Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 19- 2016. 11. 18

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról" szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A Rendelet az alábbi 16/A §-al egészül ki:


(1) Tűzifa támogatás egy naptári éven belül legfeljebb egy alkalommal adható.

(2) Háztartásonként 1-5 m3 közötti kemény lombú tűzifa adható.

(3) A tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet kizárólag írásban, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon november 1 – november 30. közötti időszakban lehet benyújtani.

(4) Tűzifa támogatásban részesülhet az a személy,

      a)   akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,

b)   egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő háztartások számától.

(6) A képviselő-testület vállalja a megállapított tűzifa mennyiség jogosult részére történő kiszállításának költségeit.

(7) A tűzifa támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

2.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. november 17.

   Almás Roland                                                                                            Beák Laura

    polgármester                                                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2016. november 18.
                                                                                                                       Beák Laura

                                                                                                                           jegyző