Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 28- 2015. 05. 28

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.05.28.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 155239 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 155239 e Ft,

b) a kiadások összege 155239 e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (2) Az önkormányzat költségvetési támogatása 155239 e Ft

a) a működési bevételeket 139898 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 15341 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 125560 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 29679 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. § A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei a 3. § szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 38710 e Ft

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 6487 e Ft

(3) Az önkormányzat dologi kiadásai 45353 e Ft

(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök 32578 e Ft

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 29679 e Ft

amelyből hitel törlesztés 0 e Ft
(6) Az önkormányzat tartaléka 1611 e Ft
(7) Államháztartáson belüli megelőlegezés 821 e Ft

4. § (1) A képviselő-testület a rendelet 3. §-ában szabályozott 3. számú mellékletét és a 4. §-ában szabályozott 4. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 1. és 2. számú mellékletekkel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 5. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklete szerint módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 10. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 6.1 és 6.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 5/a. és 5/b. számú mellékletekkel módosítja.

(5) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.

(6) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.

(7) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 8. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.

(8) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 9.1 és 9.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 8/a. és 8/b. számú mellékletekkel módosítja.

(9) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 16. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 10. számú melléklettel módosítja.

(10) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 17 számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 11. számú melléklettel módosítja.

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

9/2015. ( V . 28 .) önkormányzati rendelethez Szabadszentkirály Községi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 558

9 558

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 016

25 221

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

950

950

05

Működési célú központosított előirányzatok

0

17

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1 067

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

27 524

36 813

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56 981

49 918

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

84 505

86 731

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12 064

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 249

3 249

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

3 249

15 313

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

2 900

2 900

26

Értékesítési és forgalmi adók

11 500

20 122

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

5 430

5 108

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

16 930

25 230

32

Egyéb közhatalmi bevételek

480

500

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

20 310

28 630

34

Készletértékesítés ellenértéke

250

80

35

Szolgáltatások ellenértéke

400

210

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 000

650

37

Tulajdonosi bevételek

1 134

1 809

38

Ellátási díjak

2 575

2 575

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

Kamatbevételek

110

97

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

Egyéb működési bevételek

44

Működési bevételek (=34+…+43)

5 469

5 421

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

Részesedések értékesítése

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

28

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

28

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

113 533

136 123

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

18 295

18 295

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

18 295

18 295

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

821

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

Központi, irányító szervi támogatás

75

Betétek megszüntetése

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)

18 295

19 116

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

18 295

19 116

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

131 828

155 239

2. melléklet

9/2015. ( V . 28 .) önkormányzati rendelethez Szabadszentkirály Községi Önkormányzat 2014. évi módosított kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 188

35 012

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

80

30

09

Közlekedési költségtérítés

230

393

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

96

96

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

35 594

35 531

15

Választott tisztségviselők juttatásai

2 456

2 679

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

500

500

17

Egyéb külső személyi juttatások

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

2 956

3 179

19

Személyi juttatások (=14+18)

38 550

38 710

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 430

6 487

21

Szakmai anyagok beszerzése

180

100

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 957

1 412

23

Árubeszerzés

1 228

3 529

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

3 365

5 041

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

265

605

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 240

1 195

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 505

1 800

28

Közüzemi díjak

5 260

4 490

29

Vásárolt élelmezés

15 740

16 232

30

Bérleti és lízing díjak

100

100

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 790

1 690

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500

500

34

Egyéb szolgáltatások

6 230

5 059

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

29 620

28 071

36

Kiküldetések kiadásai

0

37

Reklám- és propagandakiadások

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 888

8 641

40

Fizetendő általános forgalmi adó

41

Kamatkiadások

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

1 300

1 800

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

10 188

10 441

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

44 678

45 353

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

807

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

228

228

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

5 198

4 179

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

3 628

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

180

740

53

Egyéb nem intézményi ellátások

8 423

6 181

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

14 029

15 763

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

Elvonások és befizetések

3 258

1 297

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 882

11 449

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

63

Árkiegészítések, ártámogatások

64

Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000

3 569

66

Tartalékok

4 686

1 611

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

16 826

18 426

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

350

350

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

5 500

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 760

1 140

72

Részesedések beszerzése

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

840

1 740

75

Beruházások (=68+…+74)

3 950

8 730

76

Ingatlanok felújítása

4 000

500

77

Informatikai eszközök felújítása

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

1 799

519

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 566

1 566

80

Felújítások (=76+...+79)

7 365

2 585

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

18 364

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87

Lakástámogatás

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

18 364

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

131 828

154 418

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

821

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

104

Pénzügyi lízing kiadásai

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)

0

821

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

109

Külföldi értékpapírok beváltása

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

0

0

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

131 828

155 239

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (V.28.)önkormányzati rendelethez 2014 . évi módosított létszámkeret

A.

B.

B.

C.

D.

D.

FELHALMOZÁS

Bevételek megnevezése

Eredeti

Módosított

Kiadások megnevezése

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 249

15 313

Beruházások

3 950

8 730

Felhalmozási bevételek

28

Felújítások

7 365

2 585

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 364

Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része

8 066

Beruházási hitel törlesztés

Felhalmozási bevételek összesen

11 315

15 341

Felhalmozási célú hitel

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 315

15 341

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 315

29 679

MŰKÖDÉS

Bevételek megnevezése

2014. évi

2014. évi

Kiadások megnevezése

2014. évi

2014. évi

Önkormányzatok működési támogatása

27 524

36 813

Személyi juttatások

38 550

38 710

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 981

49 918

Munkaadót terhelő járulékok

6 430

6 487

Közhatalmi bevételek

20 310

28 630

Dologi kiadások

44 678

45 353

Működési bevételek

5 469

5 421

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 029

15 763

Működési bevételek öszesen

Egyéb működési célú kiadások

16 826

18 426

Előző évi pénzmaradvány

10 229

18 295

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

120 513

139 077

KIADÁSOK ÖSSZESEN

120 513

124 739

Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)

0

821

Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)

0

821

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

131 828

155 239

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

131 828

155 239

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szabadszentkirály Község Önkormányzat 2014 évi kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 188

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

80

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

230

10

Egyéb költségtérítés

K1110

96

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

35 594

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 456

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 956

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

38 550

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 430

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

180

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 957

23

Árubeszerzés

K313

1 228

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 365

25

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

K321

265

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele

K322

1 240

27

Kommunikációs szoltátatások

K32

1 505

28

Közüzemi díjak

K331

5 260

29

Vásárolt élelmezés

K332

15 740

30

Bérleti és lizing bíj

K333

100

31

Karbantartás, kisjavítás szolgáltatási díj

K334

1 790

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500

34

Egyéb szolgáltatások

K337

6 230

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

29 620

37

Reklám, propaganda díja

K342

38

Reklám, propaganda összesen

K34

0

40

FizetendőÁFA

K352

8 888

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 300

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

10 188

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

44 678

49

Betegséggel kapcsolatos ellátás

K44

228

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

5 198

52

Intézményi ell.pénzeli juttatásai / óvodáztatási tám.

K47

180

53

Egyéb nem intézményi ellátás

K48

8 423

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 029

56

Elvonások és befizetések

K502

3 258

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 882

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 000

66

Tartalékok

K512

4 686

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

16 826

68

Immateriális javak beszerzése

K61

350

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 760

74

Beruházás ÁFA

K67

840

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

3 950

76

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 799

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 566

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

7 365

82

Felhalmozás célú visszatétítendő támogatás

K82

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

131 828

5/a. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Sorszám

Intézmény megnevezése

Kiadások mindösszesen /9+13+14/

Személyi juttatás

Munka-adókat terhelő járulék

Dologi kiadások

Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadások összesen /4-8-ig/

Felhalmo-zási célú átadott pe.

Felújítási kiadások

Felhalmo-zási kiadások

Felhalmo-zási kiadások összesen /10-12-ig/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

*

I.

Önkormányzat alapfeladatai

K

1/a.

Önkormányzat

139 515

38 710

6 487

44 427

11 449

15 063

116 136

12 064

2 585

8 730

23 379

N

1/b.

Önkormányzat

15 724

3 358

5 366

700

9 424

6 300

0

6 300

K

2./a

0

0

0

N

2./b

0

0

0

K

3./a

0

0

0

N

3./b

0

0

0

*

I.

Önkormányzat alapfeladatai

155 239

38 710

6 487

47 785

16 815

15 763

125 560

18 364

2 585

8 730

29 679

*

KÖTELEZŐ

139 515

38 710

6 487

44 427

11 449

15 063

116 136

12 064

2 585

8 730

23 379

*

NEM KÖTELEZŐ

15 724

0

0

3 358

5 366

700

9 424

6 300

0

0

6 300

*

KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ

155 239

38 710

6 487

47 785

16 815

15 763

125 560

18 364

2 585

8 730

29 679

*

ELLENŐRZÉS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5/b. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Sorszám

Intézmény megnevezése

Bevételek mind-összesen /4+5+10+11+12+13/

Intézményi működési bevételek

Fel-halmozási bevételek

Egyéb normatív jell. Támogatás

Normatív állami támogatás

Önkorm. kieg. tám. működésre

Fejlesztésre adott támogatás

Támogatás összesen /6+7+8+9/

Működésre átvett pénzeszköz

Fejlesztésre átvett pénzeszköz

Előző évi pénz-maradvány

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

*

I.

Önkormányzat alapfeladatai

K

1./a

Önkormányzat

131 752

10 564

36 813

36 813

49 918

15 341

19 116

N

1./b

Önkormányzat

23 487

23 487

0

K

2./a

0

0

0

N

2./b

0

0

K

3./a

0

0

N

3./b

0

0

0

0

*

I.

Önkormányzat alapfeladatai

155 239

34 051

0

0

36 813

0

0

36 813

49 918

15 341

19 116

*

KÖTELEZŐ

131 752

10 564

0

0

36 813

0

0

36 813

49 918

15 341

19 116

*

NEM KÖTELEZŐ

23 487

23 487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ

155 239

34 051

0

0

36 813

0

0

36 813

49 918

15 341

19 116

*

ELLENŐRZÉS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6/a. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

P.

Q.

R.

Sorszám

Megnevezés

Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

Dologi kiadások

Működési célú pe. átadás

Ellátottak pénbeli juttatása

Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/

Felhalmozási célú átadott pe.

Felújítási kiadások

Felhalmo-zási kiadások

Tartalékok

Működési hitel visszafize-tése

Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15.

16.

17.

*

A.

Önkormányzati igazgatás

K

1.

Képviselő-testület

2 432

0

2 432

N

2.

Polgármesteri keret

6 483

2 679

655

3 149

6 483

*

A.

Önkormányzati igazgatás /1+2/:

8 915

2 679

655

3 149

0

0

6 483

0

0

0

2 432

0

0

*

B.

Egyéb igazgatás, külterület

0

0

N

1.

START munkaprogramok

786

630

130

26

786

N

2.

Közfoglalkoztatás

40 395

28 961

4 060

4 921

37 942

1 005

1 448

*

B.

Egyéb igazgatás összesen /1-2-ig/:

41 181

29 591

4 190

4 947

0

0

38 728

0

1 005

1 448

0

0

0

*

C.

Közrendvédelmi feladatok

0

0

N

1.

0

0

0

N

2.

0

0

K

3.

0

0

*

C.

Közrendvédelmi feladatok összesen /1-3/:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

D.

Gazdasági és városüzemeltetési feladatok

0

0

K

1.

Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

749

479

479

270

K

2.

Önkormányzati lakások üzemeltetése

1 365

1 365

1 365

K

3.

Községgazdálkodás feladatai/közvil.park,utak,hídak

19 338

1 893

504

8 349

10 746

1 310

7 282

N

4.

Köztemető fenntartás

61

61

61

N

5.

0

K

6.

0

K

7.

0

K

8.

0

0

*

D.

Gazdasági és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/:

21 513

1 893

504

10 254

0

0

12 651

0

1 580

7 282

0

0

0

*

E.

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok

0

0

N

1.

0

0

N

2.

Községi rendezvények

926

926

926

N

3.

0

0

N

4.

0

0

*

E.

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok összesen /1-4-ig/:

926

0

0

926

0

0

926

0

0

0

0

0

0

*

F.

Kultúra, közművelődés, oktatás feladatok

0

0

N

1.

0

0

K

2.

Egyéb közművelődés

2 060

2 060

2 060

N

3.

Könyvtári feladatok

596

260

70

266

596

K

4.

Intézményi étkeztetés

22 121

1 276

312

20 533

22 121

K

5.

0

0

K

6.

0

0

*

F.

Kultúra, közművelődés, oktatás összesen /1-6-ig/:

24 777

1 536

382

22 859

0

0

24 777

0

0

0

0

0

0

*

G.

Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok

0

M

1.

Egyesületek támogatása

4 069

4 069

4 069

N

2.

0

0

*

G.

Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok összesen

4 069

0

0

0

4 069

0

4 069

0

0

0

0

0

0

*

H.

Sport feladatok

0

0

N

1.

Sportlétesitmények üzemeltetése

1 240

1 240

1 240

N

2.

0

0

*

H.

Sport feladatok összesen /1-3-ig/:

1 240

0

0

1 240

0

0

1 240

0

0

0

0

0

0

*

I.

Szociális és oktatási, egészségügyi feladatok

0

0

N

1.

BURSA HUNGARICA

700

700

700

K

2.

Egészségügyi feladatok, ügyelet

840

840

840

K

3.

Pénzbeli és természetbeni szociális kiadások

15 063

15 063

15 063

N

4.

Védőnői feladatok

4 410

3 011

756

643

4 410

K

5

Családsegítő feladatok

835

835

835

K

6

Háziorvosi alapellátás, ügyelet

500

500

500

*

I.

Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5-ig/:

22 348

3 011

756

1 978

840

15 763

22 348

0

0

0

0

0

0

K

J.

Egyéb feladatok,befizetések,elvonások

1 297

1 297

1 297

K

1.

Intézmények finanszírozása,befizetések,elvonások

28 973

10 609

10 609

18 364

*

J.

Egyéb feladatok összesen :

30 270

0

0

0

11 906

0

11 906

18 364

0

0

0

0

0

*

k.

Önkormányzat összesen /A-L-ig/:

155 239

38 710

6 487

45 353

16 815

15 763

123 128

18 364

2 585

8 730

2 432

0

0

6/b. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

N.

Sorszám

Megnevezés

Bevételek összesen

Intézményi működési bevétel

Helyi adó bevételek

Átengedett központi adók

Egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási bevételek

Önk. költségvetési támogatása

Működési célra átvett pe.

Felhalmozási célra átvett pe.

Hitelek bevétele

Előző évi pénz-maradvány

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

*

A.

Önkormányzati igazgatás bevételei

K

I.

I.

Önkormányzati Hivatal összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Helyi adó bevételek

0

N

1.

Magánszemélyek kommunális adója

2 900

2 900

N

2.

Iparűzési adó

20 122

20 122

N

3.

Pótlék

465

465

N

4.

0

N

5.

0

II.

Helyi adó bevételek összesen

23 487

0

23 487

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Átengedett bevételek

0

K

1.

Gépjármű adó

5 108

5 108

N

2.

Bírság

25

25

III.

Átengedett bevételek összesen /1+2/

0

*

A.

Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.

5 133

0

0

5 108

25

0

0

0

0

0

0

*

B.

Egyéb igazgatás

12 064

12 064

N

1.

START munkaprogram

1 233

1 233

N

2.

Közfoglalkoztatás

38 995

35 746

3 249

*

B.

Egyéb igazgatás összesen /1-2/:

52 292

0

0

0

0

0

0

36 979

15 313

0

0

*

C.

Közrendvédelmi feladatok

0

N

1.

0

*

C.

Közrendvédelmi feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

D.

Gazdasági és városüzemeltetési feladatok

N

1.

Készletértékesítés

80

80

N

2.

Szolgáltatások elleértéke

860

860

K

3.

Bérleti díj

1 809

1 809

k

4.

Kamatbevétel

97

97

K

5.

Egyéb működési bevételek

0

K

6.

Igazgatási eljárási díj

10

10

*

D.

Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:

2 856

2 846

0

0

10

0

0

0

0

0

0

*

E.

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok

K

1.

0

K

2.

0

K

3.

0

*

E.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

F.

Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok

K

1.

0

K

2.

Intézményi étkeztetés

22 121

2 575

16 017

3 529

K

3.

Községi könyvtár és közművelődési feladatok

950

950

K

4.

0

F.

Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:

23 071

2 575

0

0

0

0

16 967

3 529

0

0

0

*

G.

Szociális és egészségügyi feladatok

K

1.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

3 572

2 424

1 148

K

2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok

9 204

9 204

K

3.

0

K

4.

0

*

G.

Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:

12 776

0

0

0

0

0

11 628

1 148

0

0

0

*

H.

Egyéb feladatok

1 112

1 084

28

1.

Önkormányzat működésének általános támogatása

7 134

7 134

2

Intézmény finanszírozási bevétel

8 262

8 262

3

Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás

0

4

Előző év pénzmaradványa

19 116

19 116

*

H.

Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:

35 624

0

0

0

0

0

8 218

8 262

28

0

19 116

*

I.

Önkormányzat összesen /A-H-ig/:

155 239

5 421

23 487

5 108

35

0

36 813

49 918

15 341

0

19 116

7. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról

2.sz.melléklet szerint

mutatószám

Fajl. norm.(Ft)

Eredeti tám.

Módosított támogatás

I.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

833,0

27 524 361

36 813 000

1.

Települési önkormányzatok működésének támogatása

7 133 939

9 555 800

1.a.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

1.b.

Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása

3 874 272

0

1.b.b.a.

A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha

2 007 000

0

1.b.b.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 246 080

0

1.b.b.c

Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása

100 000

0

1.b.b.d

Közutak fenntartásának támogatása ft/km

521 192

0

1.c.

Beszámítás összege csökkentő tétel

0

0

1.d.

Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő

3 259 667

0

II.

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

II.1.

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

0

0

II.1.(1)

Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi

0

0

II.1.(1)

Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi

0

0

II.1.(2)

nevelő munkát segítők száma 8 havi

0

0

II.1(2)

nevelő munkát segítők száma 4 havi

0

0

II.1.(3)

óvodapedag.elismert létszám pótlás

0

0

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

0

0

II.2.(1) (8)

gyermekek nevelése 8 havi

0

0

II.2.(8)

gyermekek nevelése 4 havi

0

0

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása

0

0

III.

Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása

19 440 422

25 221 000

III.1.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

III.2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 424 352

6 222 000

III.3.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 491 070

1 491 070

3.a.a

családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás

658 070

658 070

3.c.

Szociális étkeztetés

0

0

3.d.

Házi segítségnyújtás

0

0

3.f.

Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)

0

0

3.g.

Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)

0

0

3.m.

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)

833 000

833 000

3.3.j

Bölcsődei ellátátás

0

0

4.

szociális szakosított feladatok támogatása

0

0

4.a.

a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása

0

0

4.b.

intézményi üzemeltetési támogatás

0

0

5.

Gyeremekétkeztetés támogatása

15 525 000

16 017 000

5.a.

elismert dolgozók bértámogatása

0

0

5.b.

Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása

15 525 000

16 017 000

IV.

Kulturális fela támogatása

950 000

950 000

1.

Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő

950 000

950 000

V

Működési célú központosított előirányzat

0

17 000

VI

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogítása

0

1 067 000

8/a. melléklet

2014 . évi módosított beruházás

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Sorszám

Megnevezés

Összeg (3=4+5+6)

Saját erő

Fejlesztési hitel

Állami támogatás

1.

Ingatlan felújítás

1 019

1 019

2.

ÁFA

1 566

1 566

3.

Felújítások összesen /1-6-ig/:

2 585

2 585

0

0

8/b. melléklet

2014 . évi módosított beruházás

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Sorszám

Megnevezés

Összeg (3=4+5+6)

Saját erő

Fejlesztési hitel

Állami támogatás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

Immateriális javak beszerzése

350

350

3.

Ingatlan létesítés

5 500

4 000

1 500

4.

Gépbeszerzés

1 140

1 140

5.

ÁFA

1 740

1 740

Felújítások összesen /2-4-ig/:

8 730

7 230

0

1 500

10. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének módosított tartalékai

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Céltartalék

Általános tartalék

Összes tartalék

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Önkormányzat működési tartaléka

1 611

1 611

2.

0

3.

0

Összesen:

0

1 611

1 611

Tartalékok összesen:/1-3/

0

1 611

1 611

11. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

M e g n e v e z é s

Sor-szám

Módosított (2014.)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

2015. évben

2016. évben

2017. évben

1.

2.

3.

4.

5.

6.

11.=3.+…+6.

Helyi adók

01

23 022

23 022

23 022

23 022

92 088

Osztalék, koncessziós díjak

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

450

450

450

450

1 800

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése

05

0

0

0

0

0

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű

07

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)²

08

23 472

23 472

23 472

23 472

93 888

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²

09

11 736

11 736

11 736

11 736

46 944

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+…+17)

10

0

0

0

0

0

- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

0

0

0

- Adott váltó

14

0

0

0

0

0

- Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

- Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

- Adott váltó

22

0

0

0

0

0

- Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

- Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

11 736

11 736

11 736

11 736

46 944

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 29. napjával.