Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31
a 2021. évi zárszámadásról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.
Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.
E beszámolókra támaszkodva, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2021. évi költségvetési beszámolóját.
Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2021.(II.10.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.
Már a költségvetés készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy a 2021-as év sem lesz könnyű év a város életében. Az előző évi zárszámadás készítésekor úgy fogalmaztunk, hogy kivételes, és egyúttal egy nagyon nehéz év lesz a város életében, és ebben az évben már remélhetőleg láthatóak is lesznek a pályázatoknak köszönhető fejlesztések.
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásában is nagyon jelentős hányadot képviseltek a megnyert projektek. A lehetőségek mellett ez az Önkormányzatnak nagyon sok kötelezettséget is jelentett. Több pályázatnál előfordult, hogy jelentős önkormányzati saját forrást is mellé kellett tenni a támogatások összegéhez, növelve ezzel az önkormányzat kiadásait. Továbbá a beruházások előrehaladtával olyan előre nem tervezhető többletkiadások keletkeztek, amelyek késleltetik a munkálatok befejezését, a projektek lezárását. Reméljük a következő évben sikerül befejezni a megkezdett beruházásokat, mert ezek a megnyert pályázatok nagy lehetőséget jelentenek a város fejlődésében.
A 2021-es évben két alkalommal pályáztunk az önkormányzatok rendkívüli támogatására, melynek köszönhetően összesen 46.102 E Ft támogatásban részesültünk. Ezt a támogatást 2022-ben is igénybe kell, mivel költségvetésünk rendkívül feszített, ahol a rendkívüli kiadások fedezetére más lehetőség nem adott.
A 2021-es év tervezésénél a közhatalmi bevételeinket az óvatosság elve szerint 399.079 E Ft-tal terveztük meg. Az év során a márciusi majd a szeptemberi adófizetési időszakot követően vált nyilvánvalóvá, hogy adóbevételeink a vártnál kedvezőbben alakultak. Év végére 612.363 E Ft realizálódott, ami messze meghaladja a tervezett összeget. A közhatalmi bevételek jelentős hányadát képviseli a helyi iparűzési adó, ahol a tervezett 343.979 E Ft-tal szemben 558.516 E Ft bevétel realizálódott.
Az év folyamán önkormányzatunk zavartalanul ellátta a törvény által meghatározott kötelező feladatokat, és folyamatosan működtettük intézményeinket.
Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 6 alkalommal tették indokolttá a költségvetési rendelet módosítását. A 3. számú módosításra azért került sor, mivel önkormányzatunk kormányengedélyhez kötött fejlesztési hitelt kívánt igénybe venni, melynek benyújtásához az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit részletező táblázaton kellett bemutatni a hitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket.
(A 6. módosítás a Zárszámadási rendelet előterjesztését megelőzően ez évben történt meg.)
A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.
Összességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött 2021-ben évben a Képviselő-testület:
( E Ft)

Eredeti ei

1. mód. ei

2. mód. ei

4. mód. ei

5. mód. ei

6. mód. ei

Bevételek összesen

4.191.299

4.619.204

4.667.244

4.771.563

4.834.169

4.916.510

Költségvetési bevételek

1.640.406

1.917.167

1.967.572

2.071.891

2.134.497

2.216.010

Finanszírozási bevételek

2.550.893

2.702.037

2.699.672

2.669.672

2.699.672

2.700.500

Kiadások összesen

4.191.299

4.619.204

4.667.244

4.771.563

4.834.169

4.916.510

Költségvetési kiadások

4.018.873

4.444.098

4.492.138

4.596.457

4.659.063

4.741.404

Finanszírozási kiadások

172.426

175.106

175.106

175.106

175.106

175.106

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás 17,3 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, ami 725.211 E Ft emelkedést takar.
A 2021. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. A projektek megvalósítása folyamatosan zajlik, néhány a befejezéshez közel tart.
Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása – a nehézségek ellenére -, összességében stabil és eredményes volt.