Nagydobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Nagydobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2022. 12. 31

Nagydobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Nagydobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési adóról

2023.01.01.

Nagydobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1./A. § (1) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben a következőket rendeli el:

1. Az adó bevezetése, hatálya

1.§. Nagydobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydobsza község közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a szerinti települési adót vezet be határozatlan időre.
2.§. Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó, az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott föld kivett út árok területén két napnál hosszabb ideig elhelyezett 1 méternél magasabb mobil tereptárgy, amely a nem mezőgazdasági, önkormányzati, állam, bányászati tevékenység kisegítésének céljából van elhelyezve, és vadászati tevékenység előmozdítása a funkciója (továbbiakban: Vadászles)
3.§. Az adó alanya - a hely adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással - az a vadásztársaság akinél a naptári év első napján a vadkárért felelős.

2. Az adó alapja és mértéke

4.§. Az adó alapja a vadászlesenként 50.000,-Ft/ év

3. Adómentesség

5.§. Mentesül az adó megfizetése alól az az adóalany, aki a község közigazgatási területén összesen 1db vadászlessel rendelkezik.

4. Eljárási rendelkezések

6.§. (1) Az adót az adóalany e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon önadózással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.
(2) Amennyiben az adóalany az adófizetési kötelezettségének keletkezését önként nem vallja be, adófizetési kötelezettségének megállapítására az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerül sor.
(3) A települési adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni Nagydobsza község települési adó beszedési számlájára.
(4) Az első részlet fizetési határideje minden év március 15., a második részlet fizetési határideje minden év szeptember 15. napja.
(5) A földadó bevezetésének évében az adóalany az év február 28. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának megfelelően.
(6) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.
(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezés

7 .§ Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.