Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és temetkezésekről szóló 7/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 15- 2016. 12. 15

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésének megfelelően, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva „A temetőkről és temetkezésekről” szóló 7/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 


1. §


A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


(2) A rendelet 14. §-a 2018. január 1. napján lép hatályba.


2.§


  1. A temetőkről és temetkezésekről szóló 7/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében szabályozott 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szabadszentkirály, 2016. november 29.
 Almás Roland                                                                                  Beák Laura

  polgármester                                                                                       jegyző
Kihirdetve: 2016. december 14.
Beák Laura

   jegyző


A 18/2016.(XII.14.) rendelet 1. számú melléklete


  1. Sírhelyárak


  1. Sírbolthely díja (60 évre)                    8.000.- Ft.
  2. Sírhelydíj (25 évre) – egyes                5.000.- Ft.
  3. Sírhelydíj (25 évre) – kettős              10.000.- Ft.
  4. Urnafülke (20 évre)                           10.000.- Ft.
  5. Rátemetésnél az alapdíj 50 %-a                   


  1. Temetői létesítmények igénybevételi díja: ingyenes