Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2016. 12. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


  1. A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.2.§


  1. E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. november 23.
           Almás Roland                                                                           Beák Laura

            polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2016. november 30.
                                                                                                               Beák Laura

         jegyző