Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX.29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2015. 09. 30- 2015. 12. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX.29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2015.09.30.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5. § b) és c) pontjába foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat 2003. január 1. napjától bevezetett magánszemély kommunális adóját határozatlan időre továbbra is fenntartja.

(2) Az önkormányzat 2010. január 1. napjától bevezetett helyi iparűzési adót határozatlan időre továbbra is fenntartja.

II. Fejezet

1. Magánszemély kommunális adója

Az adókötelezettség

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakóingatlan.

Az adó alanya

3. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján

a) az építmény tulajdonosa,

b) a vagyoni értékű jog jogosítottja (a továbbiakban együtt: tulajdonos),

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(5) Valamennyi 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának.

Az adó mértéke

4. § (1) Az adó évi mértéke a 2. §-ban meghatározott adótárgyanként 10.000.-Ft.

2. Helyi iparűzési adó

Adókötelezettség

5. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya

6. § Az adó alanya a vállalkozó.

Adómentesség

7. §1 Mentes az iparűzési adó kötelezettség alól a szabadszentkirályi vállalkozó háziorvos.

Az adó mértéke

8. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,7%.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 7. § kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 16/2009. (XII.16.) rendelet, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2002. (XII.16.) és az azt módosító 9/2010. (XII.05.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet 7. § 2016. január 1-én lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Hatályos: 2016. január 1. napjától