Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX.29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 12. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX.29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2016.01.01.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5. § b) és c) pontjába foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat 2003. január 1. napjától bevezetett magánszemély kommunális adóját határozatlan időre továbbra is fenntartja.

(2) Az önkormányzat 2010. január 1. napjától bevezetett helyi iparűzési adót határozatlan időre továbbra is fenntartja.

1/A. §1 Jelen rendelet alkalmazásában:

- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.
II. Fejezet

1. Magánszemély kommunális adója

Az adókötelezettség

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakóingatlan.

Az adó alanya

3. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján

a) az építmény tulajdonosa,

b) a vagyoni értékű jog jogosítottja (a továbbiakban együtt: tulajdonos),

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(5) Valamennyi 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának.

Az adó mértéke

4. § (1) Az adó évi mértéke a 2. §-ban meghatározott adótárgyanként 10.000.-Ft.

2. Helyi iparűzési adó

Adókötelezettség

5. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya

6. § Az adó alanya a vállalkozó.

Adómentesség

7. §2 Mentes az iparűzési adó kötelezettség alól a szabadszentkirályi vállalkozó háziorvos.

7/A. §3 (1) A 7. §-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eruónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012. 4.26., 8.o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) Az önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és az önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Az adó mértéke

8. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,7%.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 7. § kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 16/2009. (XII.16.) rendelet, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2002. (XII.16.) és az azt módosító 9/2010. (XII.05.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet 7. § 2016. január 1-én lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Beiktatta: 18/2015. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos: 2016. január 1. napjától

2

Hatályos: 2016. január 1. napjától

3

Beiktatta: 18/2015. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos: 2016. január 1. napjától