Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (XII.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 9/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 23- 2016. 12. 22

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35.§-ban, a 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról” szóló 8/2016. (VII.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A Rendelet 7. §-a az alábbi (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető.


(4) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és a honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi.


(5) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.2. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Hatályát veszti a Rendelet 9. § -a.


(3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szabadszentkirály, 2016. december 19.
       Almás Roland                                                                            Beák Laura

        polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetve: 2016. december 22.Beák Laura

    jegyző