Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.17.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 171.753.535 Ft költségvetési bevétellel és 171.753.535 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2024. évi konszolidált költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az óvoda költségvetését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.

(11) A 2024. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe ételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

6 207 800

4 700 000

1.) Személyi juttatások

25 135 581

27 968 750

3

2.) Közhatalmi bevételek

25 311 285

25 200 000

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 348 323

3 706 250

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

61 937 690

71 040 785

3.) Dologi kiadások

40 677 459

40 220 650

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

9 920 926

1 900 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 055 230

1 779 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

5 382 594

4 200 000

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

21 081 409

0

6.) Általános működési tartalék

12 953 385

8

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

124 459 110

102 840 785

Működési célú kiadások összesen:

76 599 187

90 828 035

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

149 000

30 000 000

1.) Beruházások

7 914 642

6 000 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

16 696 051

0

2.) Felújítások

88 401 386

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

34 968 762

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

3 000 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

19 845 051

30 000 000

Felhalm. célú kiadások összesen:

131 284 790

6 000 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

124 840 073

2 400 000

IV. Finanszírozási kiadások

26 433 501

38 412 750

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 413 637

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

26 433 501

38 412 750

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

122 426 436

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

269 144 234

135 240 785

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

234 317 478

135 240 785

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

6 207 800

4 700 000

1.) Személyi juttatások

25 135 581

27 968 750

3

2.) Közhatalmi bevételek

25 311 285

25 200 000

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 348 323

3 706 250

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

61 937 690

71 040 785

3.) Dologi kiadások

40 677 459

40 220 650

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

9 920 926

1 900 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 055 230

1 779 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

5 382 594

4 200 000

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

21 081 409

0

6.) Általános működési tartalék

0

12 953 385

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

124 459 110

102 840 785

Működési célú kiadások összesen:

76 599 187

90 828 035

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

149 000

30 000 000

1.) Beruházások

7 914 642

6 000 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

16 696 051

0

2.) Felújítások

88 401 386

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

34 968 762

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

3 000 000

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

19 845 051

30 000 000

Felhalm. célú kiadások összesen:

131 284 790

6 000 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

124 840 073

2 400 000

IV. Finanszírozási kiadások

26 433 501

38 412 750

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

2 413 637

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

26 433 501

38 412 750

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

122 426 436

0

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

269 144 234

135 240 785

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

234 317 478

135 240 785

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Porva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

Nemleges

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023.évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

25 200 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

25 200 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasznált érték 2023. 12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ingatlanok vásárlása

6 000 000

6 000 000

ÖSSZESEN:

6 000 000

6 000 000

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2022.12.31-ig felhasznált összeg

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források

2024. év

2025.év

2026. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2024. év

2025.év

2026. év

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források

2024. év

2025.év

2026. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2024. év

2025.év

2026. év

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A

B

C

E

F

G

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

1.) Intézményi működési bevételek

64 795

0

1.) Személyi juttatások

14 599 630

20 538 310

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 010 440

2 740 293

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

7 956 064

13 234 147

3.2) Működési támogatások-egyéb

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

7.) Működési céltartalék

Működési célú bevételek összesen:

64 795

0

Működési célú kiadások összesen:

24 566 134

36 512 750

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

4.) Általános felhalmozási tartalék

5.) Felhalmozási céltartalék

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

IV. Finanszírozási bevételek

24 649 164

36 512 750

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

24 557 000

36 512 750

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

92 164

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

24 713 959

36 512 750

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

24 566 134

36 512 750

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Adatok Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

71 040 785

71 040 785

71 040 785

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 900 000

1 900 000

1 900 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

25 200 000

25 200 000

25 200 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4.3.

Iparűzési adó

21 000 000

21 000 000

21 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

200 000

5.

Működési bevételek

4 700 000

4 700 000

4 700 000

6.

Felhalmozási bevételek

30 000 000

30 000 000

30 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

132 840 785

132 840 785

132 840 785

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 400 000

2 400 000

2 400 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

135 240 785

135 240 785

135 240 785

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

90 828 035

90 828 035

90 828 035

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

6 000 000

2.1.

Beruházások

6 000 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

96 828 035

90 828 035

90 828 035

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 412 750

38 412 750

38 412 750

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

135 240 785

129 240 785

129 240 785

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. év

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

5 920 065

71 040 785

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

158 333

1 900 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

25 200 000

6.

Működési bevételek

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

4 700 000

7.

Felhalmozási bevételek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

30 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2 400 000

11.

Bevételek összesen:

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

135 240 785

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

2 330 729

27 968 750

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

308 854

3 706 250

15.

Dologi kiadások

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

3 351 721

40 220 650

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

148 250

1 779 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

4 200 000

18.

Általános működési tartalék

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

1 079 449

12 953 385

19.

Beruházások

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

20.

Felújítások

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.

Finanszírozási kiadások

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

3 201 063

38 412 750

23.

Kiadások összesen:

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

11 270 065

135 240 785

24.

Egyenleg

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Porva Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2024. évi támogatás összesen

A

B

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 190 800

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 411 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

636 225

Közutak fenntartásának támogatása

700 210

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

Üdülőhelyi feladatok

Szociális feladatok támogatása

1 779 000

Falugondnoki szolgálat

6 047 200

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Könyvári és kulturális feladatok támogatása

3 357 928

Köznevelési feladatok

36 512 750

Szociális étkeztetés

1 103 180

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

84 150

Gyermekétkeztetés támogatása

6 702 689

Polgármesteri illetmény támogatás

3 915 653

Összesen:

71 040 785

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KONSZOLIDÁLT

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

6 272 595

4 700 000

1.) Személyi juttatások

39 735 211

48 507 060

3

2.) Közhatalmi bevételek

25 311 285

25 200 000

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

5 358 763

6 446 543

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

61 937 690

71 040 785

3.) Dologi kiadások

48 633 523

53 454 797

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

9 920 926

1 900 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 055 230

1 779 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

5 382 594

4 200 000

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

21 081 409

0

6.) Általános működési tartalék

0

12 953 385

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

124 523 905

102 840 785

Működési célú kiadások összesen:

101 165 321

127 340 785

10

II. Felhalmozási célú bevételek

0

0

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

149 000

30 000 000

1.) Beruházások

7 914 642

6 000 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

16 696 051

0

2.) Felújítások

88 401 386

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

34 968 762

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

3 000 000

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

19 845 051

30 000 000

Felhalm. célú kiadások összesen:

131 284 790

6 000 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

0

0

0

0

19

IV. Finanszírozási bevételek

149 489 237

38 912 750

IV. Finanszírozási kiadások

26 433 501

38 412 750

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

26 970 637

38 912 750

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

26 433 501

38 412 750

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

122 426 436

0

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

293 858 193

171 753 535

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

258 883 612

171 753 535