Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (V.26.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Hatályos: 2015. 05. 27

Szabadszentkirály község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a település polgárainak önszerveződő közösségeivel.


(2) A képviselő-testület elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.


(3) A képviselő-testület anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő – civil szervezetek programjait és működését.


(4) Az esélyegyenlőség elve alapján a képviselő-testület a civil szervezetek részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.

 A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed egyrészt Szabadszentkirály község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetekre, másrészt jogi személyiséggel nem rendelkező civil közösségekre (klub, baráti kör stb) (a továbbiakban együtt: civil szervezet).


(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek:

a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,

b) azon alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,

c) azon jogi személyiség nélküli civil közösségek (klubok, baráti körök stb.), amelyek legalább fél éve dokumentálhatóan folyamatosan működnek és e rendelet 1. számú melléklete szerinti Adatlap bemutatásával regisztráltatták magukat.


(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatható civil szervezetek a településhez kapcsolódó vagy a települési lakosokat érintő programokat szerveznek, és település közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az település közigazgatási területén belül működik.


(4) Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.


(5) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát – feladat ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás, valamint másfajta együttműködési megállapodás alapján - átvállaló civil szervezetek támogatására.

A rendelet célja


3. §


A képviselő-testület civil szervezetekkel kapcsolatos célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítése, a képviselő-testület és a civil szervezetek közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, valamint a civil szervezetek számára nyújtott támogatás világossá, átláthatóvá és ellenőrizhetővé tétele.


A támogatás feltételei


4. §


(1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.


(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:

a)   egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése,

b)   kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

c)   természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,

d)  gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, sport, szabadidő,

e)  közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, emberi és   állampolgári jogok védelme, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme, fogyasztóvédelem, nonprofit szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.


(3) A támogatás a (2) bekezdésben felsorolt tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.


(4) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


A támogatás forrása


5. §


A képviselő-testület éves költségvetési rendeletében elkülönített civil alapból biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.


A pályázat


6. §


(1) Civil szervezet a támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet.


(2) A pályázati felhívást hirdetményi úton kell közzé tenni.


(3) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet egyidejűleg a 4. § (2) bekezdésében meghatározott egy vagy több tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat.


7. §


(1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az önkormányzat hivatalához kell benyújtania jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati űrlapon, minden évben a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő túllépésre való tekintettel – el kell utasítani.


(2) A pályázathoz mellékletként csatolni kell:

a) a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített, 30 napnál nem régebbi dokumentum másolatát,

b) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat-kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,

c) e rendelet 1. számú melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát.


(3) A pályázat hiányos benyújtása esetén a civil szervezetet írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.


A pályázat elbírálása


8. §


(1) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:

a) a támogatott civil szervezet megnevezését,

b) a támogatás felhasználásának célját,

c) a támogatás összegét.


(3) A képviselő-testület döntését követően a támogatottal a jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti támogatási szerződést kell kötni.


A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása


9. §


(1) A támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül a képviselő-testület a támogatás összegét a civil szervezet számlájára átutalja. Amennyiben a támogatott nem rendelkezik bankszámlával, a támogatott összeg az önkormányzat házipénztárán keresztül – előzetes időpont egyeztetést követően – kerül kifizetésre.


(2) A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt és meghatározott célra használható fel.


(3) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról - a támogatási szerződésben meghatározott módon – tárgy év november 30. napjáig köteles elszámolni.


(4) Jogszerűen csak a tárgyévben kiállított számlák fogadhatók el.


(5) A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számlák alapján – a tárgyévet követő év január 15. napjáig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.


(6) Vita esetén a képviselő-testület dönt a számlák elfogadásáról vagy elutasításáról.


(7) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a képviselő-testület elrendeli a támogatás azonnali visszafizetését. Ha pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a rendelt célnak megfelelően történt a számadási kötelezettséggel kezelt pénz felhasználása vagy annak elszámolása a támogatott hibájából nem történt meg az előírt határidőben, akkor a további támogatás felfüggesztésre kerül, illetve a támogatott köteles a felszólítástól számított 8 napon belül visszafizetni az önkormányzatnak a már kifizetett pénzügyi támogatás azon részét, amelyről számlával nem tudott elszámolni.


(8) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy évig az a civil szervezet, amely a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, és ezt a képviselő-testület határozatba foglalta.


(9) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható.A pályáztatás nyilvánossága


10. §


(1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról szóló tájékoztatót a döntés meghozatalát követő 60. napig hirdetményi úton közzé kell tenni.


(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatott szervezet megnevezését,

b) a támogatás célját,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatási program megvalósítási helyét.


Záró rendelkezés


11. §


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2015. május 26.


    Almás Roland                                                                               Beák Laura

     polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetve: 2015. május 26.
                                                                                                         

Beák Laura

                                                                                                              jegyző11/2015. (V.26.) rendelet 1. sz. melléklete


ADATLAP

Szabadszentkirály község közigazgatási területén működő civil szervezetről


A szervezet


neve:__________________________________________________________


címe:__________________________________________________________


adószáma:______________________________________________________


számlaszáma:___________________________________________________


képviselője (név, cím, telefon, e-mail):_______________________________

______________________________________________________________


cégbírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni):________

______________________________________________________________

közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú / közhasznú / nem közhasznú*


célja (az alapító okiratot kérjük mellékelni):___________________________

______________________________________________________________


tagjainak száma:_________________________________________________


önkénteseinek száma:_____________________________________________


foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma:_______________


tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2-3 évben:_____________
______________________________________________________________

______________________________________________________________


jelentősebb támogatói a megelőző 2-3 évben:__________________________

______________________________________________________________Dátum:______________________


______________________

                                                                                                                  aláírás

(a szervezet képviselője)

11/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete


PÁLYÁZATI ŰRLAP


Szabadszentkirály község Önkormányzata 11/2015. (V.26.) rendeletének felhatalmazása alapján

meghirdetett, a civil alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére1. A pályázó szervezet adatai


A szervezet megnevezése:_____________________________________________________


A szervezet székhelye:________________________________________________________


A szervezet levelezési címe:____________________________________________________


A szervezet képviselőjének neve:________________________________________________


A szervezet képviselőjének elérhetősége (telefon, fax, e-mail):_________________________


A program szervezőjének neve, elérhetősége (cím, telefon, email):______________________


___________________________________________________________________________


A pályázó szervezet pénzintézeti számlaszáma: _____________________________________


A szervezet közhasznúsági fokozata:

kiemelten közhasznú / közhasznú / nem közhasznú*

* a megfelelő rész aláhúzandó


A pályázat sorszáma

(az Önkormányzat tölti ki):_____________________________________________________


2. A pályázat tartalma

A pályázat célja:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


A kérelmezett támogatás összege:________________________________________________


A megvalósítás helyszíne: ______________________________________________________


Időpont/időtartam: ____________________________________________________________


A program hatósugara (kérjük a megfelelőt aláhúzni!):

iskolai/intézményi, települési, térségi, regionális, országos


A résztvevők várható létszáma: _________________________________________________


A megvalósítandó cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök/eszközök: __________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________A pályázathoz csatolt mellékletek megnevezése, száma:______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Egyéb megjegyzés: ___________________________________________________________


3. Költségvetés (e Ft)

                                                               

Megnevezés

Összes költség

Saját forrás

Egyéb forrás

Igényelt összeg
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és

Szabadszentkirály község Önkormányzatától kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam.

Hozzájárulok, hogy - a támogatás megítélése esetén – a szervezet neve, a támogatás célja,

összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételre kerüljenek.
Dátum: __________________________________
_______________________________

                                                                                                            aláírás

(a szervezet képviselője)
11/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. melléklete


Tájékoztató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos szabályozásrólA közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban két jogszabály van hatályban:

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- a törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet


A jogszabályok célja, hogy a közpénzekből – így az önkormányzat költségvetéséből is – nyújtott támogatásokat nyilvánosságra kell hozni, illetve bizonyos kört kizárnak a támogatásból.

Nem érinti az adatszolgáltatási kötelezettség a társadalombiztosítási és szociális pénzbeli, természetbeni ellátásokat a jogszabályban foglaltak alapján.

Önkormányzatunkat a fentiek, jellemzően a pályázati eljárások illetve az egyedi támogatási kérelmek (alapítványok, egyházak, egyesületek és más civil szervezetek) kapcsán érintik.


A pályázóknak pályázataik, egyedi támogatási igényeik benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról: nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott körülmény, amely kizárja őket a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből (összeférhetetlenség), vagy olyan körülmény, amelynek közzététele kötelező (érintettség). Érintettség esetében a pályázóknak közzétételi kérelmet kell benyújtaniuk.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra is, hogy a pályázat érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem nyilatkozik. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben meghatározottak szerint nem kezdeményezte.

A kérelmező törvényi adatszolgáltatási kötelezettségét akkor is köteles teljesíteni, ha egyedi támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzathoz.11/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 2/b. sz. mellékleteNYILATKOZAT


a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról


A Pályázó neve:____________________________________________________________________Egyéb szervezet esetén székhelye: _____________________________________________________

Képviselőjének neve: _______________________________________________________________

Nyilvántartásba vételi okirat száma: ___________________________________________________

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: _______________________________________________Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)


6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

            1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

                                                                                                         

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

            1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján


Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:


__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.Dátum: _________________________________________________

Aláírás/Cégszerű aláírás11/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 2/c. sz. melléklete


KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM


a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről


A Pályázó neve:______________________________________________________________Egyéb szervezet esetén székhelye: ______________________________________________

Képviselőjének neve: ________________________________________________________

Nyilvántartásba vételi okirat száma: _____________________________________________

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:_________________________________________

___________________________________________________________________________


Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert


e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

  • vezető tisztségviselője
  • az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
  • vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója


Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

 ……………………………………………………………………………….………………….

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.…………………………………………………………………………………………………..

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2007. évi CLXXXI. törvény  2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei.


A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.


Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.


Dátum: ______________________________________________

Aláírás/Cégszerű aláírás

11/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 2/d. sz. melléklete6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.


11/2015. (V.26.) rendelet 3. sz. melléklete


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


amely létrejött egyrészről, Szabadszentkirály Község Önkormányzata  (székhely: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. 90. képviseli Almás Roland polgármester), mint támogatást nyújtó

szervezet (a továbbiakban: Támogató), másrészről, a ________________________________
___________________________________________________________________________

(székhely:____________________, képviseli: ____________________________________), mint a támogatott szervezet (a továbbiakban: Támogatott) (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató, a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítás érdekében az általa támogatott szervezetek számára, számadási kötelezettséget írjon elő az államháztartás alrendszereiből így esetileg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzösszegek rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba foglaltan egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, ill. amelyre az általa nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható.

2. A Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően a ________ évben beadott pályázatában meghatározott ______________________________________________

_______________________________________________________ célra elnyert támogatás összegét, elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és felhasználni.

3. A Támogató jelen Támogatási Szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő

feladatok ellátása fejében _____/20___. (__.__.) határozatában foglaltak szerint, a Támogatott részére, ________________- Ft, azaz _______________________________ forint készpénz-támogatást biztosít, amely pénzösszeget, jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutal a Támogatott ________________________ számú bankszámlájára.

4. A Támogatott a szerződés 3. pontjában meghatározott pénzügyi támogatás összegét csak a

pályázatában, ill. jelen szerződésben megjelölt célra fordíthatja.

5. A Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével _______ év

November 30. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé.

6. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák, ill. pénzügyi bizonylatok képezhetik. A

Támogatott által befogadott számlák alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja és Áfa

elszámolásokért a Támogató felelősséget nem vállal.

7. A Támogatott a szerződés 5. és 6. pontban meghatározott pénzügyi elszámolásához köteles becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák, ill. bizonylatok – eredetivel mindenben megegyező – fénymásolatát. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős.

8. A Támogató képviselő-testület azokat a szervezeteket, amelyek a szerződésben meghatározott határidőig elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget, a határidő lejártától számított 8 napon belül –írásban – felszólítja az elszámolásra.

9. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható az, hogy nem a rendelt célnak

megfelelően történt a számadási kötelezettséggel kezelt pénz felhasználása, vagy annak

elszámolása a Támogatott hibájából nem történt meg a fent előírt határidőben, akkor a további támogatás felfüggesztésre kerül, illetve a Támogatott köteles a felszólítástól számított 8 napon belül visszafizetni a Támogató házipénztárába a már kifizetett pénzügyi támogatás azon részét, amelyről a jelen szerződésben foglaltak szerint számlával nem tudott elszámolni.

10. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató köteles közzétenni a támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalát követő 60. napig.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

11. A Szerződő Felek jelen Támogatási Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 eredeti példányban aláírták.Dátum: __________________________
___________________                                                                    ______________________

Támogató                                                                                              Támogatott