311 E Ft. Ez a pályázat céljának megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.
E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.
Az intézmény létszámkerete 38 fő, ami megegyezik – változásokat követően is - az előző évi létszámadattal.
A személyi juttatások és járulékai tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a soros előre lépéssel és az illetményalap növekedéssel egyaránt számoltunk, amely a Köztisztviselői törvény szerint fizetési fokozat változásával jár.
A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.
Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kis értékű eszközök, bútorok beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik. A kötelezően alkalmazandó új informatikai előírások – NTG hálózathoz csatlakozás - elkerülhetetlenné teszik az informatikai fejlesztést. Ezen kívül a régi, elhasználódott számítástechnikai eszközök cseréje sem halasztható a legtöbb esetben.
A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)
(E Ft)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

Állami támogatás

145 526 4

146 731

Saját bevétel

1 270

1 270

Tervezett maradvány

1 065

2 056

Önkormányzati támogatás

118 268

111 898

Mindösszesen

266 129

261 955

Tervezett kiadások

266 129

261 955

Az intézmény tervszámai kedvezően változnak 2022. évre az előző évi tervtől 6.370 E Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás szükséges a kiadások finanszírozására. Ebből 1.205 E Ft az állami támogatás emelkedésének hatása, a többi az intézmény takarékos gazdálkodása, és az egyéb területeken is tapasztalható takarékoskodás eredménye.
9.3. melléklet
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.
Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.
Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el:
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.
Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 42 fő.
Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és járuléka az előző évitől lényegesen magasabb. Ennek oka a központi ágazati bérintézkedések.
Az intézmény költségvetési javaslatában 2.159 E Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel. Ez kisértékű eszközök beszerzését tartalmazza, ebből 254 E Ft informatikai (1 db laptop beszerzés) és 1.905 E Ft egyéb eszköz. továbbá 1.905 E Ft felújítás szerepel a Pitypang Óvodában PVC cseréjére.
A feladatellátás forrásösszetétele
(E Ft)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

Állami támogatás

184 865

213 730

Saját bevétel

11 299

13 123

Tervezett maradvány

1 479

2 970

Önkormányzati támogatás

27 291

32 858

Mindösszesen

224 934

262 681

Tervezett kiadások

224 934

262 681

Az intézmény költségvetése összességében 16,78 %-kal meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 15,61 %-kal magasabb, mint a megelőző évben. A maradvány értéke pedig több mint a kétszerese az előző évinek.
9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1 és a 9.4.2. mellékletek mutatják
A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.
A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.
Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.
Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.
Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő.
2022-ben az intézmény vezetője nyugdíjba vonul, de a vezető bérével egész évre számoltak.
Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című önkormányzati projektben. Ennek 2022. évre tervezett összege 7.109 E Ft.
A 2022. évi költségvetési javaslatban 965 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés címen.
A feladatellátás forrásösszetétele (projekt nélkül)
(E Ft)

Megnevezés

2021.évi költségvetés

2022. évi költségvetés

Állami támogatás

19 506

19 758

Saját bevétel

5 291

5 291

Tervezett maradvány

1 351

1 333

Önkormányzati támogatás

30 809

62 691

Mindösszesen

56 957

83 237

Tervezett kiadások

56 957

83 237

Az intézménynek 2021. év végén pályázatot kellett benyújtania a 2022 évi 20%-os bérfejlesztés támogatására, melynek összege 6.007.080 Ft. A bérfejlesztési támogatást az önkormányzat fogja megkapni az év során, és finanszírozásként kapja meg az intézmény. Az önkormányzati támogatás ezt az összeget is tartalmazza.
Szembetűnő, hogy a 2022. évi tervezett kiadások lényegesen elmaradnak az előző évi költségvetéstől. Ennek magyarázata, hogy az előző évben az intézmény költségvetésében nem szerepelt a városi rendezvények költsége, azonban 2022-ben 15 M Ft-tal ismét szerepel. Az idei tervezett kiadások összege 46,14%-kal haladják meg az előző évi, az önkormányzati támogatás pedig több mint a duplájára nő.
9.5. melléklet
Pásztói Múzeum
Az intézmény tervezett költségvetési számadatait a 9.5. melléklet tartalmazza.
A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.
Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.
A 2022 évi költségvetésben a működési kiadásokon kívül 25 E Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, kis értékű eszközbeszerzésre.
A feladatellátás forrásösszetétele
(E Ft)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

Állami támogatás

21 400

21 400

Saját bevétel

4 460

1 546

Tervezett maradvány

1 451

2 266

Önkormányzati támogatás

2 963

3 608

Mindösszesen

30 274

28 820

Tervezett kiadások

30 274

28 820

Az intézménynek 2021 év végén pályázatot kellett benyújtania a 2022 évi 20%-os bérfejlesztés támogatására, melynek összege 3.269.994 Ft. A bérfejlesztési támogatást az önkormányzat fogja megkapni az év során, és finanszírozásként kapja meg az intézmény. Az önkormányzati támogatás ezt az összeget is tartalmazza.
Megfigyelhetjük, hogy az intézmény költségvetése 4,8%-kal csökkent, az önkormányzati támogatás összege mégis nőtt 21,77 %-kal.
9.6. melléklet
Pásztói Gondozási Központ
A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok, ellátottak alapján. Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.
Kötelező feladatok:
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Demens személyek nappali ellátása
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Család és Gyermekjóléti Központ
Védőnői Szolgálat
Önként vállalt feladat:
Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62,5 fő.
A Pásztói Gondozási Központ 2022. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása.
A feladatellátás forrásösszetétele
(E Ft)

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)

174 193

192 506

Saját bevétel

72 341

71 206

Tervezett maradvány

707

1 588

Önkormányzati támogatás

44 077

55 969

Mindösszesen

291 318

321 269

Tervezett kiadások

291 318

321 269

Az intézményt érintő állami támogatások 10,51%-kal emelkedtek 2022-re. Ugyancsak magasabb a Védőnői Szolgálatot finanszírozó NEAK támogatás is. Azonban az önkormányzati támogatás 26,98%-kal növekedett, ami a bérintézkedések hatása.
3. § (8) 10. melléklet
Ez a melléklet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásban is szerepelnek.
A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:
Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása
Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.
Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.
A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesités érdekében.
Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja.
A játszótereknek megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.
- Köztemető fenntartás, üzemeltetés
A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.
Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).
Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.
Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.
- Közutak, hidak, parkolók fenntartása
Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást. Elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot. Korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.
Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.
Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemétgyűjtő edények ürítését, javítását. Városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását. Városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítást.
- Városi piac fenntartás
A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.
További városfenntartási feladatok:
Vagyonbiztosítás
Közvilágítás
Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközműszolgáltatás
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
Strand üzemeltetés: a beruházások miatt idén a strand nem üzemel
A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselőtestület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Üzemeltetéséhez önkormányzati forrás is szükséges.
A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kt. működéséhez szükséges önkormányzati forrás is szerepel 54.000 E Ft összegben
A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges önkormányzati forrást is tartalmazza 27.109 E Ft összegben
1. melléklet
Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.
A 10. és 11. mellékletek az Önkormányzat valamennyi működési kiadását tartalmazzák, részletezik.
12. melléklet
Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.
13. melléklet
Az Európai Uniós pályázatokat részletezi ez a melléklet 2022. január 1. állapot szerint.
Az Önkormányzat összesen 1.222.204 E Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik. Ez 12 db nyertes, folyamatban lévő pályázat.
A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 8.250 E Ft-ot tervezhet 2022-re.
Egy intézmény szintén konzorciumi tagként közreműködik ez egyik önkormányzati pályázatban (Integrációs közösségfejlesztés). Mindezek összesen 7.109 E Ft összegű pályázati pénzeszközt jelentenek a városnak.
14. melléklet
A 2022. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatonként.
15., 15.1, 15.2 melléklet
Ezek a mellékletek az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, és a tervezett adókedvezményekről és adómentességekről készültek.
16. melléklet
A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.
17. melléklet
A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.
18. melléklet
A normatív támogatásokat is meghatározó mutatószámok tervezett alakulását találhatjuk meg ebben a mellékletben.
Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt évek viszonylatában várhatóan a 2022-es év sem lesz könnyű, továbbra is rendkívül takarékos gazdálkodásra lesz szükség, hogy zavartalan működést biztosítani tudjuk, és a megtervezett beruházások, felújítások meg tudjanak valósulni.
A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatornán keresztül történhet:
1.
1. A kiadások csökkentése
Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kisérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.
Az önkormányzat, az intézmények, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.
Az intézményeknek szükséges felmérni az engedélyezett létszámkereten belül milyen racionalizáló intézkedéssel tudnának költségcsökkentést elérni.
1.
1. Bevételek növelése
Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővülhetnek forrásaink.
Az intézményeknek, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a saját területükön bevételük növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.
Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehetőség szerint a törvényben megengedett két alkalommal.
Adóhátralék, lakbérhátralék, és egyéb kinnlevőség beszedésére hatékony intézkedéseket szükséges tenni.