Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről

Hatályos: 2023. 08. 19

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.19.
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz és az 1. melléklethez
A belügyminiszter a 2023. évben is meghirdette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázatot.
A pályázat előírja, hogy a támogatást a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
2. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
3. a háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa vagy 10q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.