Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 02. 17
a közművelődési feladatok ellátásáról
Végső előterjesztői indokolás
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete először 1999-ben alkotott közművelődési rendeletet, melyet az elmúlt évek során a jogszabályi előírások változásaihoz igazodva többször módosított, majd a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 2017 évi módosítását követően 2020. januárjában új rendeletet alkotott.
A Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya átfogó felülvizsgálatot végzett az önkormányzatok közművelődési tárgyú rendeleteit érintően. A felülvizsgálat eredményeként szakmai ajánlásokat fogalmazott meg, aminek alapján új rendelet megalkotását kezdeményezzük. Erre alapvetően azért van szükség, mert a korábbi rendelet helyi nemzetiségi önkormányzattal történő egyeztetésének írásba foglalása nem történt meg. A rendelet tartalmi részének apróbb kiegészítéseit az ajánlásban foglaltak szerint készítettük el.
A Kult.tv. 73. § (1) és (2) bekezdése értelmében a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.
A jogszabály 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása és az ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat a (3) – (6) bekezdésekben részletezve határozza meg.
Ennek megfelelően Pásztó Város Önkormányzatának, mint 5000 fő feletti településnek az alábbi, (3) bekezdés szerinti kötelező közművelődési alapszolgáltatás megszervezését kell ellátnia:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;
ezen kívül:
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés
közművelődési alapszolgáltatások közül legalább kettő további közművelődési alapszolgáltatást is meg kell szerveznie.
A Kult.tv. 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy a városban közművelődési intézményt kell az önkormányzatnak biztosítani, a 77. § (5) bekezdésében meghatározott intézmény-típusok közül.
A Kult.tv. végrehajtási rendelete meghatározza, hogy az egyes intézménytípusoknak milyen személyi és infrastrukturális feltételekkel kell rendelkezniük.
A művelődési központnak – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét hat napján, legalább napi 8 órában nyitva kell tartania, a nyitvatartási időnek legalább a hét négy napján magába kell foglalnia a 16,00-19,00 óra közötti időszakot.
A Kult.tv. szabályozza a helyi rendelet tartalmi elemeit, a 83/A § (1) bek. alapján felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
Tekintettel arra, hogy a mi településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik, a rendeletünk megalkotásakor csak a nemzetiségi önkormányzattal történő egyeztetésre kell tekintettel lennünk.
A rendelettervezet tartalmazza a közművelődési alapszolgáltatások közül azokat, amelyek ellátását megvalósíthatónak tartjuk.