Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (X.13.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 13- 2015. 10. 13

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról" szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A Rendelet 16.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) A képviselő-testület elsősorban azokat a személyeket részesíti szociális célú tűzifa támogatásban, akik a Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy            – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –  települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak, illetve akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.


2.§


A Rendelet 16.§ (5) bekezdéssel egészül ki:


(5) A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


3.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szabadszentkirály, 2015. szeptember 28
   Almás Roland                                                                                            Beák Laura

    polgármester                                                                                                   jegyzőKihirdetve: 2015. október 13.                                                                                                                       Beák Laura

     jegyző