Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete

A helyi építési szabályzatról szóló 10/2002. (XII.16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 15

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az irányadó szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel.


2.§


A Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. Az „Lf-K1”  jelű építési övezet, ahol az OTÉK 14.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el.

Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

lakásszám

max.2 db

legkisebb telekterület

800 m2 (a már kialakult és beépült, 800 m2-nél kisebb területű telken álló épületek megtarthatók, az övezeti előírásban szereplő legnagyobb beépítettség eléréséig bővíthetők)

legkisebb utcai telekszélesség

kialakult 8 m, újonnan kialakítható 16 m

beépítési mód

oldalhatáron álló, esetenként kialakultan hézagosan zártsorú

legnagyobb beépítettség

30%, de legfeljebb 500 m2

építménymagasság

utcai épület esetében 3,00 m / 5,00 m,

udvari épület esetében 2,00 m /5,00 m

(ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon)

előkert

a kialakult utcaképhez igazodóan

legkisebb oldalkert

OTÉK szerint

legkisebb hátsókert

utcafronttól számított 80 m építhető be, de legalább 6 m

zöldfelületi mutató

min. 40%


 • Épületekre vonatkozó megkötések

tetőidom és hajlásszög

magastető 35-42 fok hajlásszöggel, fő tetőgerinc az utcában kialakult állapothoz igazodjon

tetőhéjalás

elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

utcai kerítés

épített jellegű, legfeljebb 1,7 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával


3. §


A Rendelet 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem telepíthető.

4. §


A Rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. A  „Vt-1”  jelű építési övezet.

Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

legkisebb telekterület

400 m2 (a már kialakult és beépült, 400 m2-nél kisebb területű telken álló épületek megtarthatók, az övezeti előírásban szereplő legnagyobb beépítettség eléréséig bővíthetők)

legkisebb utcai telekszélesség

12 m

beépítési mód

oldalhatáron álló

legnagyobb beépítettség

900 m2 telekterületig 50%, 901-1200 m2 telekterületig 40%, ennél nagyobb telken 30%

legkisebb / legnagyobb építménymagasság

utcai épület esetében 3,00 m / 6,50 m,

udvari épület esetében 2,00 m /6,50 m

legkisebb előkert

kialakult utcaképhez igazodjon

legkisebb oldalkert

OTÉK szerint

legkisebb hátsókert

utcafronttól számított 80 m építhető be, de legalább 3 m

zöldfelületi mutató

min. 30%


 • Épületekre vonatkozó megkötések

tetőidom és hajlásszög

magastető 35-42 fok hajlásszöggel, fő tetőgerinc az utcában kialakult állapothoz igazodjon

tetőhéjalás

elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

utcai kerítés

épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával

5. §


A Rendelet 9. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(5)  Állattartó épület és trágyatároló a Vt-2 övezetben nem helyezhető el.


6. §


A Rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. „Gksz” jelű építési övezet

Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

legkisebb telekterület

1500 m2

legkisebb utcai telekszélesség

30 m

beépítési mód

szabadonálló

legnagyobb beépítettség

40%

legkisebb/legnagyobb építménymagasság

3,00 m/6,50 m

előkert

min. 10 m

oldalkert

lakóterület felé min. 20 m, egyéb helyeken min. 6 m

hátsókert

min. 10 m

zöldfelületi mutató

min. 40 %

utcai kerítés

épített jellegű, áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés                                                                       7. §


A Rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) „Gip-1” jelű építési övezet – egyéb ipari terület az OTÉK 20.§ (4) szerinti tevékenységek számára

Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

legkisebb telekterület

2000 m2

legkisebb utcai telekszélesség

30 m

beépítési mód

szabadonálló

legnagyobb beépítettség

50%

legkisebb/legnagyobb építménymagasság

2,00 m / 9,00 m

(Technológiai jellegű építmény építménymagassága technológiai és műszaki indoklás alapján ettől eltérhet)

legkisebb előkert

10 m

legkisebb oldalkert

6 m

legkisebb hátsókert

10 m

zöldfelületi mutató

min. 25%

utcai kerítés

épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés

8.§


A Rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) „Gip-2” jelű építési övezet – jelentős mértékű zavaró hatású terület

Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

legkisebb telekterület

3000 m2

legkisebb utcai telekszélesség

40 m

beépítési mód

szabadonálló

legnagyobb beépítettség

30%

legkisebb/legnagyobb építménymagasság

2,00 m / 9,00 m

(Technológiai jellegű építmény építménymagassága technológiai és műszaki indoklás alapján ettől eltérhet)

legkisebb előkert

10 m

legkisebb oldalkert

6 m

legkisebb hátsókert

10 m

zöldfelületi mutató

min. 40%

utcai kerítés

épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés”


9.§


A Rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. A „Z” jelű övezet a településen található közparkok, játszóterek területe.
 • a tervezett közparkok belső elrendezését, növényesítését kertészeti szaktervező által készített tervek alapján kell kialakítani és fenntartani.


10.§


A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. Építési lehetőségek gazdasági rendeltetésű erdőterületen.

A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, az OTÉK szerinti területen és beépítettséggel helyezhető el a következő előírások szerint:

 1. A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 5 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal- és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.
 2. Az épületek külső megjelenítéséhez hagyományos építőanyagokat, valamint a táj építési hagyományait követő színezést kell használni.
 3. Gazdasági épület kialakításának feltételei:
 • Az épület földszintes, legfeljebb 7,0 m építménymagasságú lehet.
 1. A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltételei:
 • Az épület legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet.
 • Az épület szélességi mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.

11.§


A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. A település közterületein eltérő használat az alábbi lehet:
 1. Belterületen lévő közterületeken
 • hirdető (reklám) berendezés,
 • árusítópavilon,
 • közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,
 • köztisztasággal kapcsolatos tárgyak,
 • szobor, díszkút, pihenőpad,
 • távbeszélő fülke,
 • építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok) elhelyezése,
 • építőanyag-tárolás.
 1. Külterületen lévő közterületeken
 • közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,
 • szobor,
 • köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezése.
A Rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. Általános előírások

b1) Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.


13.§


 1. A Rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 1. A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet.
 1. A Rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 1. A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell


14.§


A Rendelet 22. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. Szabadszentkirály a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el.

15.§


A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek az oltóvíz biztosításáról gondoskodniuk kell. A gazdálkodó tevékenységet nem folytató magánszemélyek részére az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.

16.§


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (4) és (11) bekezdései, a 4. §-a, az 5. §-a, a 6. § (3) bekezdése, a 7. § (1) bekezdés c) pontja, a 7. § (3) bekezdés a) pontja, a 8. § (4) bekezdése, a 9. § (6) bekezdése, a 10. § (6) bekezdése, a 13. § (5), (8) és (11) bekezdései, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (4), (5), (6), (7) és (8) bekezdései, a 16. § (3), (4) és (5) bekezdései, a 17.§ (2) bekezdés a) pontja, a 17. § (2) bekezdés b) pont b1) és b2) alpontjai, a 17. § (3) bekezdés a) pontja, a 17. § (4) bekezdés a) pontja, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § (1) bekezdés c) pontja, 20. § (3) bekezdés (c)-(d) pontjai, a 22. § (1) bekezdés j) pontja, a 22. § (3) bekezdés a) pontja, a 23.§ (3)-(4) bekezdései, a 24.§-a, a 25. § (1) bekezdése és a 2. számú függeléke.

(3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. november 29.
       Almás Roland                                                                            Beák Laura

        polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetve: 2016. december 14.Beák Laura

   jegyző