Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről

Hatályos: 2023. 08. 19

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről

2023.08.19.

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

2. § (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben és a pénzbeni és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni,

b) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,

c) környezettanulmány (helyzetértékelés): az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.

d) e. háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is, aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik

3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Porván bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3) Porvai lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

4. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személyeknek, aki az alábbi feltételeknek egyidejűleg megfelel:

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó 1. melléklet szerinti kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat Hivatalában személyesen, vagy meghatalmazottja útján, benyújtotta,

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

c) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 3 m3-t meghaladó mennyiségű tűzifa, és

d) fatüzelésre alkalmas hagyományos fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak közül előnyt élvez:

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktívkorúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára vagy,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy, valamint az

c) életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas.

5. § (1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló, a BM által támogatott köbméternek megfelelő nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.

(2) A kérelmező a 4. § a) pontjában foglaltak szerint benyújtott kérelmét - a kérelmet átvevő szóbeli felhívására - három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.

(3) A kérelmező a hiánypótlás teljesítését követően kap – a jogosultságra való sorrendet igazoló - sorszámot.

6. § (1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő időpontja 2023. december 1. Az 1. számú melléklet szerinti kérelmet 2023. december 15-ig lehet benyújtani a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Porvai Kirendeltségén.

(2) A döntést követően legkésőbb 2023. január 31-ig a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról

7. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

8. § (1) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

(2) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége maximum 3 m3 lehet.

(3) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(4) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

9. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 17 500 Ft + ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. március 31-én hatályát veszti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.