Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (IX.8.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról

Hatályos: 2016. 09. 08

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) – (2) bekezdésében és a 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) A rendelet hatálya Szabadszentkirály község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra terjed ki.


(2) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés ingyenes.

Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli közreműködése e rendeletben meghatározottak szerint díjköteles.


(3) Hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseménynek minősül az Önkormányzat épületében kialakított anyakönyvi teremben történő anyakönyvi esemény megtartása.


2.§


(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn kívül, pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.


(2) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményeket pénteken 14.00 és 17.30 óra, szombaton 10.00 és 17.30 óra között lehet lebonyolítani. A hivatali munkaidőn túli házasság megkötését a jegyző engedélyezheti.


(3) A hivatali helyiségen kívüli, a település közigazgatási területén belüli szertartás csak akkor vállalható a jegyző engedélyével – a jogszabályban meghatározott eseteken kívül –, ha annak időpontja nem ütközik az anyakönyvi terembe előjegyzett szertartással.


(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés – egyéb jogszabályi feltételek teljesülése esetén – akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi okiratok megfelelő védelme biztosított.


      (5) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi.


(6) Az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi iratok helyszínre- illetve visszaszállításáról, a helyszínen történő biztonságos kezeléséről a kérelmező felek gondoskodnak.3


(1) Az anyakönyvvezető – a kérelmezők kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki a házasságkötés idejét.


(2) Munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapokon) házasságot kötni nem lehet, kivéve a jogszabályban nevesített esetet.


4


(1) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.


(2) A házasságkötések lebonyolításának díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal házi pénztárába a rendezvény előtt legalább 8 munkanappal be kell fizetni. A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit a számlán rögzíteni kell.


(4) A befizetést igazoló bizonylatot az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás irataihoz tűzi.


(5) A befizetett díjat vissza kell téríteni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az Önkormányzat hibájából meghiúsult.


(6) A házasságkötés elmaradása esetén, – amennyiben azt az eseményt megelőző 3 munkanapon belül az anyakönyvvezetőnek bejelentik – a befizetett díj 15 napon belül a befizető részére visszatérítésre kerül.


5


(1) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvvezetők részére egy alkalommal, a feladat ellátására tekintettel 60.000 Ft összegben munkaruha juttatást biztosít. Az összeg felhasználásáról az anyakönyvvezető számlával köteles elszámolni tárgyév december 15-ig. Az anyakönyvvezető a munkaruha juttatást az alábbi ruházat megvásárlására fordíthatja: kosztüm, szoknya, ruha, blúz, nadrág, cipó. Az anyakönyvvezető által megvásárolt munkaruha kihordási ideje 2 év.


(2) Anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként 5.000 Ft   díjazás illeti meg.


(3) Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő a zenei szolgáltatás biztosításáért eseményenként 3.000 Ft díjazásban részesül.


6  1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. augusztus 30.

  Almás Roland                                                                                             Beák Laura

   polgármester                                                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2016. szeptember 8.Beák Laura

        jegyző
  1. számú melléklet a 9/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelethez1. Házasságkötések rendezési díja


a) Általános rendezési díj helyi lakos részére                                                          10.000 Ft

aa) gépzenei összeállítás, gyertya és egyéb kellék

ab) ünnepi beszéd

ac) szülők köszöntése, a virágcsokrot a házasulók biztosítják

ad) pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a házasulók biztosítjákb) Általános rendezési díj nem helyi lakos részére                                                  20.000 Ft

ba) gépzenei összeállítás, gyertya és egyéb kellék

bb) ünnepi beszéd

bc) szülők köszöntése, a virágcsokrot a házasulók biztosítják

bd) pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a házasulók biztosítjákc) Külső helyszínen történő házasságkötés díja az 1. a)-b) pontban foglalt díjon felül:

A külső helyszínen történő anyakönyvi események díja magában foglalja az anyakönyvvezetők közreműködési díját, az anyakönyvi iratok biztonságos szállításának költségét.

Külső helyszínen a zeneszolgáltatáshoz az áramvétel lehetőségét, a pezsgő szervírozásának feltételeit a házasulók kötelesek biztosítani.

Az anyakönyvvezető helyszínre történő és visszaszállítása a házasulók feladata.


20.000 Ft