Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.01.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:
Településfejlesztés, településrendezés
Az önkormányzat folyamatosan dolgozik tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).
Településüzemeltetés
Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.
Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:
A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.
Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
Pásztó közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú épületekben kapott helyet az egészségügyi alapellátás, melynek technikai feltételei biztosítottak. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. Az iskola védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.
Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).
Gyermekétkeztetés
Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést.
Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.
Hulladékgazdálkodás
A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Uniós támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.
A hulladékszállítást a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.
Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.
Az Idősek Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.
Óvodai ellátás
Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden harmadik életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.
Bölcsődei ellátás
2019-től településünkön Bölcsőde is működik.
Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadóművészet támogatása, stb.)
Jogszabályi előírások szerint kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.
A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostor épületében folyik. A működtetést állami támogatásból, az intézmény saját bevételéből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.
Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az önkormányzat tulajdonában van 24 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében megtervezte a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát.
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.
Helyi közfoglalkoztatás
A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2024. évi költségvetésben 60 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében, amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 5 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.
Sport- és ifjúsági ügyek
A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére.
Nemzetiségi ügyek
Amennyiben a településen működik nemzetiségi önkormányzat, úgy az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a nemzetiségi önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.
Helyi közösségi közlekedés biztosítása
A település területén helyi járatú autóbusz nincs. Településünkön az óvodás és iskolás gyermekek szállítására iskolabusz járat működik.
Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. működteti a városi piacot szerdai és szombati nyitva-tartással.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A 2024. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembevételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.
Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:
1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálva.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél, valamint a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. 2022. február 1-től a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég felelős a folyamatban lévő pályázatokért, valamint figyeli az önkormányzat számára pozitív további pályázati lehetőségeket.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulók lét- és szociális biztonságának garantálása (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).
1. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
1. Az előző években megnyert Európai Uniós pályázatok megvalósítása. Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak, hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt gazdasági változások miatt - nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.
A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt tükrözik, hogy az Önkormányzat a 2024-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.
A 2023. évben több, a korábbi években elindult pályázatunk lezárult, így 2024-ben az Önkormányzat költségvetésében 18 darab pályázat szerepel. A pályázatok hatalmas fejlődést hoznak a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. A 2024. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, az előző év feszített, költségtakarékos gazdálkodása, az energiaárak alakulása, és az infláció szintén meghatározták.
Továbbra is nagyon fontos a költségtakarékos gazdálkodás, ezért, úgy ítéljük meg a 2024-es év az előző évhez hasonlóan nehéz, kevésbé kiszámítható lesz.
A 2024. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege 4.753.170 E Ft. Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.