Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.20.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetés térítési díjáról” szóló 1/2014. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2016. 01. 20- 2016. 01. 19

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (2) bekezdés e) pontja értelmében, továbbá „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét felülvizsgálta és a következőket rendeli el:1. §


A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2014. (I. 10.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2. §


(1) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi napi térítési díjat kell fizetni:


a) óvodások térítési díja:                                                       284,- Ft/nap

b) általános iskolások térítési díja (napközi):                       400,- Ft/nap

c) általános iskolások térítési díja (menza):                         250,- Ft/nap

d) nyugdíjas étkező térítési díja:                                           590,- Ft/nap

e) vendég étkező térítési díja:                                                           671,- Ft/nap.3. §


Záró rendelkezések


(1) A rendelet 2016. január 4. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

     Hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2014. (I. 10.) önkormányzati rendelet 3. és 4.§-a.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. január 15.
Almás Roland                                                                                       Beák Laura

 polgármester                                                                                            jegyző
Kihirdetve: 2016. január 20.   Beák Laura

                                                                                                                  jegyző