Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.18.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

2. § Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 274.125.425 Ft, ezen belül

a) a költségvetési bevételét 232.829.506 Ft,

b) a finanszírozási bevételét 41.295.919 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 248.477.566 Ft, ebből

a) a költségvetési kiadását 243.906.366 Ft, amelyből

aa) a személyi jellegű kiadásokat 49.968.818 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.259.818 Ft,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 43.862.981 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.228.000 Ft,

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 95.980.581 Ft,

af) a beruházások kiadását 5.321.600 Ft,

ag) a felújítások kiadását 38.284.568 Ft,

ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft,

b) a finanszírozási kiadás összegét 4.571.200 Ft összegben állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet szerint, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a vagyonkimutatás adatai alapján, 482.626.132 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 482.626.132 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

4. Záró pénzkészlet és maradvány

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 25.711.678 forintban, maradványát 25.648.164 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Magyarbóly Községi Önkormányzat

Magyarbóly, Vasút u. 15

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 456 270

15 456 270

15 456 270

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 962 980

40 006 850

40 006 850

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 411 777

76 250 254

76 250 254

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

12 657 185

12 657 185

Elszámolásból származó bevételek

975 172

975 172

Önkormányzatok működési támogatásai

128 016 680

147 615 731

147 615 731

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 441 470

19 647 249

19 647 249

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

138 458 150

167 262 980

167 262 980

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

32 562 207

32 562 207

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

32 562 207

32 562 207

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

600 000

770 151

792 651

Értékesítési és forgalmi adók

16 000 000

14 984 538

13 851 127

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

16 000 000

14 984 538

13 851 127

Egyéb közhatalmi bevételek

82 095

Közhatalmi bevételek

16 600 000

15 754 689

14 725 873

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

2 950 000

7 288 005

7 288 535

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 900 000

6 053 268

4 936 666

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

800 000

2 902 000

2 766 402

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

18

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

500 000

1 072 150

1 112 021

Működési bevételek

7 150 000

17 315 423

16 103 642

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

500 000

600 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 574 804

1 574 804

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

2 074 804

2 174 804

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

162 208 150

234 970 103

232 829 506

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 537 128

35 226 194

35 226 194

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 069 725

Finanszírozási bevételek összesen

32 537 128

35 226 194

41 295 919

3. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

27 645 196

40 523 268

38 941 824

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

100 000

77 540

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

400 000

200 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

48 000

148 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

273 216

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

27 993 196

41 671 268

39 492 580

Választott tisztségviselők juttatásai

9 770 000

10 360 000

9 973 633

Egyéb külső személyi juttatások

640 000

502 605

Külső személyi juttatások

9 770 000

11 000 000

10 476 238

Személyi juttatások összesen

37 763 196

52 671 268

49 968 818

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 142 215

6 442 215

6 259 513

Szakmai anyagok beszerzése

350 000

350 000

56 775

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 700 000

13 332 296

11 803 091

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

6 050 000

13 682 296

11 859 866

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

200 000

190 620

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 400 000

1 400 000

1 186 281

Kommunikációs szolgáltatások

1 400 000

1 600 000

1 376 901

Közüzemi díjak

4 190 000

6 190 000

5 034 795

Vásárolt élelmezés

609 000

2 009 000

1 634 787

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

150 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

12 939 000

16 739 000

15 558 288

Szolgáltatási kiadások

17 888 000

25 088 000

22 227 870

Kiküldetések kiadásai

350 000

252 589

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

350 000

252 589

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 787 711

7 287 711

6 673 242

Fizetendő általános forgalmi adó

1 428 000

1 419 000

Kamatkiadások

22 587

22 587

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

400 000

400 000

30 926

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 187 711

9 138 298

8 145 755

Dologi kiadások összesen

32 525 711

49 858 594

43 862 981

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

10 347 090

10 347 090

4 228 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 347 090

10 347 090

4 228 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

2 750 976

2 750 976

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

91 279 811

93 398 041

93 229 605

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

1 442 815

Egyéb működési célú kiadások

92 722 626

96 149 017

95 980 581

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

900 000

882 331

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 506 000

3 656 000

3 552 394

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

946 620

1 246 620

886 875

Beruházások

4 452 620

5 802 620

5 321 600

Ingatlanok felújítása

5 855 620

30 145 329

30 145 329

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 365 000

8 139 239

8 139 239

Felújítások

7 220 620

38 284 568

38 284 568

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

190 174 078

259 555 372

243 906 061

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 571 200

10 640 925

4 571 200

Finanszírozási kiadások összesen

4 571 200

10 640 925

4 571 200

4. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

József A. u. 1. felújítása

800 000

237 490

237 490

Járda felújítás

6 420 620

15 522 547

15 522 547

Hivatal felújítása

22 524 531

22 524 531

Összesen

7 220 620

38 284 568

38 284 568

BERUHÁZÁSOK

MFPKEB/2021-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

1 500 000

1 500 000

pályázat keretében informatikai eszközök beszezése

- szünetmentes tápegység

68 640

- vezeték nélküli hangszóró

147 670

- Panasonic digitális fényképezőgép

135 590

- laminálógép

33 500

- notebook

150 000

- Samsung Galaxy tablet 2 db

109 800

- vetítővászon állvánnyal

57 580

- projektor

141 290

- vezeték nélküli mikrofon szett

73 060

- Sharp Smart LED TV

136 850

- memóriakártya, tölthető akkumulátor

66 580

METAL-FACH pótkocsi

2 952 620

2 952 620

2 547 620

IKSZT elektromos függyöny elhúzó

200 000

200 500

Webkamera

15 890

Barna horganyzott acél kerti fészer

94 950

Hűtő beszerzés IKSZT

144 780

Nedves porszívó IKSZT

25 990

Mikro hullámú sütő IKSZT

21 670

Polgármesteri iroda bútor

1 150 000

1 150 000

Összesen

4 452 620

5 802 620

5 321 960

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

0

0

0

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 673 240

44 087 188

43 606 528

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

Összesen

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

5. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

128 016 680

147 615 731

147 615 731

Személyi juttatások

37 763 196

52 671 268

49 968 818

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 441 470

19 647 249

19 647 249

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 142 215

6 442 215

6 259 818

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 562 207

32 562 207

Dologi kiadások

32 525 711

49 858 594

43 862 981

Vagyoni típusu adók

600 000

770 151

792 651

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 347 090

10 347 090

4 228 000

Termékek és szolgáltatások adói

16 000 000

14 984 538

13 851 127

Egyéb működési célú kiadások

92 722 626

96 149 017

95 980 581

Egyéb közhatalmi bevételek

82 095

Beruházások

4 452 620

5 802 620

5 321 600

Működési bevételek

7 150 000

17 315 423

16 103 642

Felújítások

7 220 620

38 284 568

38 284 568

Felhalmozási bevételek

2 074 804

2 174 804

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

162 208 150

234 970 103

232 829 506

Költségvetési kiadások összesen

190 174 078

259 555 372

243 906 366

Finanszírozási bevételek

35 226 194

35 226 194

41 295 919

Finanszírozási kiadások

4 571 200

10 640 925

4 571 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

197 434 344

270 196 297

274 125 425

KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 745 278

270 196 297

248 477 566

6. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

7 322 176

7 322 176

148 209 659

32 562 207

6 069 725

186 841 591

2

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

14 725 873

14 725 873

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek

93 229 605

93 229 605

35 226 194

35 226 194

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

5

Önkormányzati jogalkotás

13 392 738

1 625 364

30 326

15 048 428

1 982

1 982

6

Közvilágítás

1 014 309

1 014 309

0

7

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

7 979 720

1 260 733

29 510 171

43 406 668

82 157 292

16 064 617

2 326 136

2 174 804

20 565 557

8

Közművelődés

3 549 686

763 252

2 803 008

200 000

7 315 946

34 005

34 005

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

3 254 025

4 227 500

7 481 525

0

10

Közfoglalkoztatás

10 541 824

706 056

1 960 832

13 208 712

8 454 385

21

8 454 406

11

Köztemető fenntartás és működtetés

2 167 400

285 947

682 830

3 136 177

3 000

3 000

12

Szociális étkeztetés konyhán

2 214 093

289 753

676 121

3 179 967

0

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

695 949

695 949

0

14

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 217 196

951 408

1 010 434

9 179 038

8 272 800

8 272 800

15

0

0

Kötelező feladatok összesen:

47 062 657

5 882 513

41 638 005

97 457 105

43 606 668

7 322 176

242 969 124

156 664 044

16 103 625

14 725 873

43 161 143

43 470 723

274 125 408

2/2

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

16

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

17

Civil szervezetek támogatása

0

0

18

Falugondnoki szolgálat

2 906 161

377 000

2 224 976

5 508 137

17

17

Önként vállalt feladatok összesen:

2 906 161

377 000

2 224 976

0

0

0

5 508 137

0

17

0

0

0

17

Mindösszesen:

49 968 818

6 259 513

43 862 981

97 457 105

43 606 668

7 322 176

248 477 261

156 664 044

16 103 642

14 725 873

43 161 143

43 470 723

274 125 425

7. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

ÁHT-n belüli átadások

2 750 976

3

2021. évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás

1 010 660

4

Iparűzési adó pótlására kiegészítő támogatás visszafizetése

1 740 316

5

6

7

8

Társulások támogatása

93 229 605

9

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

150 510

10

Települési Önormányzatok Országos Szövetsége

22 850

11

Magyarbólyi Óvoda Fenntartó Társulás

92 123 965

12

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

932 280

13

14

Működési célú támogatás összesen:

95 980 581

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2021.évi kiadás

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. december 31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Összes nettó érték

Bruttó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

0

6 796 995

6 796 995

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

127 113 326

4 645 200

199 622 009

60 202 751

391 583 286

621 862 305

16 828 279

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 080 180

18 463 336

23 543 516

122 968 759

71 709 666

A/II/3.

Tenyészállatok

0

A/II/4.

Beruházások, felújítások

18 885 852

18 885 852

18 885 852

0

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

127 113 326

4 645 200

204 702 189

97 551 939

434 012 654

88 537 945

A/III/1.

Tartós részesedések

0

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

1 350 000

1 350 000

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

128 463 326

4 645 200

204 702 189

97 551 939

435 362 654

770 513 911

95 334 940

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

49 748

C/III.

Forintszámlák

25 661 930

C/IV.

Devizaszámlák

C/V.

Idegen pénzeszközök

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

25 711 678

0

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

12 564 425

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

8 381 946

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

605 429

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

0

21 551 800

0

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

128 463 326

4 645 200

204 702 189

97 551 939

482 626 132

770 513 911

95 334 940

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

672 508 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 674 300

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-175 489 623

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-39 799 362

G)

SAJÁT TŐKE

466 893 315

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 455 457

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 069 725

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

668 943

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

8 194 125

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7 538 692

FORRÁSOK ÖSSZESEN

482 626 132

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

0

10. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

0

1. Ingatlanok

416 553 474

391 583 286

2. Gépek, berendezések és felszerelések

23 307 901

23 543 516

3. Járművek

0

0

4. Beruházások

17 516 001

18 885 852

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

457 377 376

434 012 654

1. Részesedések

2. Értékpapírok

0

3. Tartósan adott kölcsönök

0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 350 000

1 350 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

458 727 376

435 362 654

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

0

0

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

34 676 681

25 711 678

3. Forintszámlák

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

34 676 681

25 711 678

1. Költségvetési évben esedékes követelések

12 501 983

12 564 425

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

10 222 296

8 381 946

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

569 471

605 429

KÖVETELÉSEK

23 293 750

21 551 800

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

516 697 807

482 626 132

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

672 508 000

672 508 000

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 674 300

9 674 300

4. Felhalmozott eredmény

-176 432 719

-175 489 623

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény

943 096

-39 799 362

SAJÁT TŐKE

506 692 677

466 893 315

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 189 836

1 455 457

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

4 571 200

6 069 725

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

19 958

668 943

KÖTELEZETTSÉGEK

5 780 994

8 194 125

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 224 136

7 538 692

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

516 697 807

482 626 132

11. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása, pénzmaradványkimutatás

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

34 676 681

Bevételek

274 125 425

Kiadások

248 477 261

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

-34 613 167

Záró pénzkészlet

25 711 678

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

232 829 506

Alaptevékenység kiadásai

243 906 061

Finanszírozási bevételek

41 295 919

Finanszírozási kiadások

4 571 200

2022. évi pénzmaradvány

25 648 164