Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX.29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2017. 01. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX.29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2017.01.01.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5. § b) és c) pontjába foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat 2003. január 1. napjától bevezetett magánszemély kommunális adóját határozatlan időre továbbra is fenntartja.

(2) Az önkormányzat 2010. január 1. napjától bevezetett helyi iparűzési adót határozatlan időre továbbra is fenntartja.

1/A. §1

II. Fejezet

1. Magánszemély kommunális adója

Az adókötelezettség

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakóingatlan.

Az adó alanya

3. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján

a) az építmény tulajdonosa,

b) a vagyoni értékű jog jogosítottja (a továbbiakban együtt: tulajdonos),

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(5) Valamennyi 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának.

Az adó mértéke

4. § (1) Az adó évi mértéke a 2. §-ban meghatározott adótárgyanként 10.000.-Ft.

2. Helyi iparűzési adó

Adókötelezettség

5. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya

6. § Az adó alanya a vállalkozó.

Adómentesség

7. §2 Mentes az iparűzési adó kötelezettség alól a szabadszentkirályi vállalkozó háziorvos.

7/A. §3

Az adó mértéke

8. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,7%.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 7. § kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 16/2009. (XII.16.) rendelet, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2002. (XII.16.) és az azt módosító 9/2010. (XII.05.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet 7. § 2016. január 1-én lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos: 2017. január 1. napjától

2

Hatályos: 2016. január 1. napjától

3

Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos: 2017. január 1. napjától