Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (2) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Kistarcsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

2. § (1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Alapszolgáltatási Központ

b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

3. §1 A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 2 451 110 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 2 364 265 eFt mely 768 002 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.

4. §2 (1)3 Az Önkormányzat összevont 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 996 499 eFt ebből önkormányzat működése állami támogatása 925 256 eFt

b) közhatalmi bevétel 402 971 eFt

c) működési saját bevételek 221 824 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök 9 054 eFt

e) támogatás felhalmozási célra 565 706 eFt ebből Európai Uniós forrásból 297 571 eFt

f) felhalmozási saját bevételek 3 382 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 23 381 eFt.

(2)4 Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek 1 630 349 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek 592 469 eFt összegűek.

(3)5 Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 228 292 eFt, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele 228 289 eFt ebből önkormányzati maradvány összege 214 180 eFt, költségvetési szervi maradványok összege 14 109 eFt.

b) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 eFt

5. §6 (1)7 „(1) Az Önkormányzat összevont, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) működési költségvetés kiadásainak módosított összege 1 914 415 eFt, melyből
aa) személyi juttatások összege 697 586 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 115 014 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege 503 545 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 13 000 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege 585 270 eFt,
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 7 437 eFt
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege 279 593 eFt.
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások módosított összege 473 887 eFt, melyből
ba) beruházások, felújítások összege 469 291 eFt,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 4 596 eFt,
c) a finanszírozási kiadások módosított összege 62 808 eFt,
finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre 32 286 eFt.
(2) 8 Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata 2 129 047 eFt ,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 322 063 eFt ,
c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 287 030 eFt.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2021. évi kiadási előirányzata 13 000 eFt összegben kerül meghatározásra.

6. §9 Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 284 066 eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 118 582 eFt többlet,

c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 165 484 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 228 289 eFt összegű 2020. évi maradvány igénybevételéből és 3 eFt államháztartáson belüli megelőlegezésből adódik, és b) pontban rögzített többlettel együtt az a) pontban rögzített hiányt finanszírozza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 138,25 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.

(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.

8. §10 (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló kiadások összege 9 019 eFt, mely az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt „Európa a polgárokért pályázat 2.1. testvérvárosi program alprogramja keretében kerül tervezésre.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott felhalmozási támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése cél érdekében 295 647 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 295 647 eFt összeg.

9. § Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:

a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 114 eFt összegben kamat törlesztése.

b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 4 981 eFt kamatkiadás.

c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 3 083 eFt tőketörlesztés és 1 312 eFt kamat.

10. § (1) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2021. évi tervezett kiadásait a rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi támogatásainak előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által, a 2021. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 130%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 65%-ban, a tagóvoda vezető pótlékát 30%-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül - biztosítja a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

(3) A Képviselő-testület 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül – 12 708 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 60 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás mértékét nettó 150 000-Ft/fő/év összegre, míg a teljes állású óvodatitkár részére nettó 100 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 432 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(7) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.

(8) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.

(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület 2021. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül 5 040 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a szociális és egészségügyi területen foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(11) A 2021. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 300.000-Ft/fő/év.

(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2021. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133. § (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján - a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.

(14) A 2021. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.

b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.

c)11 A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetésében az évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt és jogviszony megszűnéssel összefüggő javadalmazások érdekében 5 800 eFt összeg módosított kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 6 720 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok személyi juttatása kiadási előirányzataként.

d)12 A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek módosított elemi költségvetésében az alábbi kiadási előirányzat keretösszegek terhére teljesíthető, egyszeri jelleggel jutalom kifizetése:

da) Alapszolgáltatási Központ 1 860 000 Ft,

db) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 6 891 000-Ft,

dc) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 7 020 000-Ft

dd) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 1 721 000-Ft.

Az e pontban rögzített keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat összegét is tartalmazzák.

(15) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások (egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.

(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2021. évre a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.

(17) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140. § (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult megállapítani a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.

(18) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140. § (4) bekezdése alapján, gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.

(19) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(20) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra, továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(21) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde valamennyi közalkalmazottja béren kívüli, „ SZÉP kártya” juttatásra jogosult, kisgyermeknevelő munkakört betöltő nettó 67 000-Ft/év/fő, az egyéb munkakörben nettó 60 000-Ft/fő/év összegben. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit -a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását, a számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.

(3) A működési jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.

b) A polgármester a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános és /vagy fejlesztési célú tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében, jogosult a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.

c) A polgármester jogosult- összeghatárra tekintet nélkül- kötelezettségvállalásra, a tárgyévi költségvetésben elkülönített tartalék előirányzatokok terhére, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061” azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése megnevezésű, Európai Uniós forrásból is támogatott projekttel összefüggésben folyó peres eljárásokban, a döntéshozatalra jogosult Bíróság által elrendelt egyes fizetési kötelezettség biztosítása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről azok vállalását/elrendelését követő rendes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

(4)13 A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, alkalmanként nettó 5 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére önálló kötelezettségvállalásra a képviselő-testület által átruházott hatáskörben.

(5) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és a költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.

13. § (1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1 000 000-Ft egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatelmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében, a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

(4)14 Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), adóbevételekből (B3 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatukat megemelhetik a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2021. évben első alkalommal július 31-ig, -a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

(8) A polgármester jogosult az önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtani, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtenni és a szükséges felhatalmazásokat megadni, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az Önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az Önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5 000 000-Ft–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.

14. § (1) A polgármester jogosult a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig, elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kötni. A Képviselő-testület az egyes civil szervezetek, egyesületek, kivételesen magánszemélyek támogatására vonatkozó döntés jogát, a 14. számú mellékletben meghatározott, együttesen 8 600 000-Ft éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra és a Sport, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 000- Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.

15. § (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(2) A költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet15

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése :

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt)

2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt)

2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)

Kiadási előrányzat megnevezése:

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt)

2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt)

2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)

Kalkulált Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

976 519

1 000 388

979 575

979 575

Személyi juttatások (K1)

683 868

692 297

700 149

700 148

Közhatalmi bevételek (B3)

373 000

373 000

398 971

400 971

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

112 082

114 537

115 779

115 780

Működési saját bevételek (B4)

130 761

138 643

142 931

149 263

Dologi kiadások (K3)

408 676

423 845

474 362

482 163

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

16 019

14 078

9 019

9 019

Ellátottak juttatásai (K4)

13 000

13 000

13 000

13 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

384 309

364 356

364 140

361 665

Működési bevételek

1 496 299

1 526 109

1 530 496

1 538 828

Működési kiadások

1 601 935

1 608 035

1 667 430

1 672 756

-133 928

Felhalmozási célú támogatások (B2)

0

10 390

344 335

344 335

Beruházások (K6)

36 097

46 564

284 273

288 532

Felhalmozási saját bevételek (B5)

0

2 800

3 382

3 382

Felújítások (K7)

27 176

75 111

119 309

118 056

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

7 937

28 930

31 318

31 318

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

4 000

4 000

4 000

4 000

Felhalmozási bevételek

7 937

42 120

379 035

379 035

Felhalmozási kiadások

67 273

125 675

407 582

410 588

-31 553

Finanszírozási bevétel

Finanszírozási kiadás

Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811

0

0

0

0

Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)

30 704

30 704

30 704

30 704

Értékpapírból származó bevétel B812

0

0

0

0

Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)

30 522

30 522

30 522

30 522

Előző évi belső maradvány (B813)

227 780

228 289

228 289

228 289

Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)

1 582

1 582

1 582

1 582

Finanszírozási bevételek összesen

227 780

228 289

228 289

228 289

Finanszírozási kiadások összesen

62 808

62 808

62 808

62 808

165 481

BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)

1 732 016

1 796 518

2 137 820

2 146 152

KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)

1 732 016

1 796 518

2 137 820

2 146 152

0

2. melléklet16

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése

ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)

ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)

ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)

ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

365 305

365 542

365 776

365 776

287 499

286 510

286 518

286 518

48 557

49 585

49 586

49 586

27 979

28 177

28 053

28 053

0

0

0

0

Alapszolgáltatási Központ

132 588

140 605

142 340

142 340

101 844

108 369

109 876

109 876

15 491

16 508

16 736

16 736

14 953

15 428

15 428

15 428

0

0

0

0

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

255 235

260 396

260 396

260 396

190 050

190 030

191 030

191 030

32 205

32 224

32 224

32 224

28 710

34 650

33 650

34 003

0

0

0

0

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

91 056

92 311

86 125

86 125

58 587

59 328

58 416

58 416

9 432

9 547

9 380

9 380

22 592

22 991

17 884

17 884

0

0

0

0

Költségvetési szervek kiadásai

844 184

858 854

854 637

854 637

637 980

644 237

645 840

645 840

105 685

107 864

107 926

107 926

94 234

101 246

95 015

95 368

0

0

0

0

Önkormányzat elemi kiadásai

887 832

937 664

1 283 183

1 291 515

45 888

48 058

54 307

54 307

6 397

6 673

7 853

7 853

314 442

322 599

379 347

386 795

13 000

13 000

13 000

13 000

Összesen Kiadás (eFt) (Intézményfinanszírozás nélkül)

1 732 016

1 796 518

2 137 820

2 146 152

683 868

692 295

700 147

700 147

112 082

114 537

115 779

115 779

408 676

423 845

474 362

482 163

13 000

13 000

13 000

13 000

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)

Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)

Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)

Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)

Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)

Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)

Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)

Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)

Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)

Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)

Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)

Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)

Tartalékok (K513)

Tartalékok (K513)

Tartalékok (K513)

Tartalékok (K513)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 437

3 437

3 437

42 586

42 586

42 586

42 586

0

500

500

500

17 060

16 936

16 936

16 936

232 986

226 986

234 777

234 777

91 677

73 912

65 905

63 430

0

3 437

3 437

3 437

42 586

42 586

42 586

42 586

0

500

500

500

17 060

16 936

16 936

16 936

232 986

226 986

234 777

234 777

91 677

73 912

65 905

63 430

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Beruházás (K6)

Beruházás (K6)

Beruházás (K6)

Beruházás (K6)

Felújítás (K7)

Felújítás (K7)

Felújítás (K7)

Felújítás (K7)

Egyéb felhalmozási kiadás (K8)

Egyéb felhalmozási kiadás (K8)

Egyéb felhalmozási kiadás (K8)

Egyéb felhalmozási kiadás (K8)

Finanszírozási kiadások (K9)

Finanszírozási kiadások (K9)

Finanszírozási kiadások (K9)

Finanszírozási kiadások (K9)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)

2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)

1 270

1 270

1 619

1 619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 770

1 770

1 770

2 661

2 500

1 722

1 722

478

0

0

0

0

0

0

0

0

445

445

445

445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 785

3 785

4 134

5 025

2 500

1 722

1 722

478

0

0

0

0

0

0

0

0

32 312

42 780

280 140

283 508

24 676

73 389

117 587

117 578

4 000

4 000

4 000

4 000

62 808

62 808

62 808

62 808

36 097

46 565

284 274

288 533

27 176

75 111

119 309

118 056

4 000

4 000

4 000

4 000

62 808

62 808

62 808

62 808

2. sz. melléklet

3. melléklet17

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)
3. sz. melléklet I.

Költségvetési szerv megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

391

615

615

0

0

0

0

Alapszolgáltatási Központ

49 500

49 500

49 500

49 500

0

0

0

0

0

0

0

0

5 724

6 195

6 195

6 195

0

0

0

0

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

0

1 941

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

580

870

870

870

0

0

0

0

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 080

5 080

7 080

7 080

0

0

0

0

Költségvetési szervek összesen:

49 500

51 441

56 500

56 500

0

0

0

0

0

0

0

0

11 634

12 536

14 760

14 760

0

0

0

0

Kistarcsa Város Önkormányzata

927 019

948 947

923 075

923 075

0

10 390

344 335

344 335

373 000

373 000

398 971

400 971

119 127

126 107

128 171

134 503

0

2 800

3 382

3 382

ÖSSZESEN Önokmányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)

976 519

1 000 388

979 575

979 575

0

10 390

344 335

344 335

373 000

373 000

398 971

400 971

130 761

138 643

142 931

149 263

0

2 800

3 382

3 382

3. sz. melléklet II.

Működési célú átvett pénzeszk. (B6)

Működési célú átvett pénzeszk. (B6)

Működési célú átvett pénzeszk. (B6)

Működési célú átvett pénzeszk. (B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)

Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)

Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)

Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)

Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)

Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)

Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)

Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)

Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen

Költségvetési szervenként
bevétel összesen

Költségvetési szervenként
bevétel összesen

Költségvetési szervenként
bevétel összesen

Költségvetési szervenként
bevétel összesen

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360 755

360 794

360 804

360 804

4 300

4 357

4 357

4 357

250

391

615

615

0

0

0

0

365 305

365 542

365 776

9 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 864

77 406

79 141

79 141

7 500

7 504

7 504

7 504

55 224

55 695

55 695

55 695

0

0

0

0

132 588

140 605

142 340

70 699

7 000

5 059

0

0

0

0

0

0

0

245 855

250 677

250 677

250 677

1 800

1 849

1 849

1 849

7 580

7 870

7 870

7 870

0

0

0

0

255 235

260 396

260 396

11 519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 976

86 832

78 646

78 646

0

399

399

399

5 080

5 080

7 080

7 080

0

0

0

0

91 056

92 311

86 125

7 479

7 000

5 059

0

0

0

0

0

0

0

762 450

775 709

769 268

769 268

13 600

14 109

14 109

14 109

68 134

69 036

71 260

71 260

0

0

0

0

844 184

858 854

854 637

98 969

9 019

9 019

9 019

9 019

7 937

28 930

31 318

31 318

31 318

0

0

0

0

214 180

214 180

214 180

214 180

1 428 165

1 457 073

1 459 236

1 467 568

7 937

42 120

379 035

379 035

1 650 282

1 713 373

2 052 451

2 274 963

16 019

14 078

9 019

9 019

7 937

28 930

31 318

31 318

31 318

762 450

775 709

769 268

769 268

227 780

228 289

228 289

228 289

1 496 299

1 526 109

1 530 496

1 538 828

7 937

42 120

379 035

379 035

1 732 016

1 796 518

2 137 820

2 146 152

4. melléklet18

Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2021. évi költségvetési előirányzatai
4. sz. melléklet I.

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

3 432

4 208

4 208

4 208

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

33 333

34 729

34 729

34 729

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 624

3 624

9 872

9 872

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 499

5 499

5 499

5 499

Külső személyi juttatások (K12)

42 456

43 852

50 100

50 100

Személyi juttatások összesen (K1)

45 888

48 060

54 308

54 308

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 397

6 673

7 853

7 853

Készletbeszerzés (K31)

7 493

9 034

9 245

9 245

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7 530

7 602

7 602

7 602

Közüzemi díjak (K331)

10 503

11 503

11 503

11 503

Vásárolt élelmezés (K332)

114 193

114 193

117 518

117 518

Bérleti és lízingdíjak teljesítése (K333)

-

9

9

9

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

28 062

29 914

27 850

31 359

Közvetített szolgáltatások (K335)

11 564

15 328

15 328

19 114

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

11 689

12 092

14 371

14 371

Egyéb szolgáltatások (K337)

29 088

32 262

30 596

29 195

Szolgáltatási kiadások (K33)

205 099

215 301

217 175

223 069

Kiküldetések kiadásai (K341)

500

500

500

500

Reklám- és propagandakiadások (K342)

15 300

9 980

9 980

10 356

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

15 800

10 480

10 480

10 856

Működési célú előtesen felszámított áfa (K351)

52 771

54 970

54 444

55 617

Fizetendő áfa (K352)

-

3 456

58 685

58 692

Kamatkiadások (K353)

23 085

19 160

19 160

19 160

Egyéb dologi kiadás (K355)

2 664

2 595

2 554

2 554

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

78 520

80 181

134 843

136 023

Dologi kiadások (K3)

314 442

322 598

379 345

386 795

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 000

13 000

13 000

13 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

3 438

3 438

3 437

Szolidaritási hozzájárulás ( K5022)

42 586

42 586

42 586

42 586

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 700

1 700

1 700

1 750

Működési célú visszatérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

248 346

242 721

250 513

250 463

ebből: egyházi jogi személyek

800

800

800

800

ebből: gazdasági társaságok

232 986

226 986

234 986

234 986

ebből: egyéb szervezetek

14 560

14 435

14 227

14 177

ebből: háztartások

-

500

500

500

Tartalékok (K513)

91 677

73 912

65 905

63 430

Egyéb működési célú kiadások (K5)

384 309

364 357

364 142

361 666

Beruházások (K6)

32 312

42 780

280 140

283 508

Felújítások (K7)

24 676

73 389

117 587

117 578

Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)

4 000

4 000

4 000

4 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

4 000

4 000

4 000

4 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

825 024

874 857

1 220 375

1 228 708

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

30 704

30 704

30 704

30 704

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)

30 522

30 522

30 522

30 522

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

762 450

775 708

769 267

769 267

Finanszírozási kiadás lízing ügylet kiadásaira (K917)

1 582

1 582

1 582

1 582

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

825 258

838 516

832 075

832 075

Finanszírozási kiadások (K9)

825 258

838 516

832 075

832 075

KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)

1 650 282

1 713 373

2 052 451

2 060 783

4. sz. melléklet II.

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

258 827

259 877

259 887

259 887

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

306 002

316 376

318 247

318 247

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

169 271

179 255

175 909

175 909

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

28 943

29 423

29 423

29 423

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

160 292

148 453

124 046

124 046

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

820

820

820

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

923 335

934 204

908 332

908 332

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 684

14 743

14 743

14 743

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (B16)

10 000

10 000

10 000

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

2 784

3 843

3 843

3 843

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

900

900

900

900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

927 019

948 947

923 075

923 075

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

7 890

44 264

44 264

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

2 500

2 500

2 500

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

-

297 571

297 571

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

10 390

344 335

344 335

Jövedelemadók (B31)

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók (B34)

35 000

35 000

35 000

37 000

ebből: telekadó (B34)

35 000

35 000

35 000

37 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

330 000

330 000

355 971

355 971

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

330 000

330 000

355 971

355 971

Gépjárműadó (B354)

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

330 000

330 000

355 971

355 971

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

8 000

8 000

8 000

8 000

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

3 000

3 000

3 000

3 000

ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)

5 000

5 000

5 000

5 000

Közhatalmi bevételek (B3)

373 000

373 000

398 971

400 971

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

23 000

23 000

23 000

23 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

19 961

22 786

24 592

28 378

Tulajdonosi bevételek (B404)

12 700

12 700

12 700

12 700

Ellátási díjak bevétele (B405)

33 000

33 000

33 000

33 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

23 938

28 061

28 061

28 654

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

Kamatbevételek (B408)

521

521

521

521

Egyéb működési bevételek -biztosítási megtérülések (B410)

2 076

2 076

2 326

4 279

Egyéb működési bevételek (B411)

3 931

3 963

3 971

3 971

Működési bevételek (B4)

119 127

126 107

128 171

134 503

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

2 800

3 382

3 382

Felhalmozási bevételek (B5)

-

2 800

3 382

3 382

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

9 019

9 019

9 019

9 019

ebből: egyéb szervezetek

9 019

9 019

9 019

9 019

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

9 019

9 019

9 019

9 019

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

7 937

28 930

31 318

31 318

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

7 937

28 930

31 318

31 318

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 436 102

1 499 193

1 838 271

1 846 603

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

-

-

-

-

Értékpapír értékesítése (B812)

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele (B813)

214 180

214 180

214 180

214 180

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

214 180

214 180

214 180

214 180

Finanszírozási bevételek (B8)

214 180

214 180

214 180

214 180

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt)

1 650 282

1 713 373

2 052 451

2 060 783

5. melléklet19

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
5. sz. melléklet

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

188 450

188 450

189 450

195 528

Külső személyi juttatások (K12)

1 600

1 580

1 580

1 580

Személyi juttatások összesen (K1)

190 050

190 030

191 030

197 108

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

32 205

32 224

32 224

33 167

Készletbeszerzés (K31)

3 200

3 315

3 466

3 759

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 600

2 650

2 650

2 650

Szolgáltatási kiadások (K33)

14 710

14 799

14 648

14 877

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

3 000

8 600

7 600

7 600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 200

5 286

5 286

5 117

Dologi kiadások (K3)

28 710

34 650

33 650

34 003

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

0

Beruházások (K6)

1 770

1 770

1 770

2 661

Felújítások (K7)

2 500

1 722

1 722

477

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

255 235

260 396

260 396

267 416

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

1 941

7 000

7 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

500

500

500

500

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

80

105

105

105

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

0

265

265

265

Működési bevételek (B4)

580

870

870

870

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

7 000

5 059

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

7 580

7 870

7 870

7 870

Maradvány igénybevétele (B813)

1 800

1 849

1 849

1 849

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

245 855

250 677

250 677

257 697

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

247 655

252 526

252 526

259 546

ÖSSZES BEVÉTEL

255 235

260 396

260 396

267 416

6. melléklet20

Alapszolgáltatási Központ
6. sz. melléklet

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

98 021

104 546

106 053

106 053

Külső személyi juttatások (K12)

3 823

3 823

3 823

3 823

Személyi juttatások összesen (K1)

101 844

108 369

109 876

109 876

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

15 491

16 508

16 736

16 736

Készletbeszerzés (K31)

992

992

992

992

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

907

907

907

907

Szolgáltatási kiadások (K33)

9 786

10 140

10 140

10 140

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

90

90

90

90

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

3 178

3 299

3 299

3 299

Dologi kiadások (K3)

14 953

15 428

15 428

15 428

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

0

Beruházások (K6)

300

300

300

300

Felújítások (K7)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

132 588

140 605

142 340

142 340

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

49 500

49 500

49 500

49 500

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

244

244

244

244

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

4 400

4 400

4 400

4 400

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 080

1 080

1 080

1 080

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

0

0

0

0

Biztosítás (B410)

0

471

471

471

Működési bevételek (B4)

5 724

6 195

6 195

6 195

Költségvetési bevételek (B1-B7)

55 224

55 695

55 695

55 695

Maradvány igénybevétele (B813)

7 500

7 504

7 504

7 504

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

69 864

77 406

79 141

79 141

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

77 364

84 910

86 645

86 645

ÖSSZES BEVÉTEL

132 588

140 605

142 340

142 340

7. melléklet21

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
7. sz. melléklet

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

58 507

59 248

57 971

57 971

Külső személyi juttatások (K12)

80

80

445

445

Személyi juttatások összesen (K1)

58 587

59 328

58 416

58 416

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 432

9 547

9 380

9 380

Készletbeszerzés (K31)

9 164

9 164

6 164

6 214

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

545

545

545

606

Szolgáltatási kiadások (K33)

8 030

8 429

7 021

6 895

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50

50

50

50

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

4 803

4 803

4 104

4 119

Dologi kiadások (K3)

22 592

22 991

17 884

17 884

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

0

Beruházások (K6)

445

445

445

445

Felújítások (K7)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

91 056

92 311

86 125

86 125

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

4 000

4 000

6 000

6 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 080

1 080

1 080

1 080

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

0

Működési bevételek (B4)

5 080

5 080

7 080

7 080

Költségvetési bevételek (B1-B7)

5 080

5 080

7 080

7 080

Maradvány igénybevétele (B813)

0

399

399

399

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

85 976

86 832

78 646

78 646

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

85 976

87 231

79 045

79 045

ÖSSZES BEVÉTEL

91 056

92 311

86 125

86 125

8. melléklet22

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
8. sz. melléklet

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

284 119

283 448

283 456

277 378

Külső személyi juttatások (K12)

3 380

3 062

3 062

3 062

Személyi juttatások összesen (K1)

287 499

286 510

286 518

280 440

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

48 557

49 585

49 586

48 644

Készletbeszerzés (K31)

5 022

5 022

4 742

4 742

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

334

411

411

411

Szolgáltatási kiadások (K33)

17 145

17 224

17 364

17 364

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

260

260

260

260

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 218

5 260

5 277

5 277

Dologi kiadások (K3)

27 979

28 177

28 054

28 054

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

0

Beruházások (K6)

1 270

1 270

1 618

1 618

Felújítások (K7)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

365 305

365 542

365 776

358 756

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

197

197

197

197

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

53

53

53

53

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

0

0

0

0

Biztosítás bevételek (B410)

0

141

365

365

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

0

Működési bevételek (B4)

250

391

615

615

Költségvetési bevételek (B1-B7)

250

391

615

615

Maradvány igénybevétele (B813)

4300

4357

4357

4357

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

360 755

360 794

360 804

353 784

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

365 055

365 151

365 161

358 141

ÖSSZES BEVÉTEL

365 305

365 542

365 776

358 756

9. melléklet23

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)
9. sz. melléklet I.

Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Finanszírozás bevételei (B8)

Finanszírozás bevételei (B8)

Finanszírozás bevételei (B8)

Finanszírozás bevételei (B8)

Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):

Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):

Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):

Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):

feladat jellege

kormányzati funkciószám

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

Kötelező feladat

011130

önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai

10 207

11 896

13 702

14 322

10 207

11 896

13 702

14 322

10 207

11 896

13 702

14 322

013320

köztemető -fenntartás és -működtetés

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

013350

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

37 977

41 117

41 375

43 328

2 800

3 382

3 382

7 937

28 930

28 930

28 930

45 914

72 847

73 687

75 640

45 914

72 847

73 687

75 640

018010

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

927 019

947 888

922 016

922 016

36 374

36 374

927 019

947 888

958 390

958 390

927 019

947 888

958 390

958 390

041233

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

836

836

836

0

836

836

836

0

836

836

836

045120

Út-, autópálya építése

7890

7890

7890

2388

2388

0

7 890

10 278

10 278

0

7 890

10 278

10 278

045140

helyi városi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

045160

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása

0

0

0

0

0

0

0

0

052020

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

32

32

32

0

32

32

32

0

32

32

32

063080

vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

16 129

064010

közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0

0

066010

zöldterület kezelése

2 500

2 500

2 500

0

2 500

2 500

2 500

0

2 500

2 500

2 500

066020

város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

074032

ifjúság - egészségügyi gondozás

223

223

223

0

223

223

223

0

223

223

223

081030

sportlétesítmények működtetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

0

0

082092

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

083050

televízió-műsor szolgáltatás támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

091140

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

091120

köznevelési intézmény működtetési feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

096015

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

41 910

104030

gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

104031

gyermekek bölcsödei ellátása

297 571

297 571

0

0

297 571

297 571

0

0

297 571

297 571

107051

szociális étkeztetés szociális konyhán

10 160

12 279

12 279

16 038

10 160

12 279

12 279

16 038

10 160

12 279

12 279

16 038

104037

intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

107060

önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

9. sz. melléklet II.

feladat jellege

kormányzati funkciószám

Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Finanszírozás bevételei (B8)

Finanszírozás bevételei (B8)

Finanszírozás bevételei (B8)

Finanszírozás bevételei (B8)

Bevételi előirányzat összesen (eFt):

Bevételi előirányzat összesen (eFt):

Bevételi előirányzat összesen (eFt):

Bevételi előirányzat összesen (eFt):

Önként vállalt Önkor-mányzati feladat

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

084031

civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

086030

nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

9 019

016080

kiemelt állami és önkorm.rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

107053

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

900020

önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

373 000

373 000

398 971

400 971

373 000

373 000

398 971

400 971

373 000

373 000

398 971

400 971

Kötelező feladat

018030

maradvány igénybevétele

0

0

0

0

214 180

214 180

214 180

214 180

214 180

214 180

214 180

214 180

Kötelező feladat

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

9.mell. Bevétel Összesen (eFt)

927 019

948 947

923 075

923 075

0

10 390

344 335

344 335

373 000

373 000

398 971

400 971

119 127

126 107

128 171

134 503

0

2 800

3 382

3 382

9 019

9 019

9 019

9 019

7 937

28 930

31 318

31 318

1 436 102

1 499 193

1 838 271

1 846 603

214 180

214 180

214 180

214 180

1 650 282

1 713 373

2 052 451

2 060 783

9. sz. melléklet
9. sz. melléklet
9. sz. melléklet

10. melléklet24

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)
10. sz. melléklet I.

Kiemelt kiadási előirányzatok

Kiemelt kiadási előirányzatok

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Dologi Kiadások (K3)

Dologi Kiadások (K3)

Dologi Kiadások (K3)

Dologi Kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Egyéb működési kiadás (K5)

Egyéb működési kiadás (K5)

Egyéb működési kiadás (K5)

Egyéb működési kiadás (K5)

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Feladatok/ kormányzati funkciószáma

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

11130

önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai

44 351

45 747

45 747

45 590

6 283

6 499

6 499

6 481

41 734

36 897

37 085

36 191

92 368

89 143

89 331

88 262

13350

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

38 745

37 509

37 823

38 208

38 745

37 509

37 823

38 208

18010

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3437

3437

3437

0

3 437

3 437

3 437

18020

központi költségvetési befizetések

42586

42586

42586

42586

42 586

42 586

42 586

42 586

41233

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

213

989

989

1 028

17

77

77

77

978

978

978

978

1 208

2 044

2 044

2 083

45110

közúti közlekedés igazgatása

0

0

0

0

45140

helyi városi közúti személyszállítás

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

45120

út, autópálya építés

1 350

2 840

30

440

1 350

2 840

30

440

45160

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása

35 033

34 287

31 899

32 455

35 033

34 287

31 899

32 455

47320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

0

0

0

0

52020

szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

52080

szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

387

387

387

0

387

387

387

63080

vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

212

212

212

0

212

212

212

64010

közvilágítás

2 540

9 588

9 838

12 998

2 540

9 588

9 838

12 998

66010

zöldterület kezelése

3 714

6 278

5 446

5 446

3 714

6 278

5 446

5 446

66020

város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások

959

959

959

104 586

104 586

112 586

112 586

104 586

105 545

113 545

113 545

74032

ifjúság - egészségügyi gondozás

900

1 123

1 123

1 123

900

1 123

1 123

1 123

81061

szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

20

30

0

0

20

30

81030

sportlétesítmények működtetése, fenntartása

0

0

0

0

81045

szabadidősport tevékenység támogatása

4100

4100

4100

0

4 100

4 100

4 100

82042

könyvtári állomány gyarapítása

2894

2894

2894

2894

2 894

2 894

2 894

2 894

82092

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása

7635

7755

7963

7963

111 106

105 106

105 106

105 106

118 741

112 861

113 069

113 069

83050

televízió-műsor szolgáltatás támogatása

8 304

8 304

8 304

8 304

8 304

8 304

8 304

8 304

91140

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

0

0

0

0

91220

köznevelési intézmény működtetési feladatai

0

13

13

13

0

13

13

13

96015

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

144 928

144 928

148 253

146 909

144 928

144 928

148 253

146 909

104030

gyermekek napközbeni ellátása

400

920

920

920

400

920

920

920

104042

család- és gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

0

0

104031

gyermekek bölcsődei ellátása

6248

6248

1 180

1 180

69

519

58 990

58 990

69

519

66 418

66 418

104037

intézményen kívüli gyermekétkeztetés

292

292

292

1 636

292

292

292

1 636

107051

szociális étkeztetés

0

4 954

4 954

8 713

0

4 954

4 954

8 713

106020

lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

0

104051

gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

107060

önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

13 000

13 000

13 000

13 000

500

500

500

13 000

13 500

13 500

13 500

10. sz. melléklet II.

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Finanszírozási kiadás(K9)

Finanszírozási kiadás(K9)

Finanszírozási kiadás(K9)

Finanszírozási kiadás(K9)

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

1 000

1 500

1 523

1 523

1 000

1 500

1 523

1 523

93 368

90 643

90 854

89 785

5 500

5 500

8 109

6 688

5 500

5 500

8 109

6 688

44 245

43 009

45 932

44 896

30 522

30 522

31 380

31 380

30 522

30 522

31 380

31 380

30 522

33 959

34 817

34 817

0

0

0

0

42 586

42 586

42 586

42 586

0

0

0

0

1 208

2 044

2 044

2 083

1000

1000

1000

1000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

14 400

14 400

14 400

14 400

22 676

51 054

101 188

102 609

22 676

51 054

101 188

102 609

24 026

53 894

101 218

103 049

4 475

0

0

0

4 475

35 033

34 287

31 899

36 930

0

0

0

0

0

0

0

0

487

487

487

0

487

487

487

0

487

487

487

19 812

19 214

17 197

16 816

19 812

19 214

17 197

16 816

19 812

19 601

17 584

17 203

2 017

2 398

0

0

2 017

2 398

0

212

2 229

2 610

5 000

5 000

4 000

2 894

5 000

5 000

4 000

2 894

7 540

14 588

13 838

15 892

2 000

2 000

1 421

1 421

2 000

2 000

1 421

1 421

5 714

8 278

6 867

6 867

0

0

0

0

104 586

105 545

113 545

113 545

0

0

0

0

900

1 123

1 123

1 123

28 500

29 116

29 106

0

28 500

29 116

29 106

0

28 500

29 136

29 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100

4 100

4 100

0

0

0

0

2 894

2 894

2 894

2 894

0

0

0

0

118 741

112 861

113 069

113 069

0

0

0

0

8 304

8 304

8 304

8 304

1 839

1 839

1 839

0

1 839

1 839

1 839

0

1 839

1 839

1 839

0

0

0

0

0

13

13

13

0

0

0

0

144 928

144 928

148 253

146 909

0

0

0

0

400

920

920

920

0

75

75

75

0

75

75

75

0

75

75

75

229 756

229 756

0

0

229 756

229 756

69

519

296 174

296 174

0

0

0

0

292

292

292

1 636

0

0

0

0

0

4 954

4 954

8 713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

13 500

13 500

13 500

10. sz. melléklet III.

Kiemelt kiadási előirányzatok

Kiemelt kiadási előirányzatok

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Dologi kiadások(K3)

Dologi kiadások(K3)

Dologi kiadások(K3)

Dologi kiadások(K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Egyéb működési kiadás (K5)

Egyéb működési kiadás (K5)

Egyéb működési kiadás (K5)

Egyéb működési kiadás (K5)

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Önként vállalt Önkormány-zati feladat

Feladatok/ kormányzati funkciószáma

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2.módosított előirányzat

2021. évi 3.módosított előirányzat

84031

civil szervezetek működési támogatása

17 060

12 685

12 477

12 277

17 060

12 685

12 477

12 277

86030

nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok

1 324

1 324

1 324

1 324

97

97

97

97

7 598

7 598

7 598

7 598

9 019

9 019

9 019

9 019

16080

kiemelt állami és önkorm.rendezvények

118

18

241

241

241

305

241

241

241

441

107053

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 731

2 731

2 731

2 731

2 731

2 731

2 731

2 731

72420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

018030

Támogatás célú finanszírozási művelet-Bursa Hungarica

150

150

300

0

150

150

300

Tartalék

900020

tartalékok

91 677

73 912

65 905

63 430

91 677

73 912

65 905

63 430

Intézmény finanszírozás

018030

Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás

50

0

0

0

50

900060

támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés

15 450

11 486

11 486

11 486

15 450

11 486

11 486

11 486

10.mell.kiadás Összesen (eFt)

45 888

48 060

54 308

54 308

6 397

6 673

7 853

7 853

314 442

322 599

379 345

386 795

13 000

13 000

13 000

13 000

384 309

364 356

364 141

361 666

764 036

754 688

818 647

823 622

10. sz melléklet IV.

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Finanszírozási kiadás(K9)

Finanszírozási kiadás(K9)

Finanszírozási kiadás(K9)

Finanszírozási kiadás(K9)

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

4000

4000

4000

4000

4 000

4 000

4 000

4 000

21 060

16 685

16 477

16 277

0

0

0

0

9 019

9 019

9 019

9 019

0

0

0

0

241

241

241

441

0

0

0

0

2 731

2 731

2 731

2 731

0

0

0

0

1 800

1 800

1 800

1 800

0

0

0

0

0

150

150

300

0

0

0

0

91 677

73 912

65 905

63 430

762450

775708

768408

768408

762 450

775 708

768 408

768 408

762 450

775 708

768 408

768 458

32 286

32 286

32 286

32 286

32 286

32 286

32 286

32 286

47 736

43 772

43 772

43 772

56 988

116 169

397 728

401 087

4 000

4 000

4 000

4 000

825 258

838 516

832 074

832 074

886 246

958 685

1 233 802

1 237 161

1 650 282

1 713 373

2 052 449

2 060 783

10. sz. melléklet
10. sz. melléklet
10. sz. melléklet
10. sz. melléklet

11. melléklet25

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)
11. sz melléklet I.

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként

kormányzati funkció száma

Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Személyi juttatás(K1)

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)

Dologi(K3)

Dologi(K3)

Dologi(K3)

Dologi(K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Egyéb működési kiadás(K5)

Egyéb működési kiadás(K5)

Egyéb működési kiadás(K5)

Egyéb működési kiadás(K5)

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Működési kiadási előirányzatok összesen:

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

11130

Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége

190 050

190 030

191 030

191 030

32 205

32 224

32 224

32 224

28 710

34 650

33 650

34 003

0

0

0

0

0

0

0

0

250 965

256 904

256 904

257 257

018030

Támogatási célú fin. Műveletek

0

0

0

0

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

284 119

283 928

283 936

283 936

48 557

49 166

49 167

49 167

0

210

210

210

0

0

0

0

0

0

0

0

332 676

333 304

333 313

333 313

91140

Óvodai nevelés működési feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

27 979

27 967

27 844

27 844

0

0

0

0

0

0

0

0

27 979

27 967

27 844

27 844

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai

3 380

2 582

2 582

2 582

0

419

419

419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 380

3 001

3 001

3 001

018030

Támogatási célú fin.

0

0

0

0

Alapszolgáltatási Központ

Kötelező

104042

családsegítés és gyermekjólét

31 125

33 945

34 513

34 493

4 824

5 250

5 343

5 343

4 412

5 071

5 081

4 870

0

0

0

0

0

0

0

0

40 361

44 266

44 937

44 706

107052

házi segítségnyújtás

10 373

10 746

10 840

10 840

1 608

1 677

1 692

1 692

191

191

189

161

0

0

0

0

0

0

0

0

12 172

12 614

12 721

12 693

102031

idősek nappali ellátása

3 679

3 831

3 863

3 883

570

590

588

588

165

195

217

226

4 414

4 616

4 668

4 697

74032

ifjúság-egészségügy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

107051

szociális étkezés

3 477

3 644

3 691

3 691

539

574

581

581

7 983

7 993

7 993

7 993

0

0

0

0

0

0

0

0

11 999

12 211

12 265

12 265

074031

védőnői szolgálat

49 542

52 555

53 321

53 321

7 385

7 852

7 967

7 967

2 158

1 934

1 904

2 104

0

0

0

0

0

0

0

0

59 085

62 341

63 192

63 392

Önként vállalt

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 648

3 648

3 648

3 648

565

565

565

565

44

44

44

72

0

0

0

0

0

0

0

0

4 257

4 257

4 257

4 285

018030

Támogatási célú fin.

0

0

0

0

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

47 437

47 515

46 411

46 366

7 704

7 716

7 538

7 538

14 259

14 658

12 231

12 153

69 400

69 889

66 180

66 057

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

11 150

11 813

12 005

12 050

1 728

1 831

1 842

1 842

8 333

8 333

5 653

5 731

21 211

21 977

19 500

19 623

018030

Támogatási célú fin. Műveletek

0

0

0

0

Összesen (eFt)

637 980

644 237

645 840

645 840

105 685

107 864

107 926

107 926

94 234

101 246

95 016

95 369

0

0

0

0

0

0

0

0

837 899

853 347

848 782

849 135

11. sz. melléklet II.

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Beruházás(K6)

Beruházás(K6)

Beruházás(K6)

Beruházás(K6)

Felújítás(K7)

Felújítás(K7)

Felújítás(K7)

Felújítás(K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)

Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)

Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)

Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

1 770

1 770

1 770

2 662

2 500

1 722

1 722

477

0

0

0

0

4 270

3 492

3 492

3 139

255 235

260 396

260 396

260 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332 676

333 304

333 313

333 313

1 270

1 270

1 618

1 618

0

0

0

0

0

0

0

0

1 270

1 270

1 618

1 618

29 249

29 237

29 462

29 462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 380

3 001

3 001

3 001

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

40 661

44 566

45 237

45 006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 172

12 614

12 721

12 693

0

0

0

0

0

0

0

0

4 414

4 616

4 668

4 697

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 999

12 211

12 265

12 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 085

62 341

63 192

63 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 257

4 257

4 257

4 285

0

0

0

0

0

0

0

0

445

445

445

445

0

0

0

0

0

0

0

0

445

445

445

445

69 845

70 334

66 625

66 502

0

0

0

0

21 211

21 977

19 500

19 623

0

0

0

0

0

0

0

0

3 785

3 785

4 133

5 025

2 500

1 722

1 722

477

0

0

0

0

6 285

5 507

5 855

5 502

844 184

858 854

854 637

854 637

11. sz. melléklet III.

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)

Felhalmozási támogatások (B2)

Felhalmozási támogatások (B2)

Felhalmozási támogatások (B2)

Felhalmozási támogatások (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek (B3)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevételek (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)

Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)

Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)

Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)

Bevételi előirányzat összesen:

Bevételi előirányzat összesen:

Bevételi előirányzat összesen:

Bevételi előirányzat összesen:

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2021. évi 1. módosított előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi 3. módosított előirányzat

1 941

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

580

870

870

870

0

0

0

0

7 000

5 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 580

7 870

7 870

7 870

247 655

252 526

252 526

252 526

247 655

252 526

252 526

252 526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

391

616

616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

391

616

616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365 055

365 151

365 160

365 160

365 055

365 151

365 160

365 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

716

716

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

716

716

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606

606

606

606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606

606

606

606