Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 28

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015.05.28.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 135229 ezer Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 123283 ezer Ft,

c) a pénzmaradvány összege 11946 ezer Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 0 ezer Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 11946 ezer Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2014. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 104049 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 12064 e Ft-ban,
a belföldi finanszírozás bevételei 19116e Ft-ban,
az aktív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 97779e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 25504 e Ft-ban,
a passzív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Tény

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 558

9 558

9 558

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 016

25 221

25 221

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

950

950

950

05

Működési célú központosított előirányzatok

0

17

17

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1 067

1 067

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

27 524

36 813

36 813

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56 981

49 918

38 100

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

84 505

86 731

74 913

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12 064

12 064

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 249

3 249

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

3 249

15 313

12 064

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

2 900

2 900

2 403

26

Értékesítési és forgalmi adók

11 500

20 122

20 122

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

5 430

5 108

1 836

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

16 930

25 230

21 958

32

Egyéb közhatalmi bevételek

480

500

497

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

20 310

28 630

24 858

34

Készletértékesítés ellenértéke

250

80

57

35

Szolgáltatások ellenértéke

400

210

126

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 000

650

522

37

Tulajdonosi bevételek

1 134

1 809

1 798

38

Ellátási díjak

2 575

2 575

1 660

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

Kamatbevételek

110

97

88

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

Egyéb működési bevételek

44

Működési bevételek (=34+…+43)

5 469

5 421

4 251

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

Részesedések értékesítése

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

28

27

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

28

27

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

113 533

136 123

116 113

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

18 295

18 295

18 295

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

18 295

18 295

18 295

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

821

821

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

Központi, irányító szervi támogatás

75

Betétek megszüntetése

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)

18 295

19 116

19 116

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

18 295

19 116

19 116

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

131 828

155 239

135 229

2. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat 2014. évi módosított kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Tény

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 188

35 012

26 876

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

80

30

20

09

Közlekedési költségtérítés

230

393

278

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

96

96

96

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

35 594

35 531

27 270

15

Választott tisztségviselők juttatásai

2 456

2 679

2 670

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

500

500

479

17

Egyéb külső személyi juttatások

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

2 956

3 179

3 149

19

Személyi juttatások (=14+18)

38 550

38 710

30 419

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 430

6 487

5 156

21

Szakmai anyagok beszerzése

180

100

11

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 957

1 412

1 412

23

Árubeszerzés

1 228

3 529

3 528

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

3 365

5 041

4 951

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

265

605

532

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 240

1 195

848

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 505

1 800

1 380

28

Közüzemi díjak

5 260

4 490

3 670

29

Vásárolt élelmezés

15 740

16 232

11 812

30

Bérleti és lízing díjak

100

100

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 790

1 690

1 151

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500

500

461

34

Egyéb szolgáltatások

6 230

5 059

3 072

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

29 620

28 071

20 166

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 888

8 641

6 944

40

Fizetendő általános forgalmi adó

41

Kamatkiadások

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

1 300

1 800

1 516

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

10 188

10 441

8 460

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

44 678

45 353

34 957

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

807

807

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

228

228

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

5 198

4 179

3 143

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

3 628

3 627

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

180

740

325

53

Egyéb nem intézményi ellátások

8 423

6 181

4 995

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

14 029

15 763

12 897

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

Elvonások és befizetések

3 258

1 297

840

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 882

11 449

9 455

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

63

Árkiegészítések, ártámogatások

64

Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000

3 569

3 555

66

Tartalékok

4 686

1 611

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

16 826

18 426

14 350

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

350

350

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

5 500

4 033

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 760

1 140

1 140

72

Részesedések beszerzése

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

840

1 740

1 397

75

Beruházások (=68+…+74)

3 950

8 730

6 570

76

Ingatlanok felújítása

4 000

500

449

77

Informatikai eszközök felújítása

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

1 799

519

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 566

1 566

121

80

Felújítások (=76+...+79)

7 365

2 585

570

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

18 364

18 364

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87

Lakástámogatás

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

18 364

18 364

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

131 828

154 418

123 283

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

821

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)

0

821

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

104

Pénzügyi lízing kiadásai

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)

0

0

0

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

109

Külföldi értékpapírok beváltása

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

0

0

0

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

131 828

155 239

123 283

3. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2014. évi költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

Eredeti

Módosított

Tény

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat

35

38550

6430

35

38710

6487

35

30419

5156

- ebből közfoglalkoztatott

32

29927

4040

32

29591

4040

32

21838

3194

4. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat 2014. évi módosított mérlege

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Tény

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Tény

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 505

86 731

74 913

I/1. Személyi juttatások

38 550

38 710

30 419

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 249

15 313

12 064

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 430

6 487

5 156

I/3. Közhatalmi bevételek

20 310

28 630

24 858

I/3. Dologi kiadások

44 678

45 353

34 957

I/4. Működési bevételek

5 469

5 421

4 251

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 029

15 763

12 897

I/5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

I/5. Egyéb működési célú kiadások

16 826

18 426

14 350

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

28

27

I/6. Beruházások

3 950

8 730

6 570

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

I/7. Felújítások

7 365

2 585

570

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

113 533

136 123

116 113

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 364

18 364

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

18 295

18 295

18 295

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

131 828

154 418

123 283

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

0

821

821

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

821

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 295

19 116

19 116

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

III. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

0

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

821

0

IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

131 828

155 239

135 229

III. Passzív pénzügyi műveletek

0

0

0

IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

131 828

155 239

123 283