Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 08- 2016. 04. 06

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya Szabadszentkirály Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 128.734e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 1. a bevételek összege                                          128.734 e Ft,
 2. a kiadások összege                                          128.734 e Ft,
 3. a hiány összege                                                           0 e Ft.


3.§


A képviselő-testület a 2.§-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

 1. a működési bevételeket                                85.805 e Ft-ban,

      a felhalmozási bevételeket                            8.318 e Ft-ban,

      a finanszírozási bevételeket                         34.611 e Ft-ban,    

b)   a működési kiadásokat                                 96.716 e Ft-ban,

      a felhalmozási kiadásokat                            32.018 e Ft-ban,    

      a finanszírozási kiadásokat                                    0 e Ft-ban hagyja jóvá.

        

4.§


 1. A képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet alapján határozza meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.


 1. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú mellékletek tartalmazzák.


 1. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 4/a. és 4/b. mellékletek részletezik.


 1. A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 5. számú melléket szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 0 eFt-os tartalékot  állapít meg.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


5.§


 1. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


 1. Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.


6.§


 1. A költségvetési bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.  


 1. A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.


 1. A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.


 1. A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14.§ (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli. 1. A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.


7.§


 1. A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


Záró rendelkezések


8.§


 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szabadszentkirály, 2016. február 19.
Almás Roland                                                                                 Beák Laura

polgármester                                                                                         jegyző
Kihirdetve: 2016. március 07.


                                                                                                           Beák Laura

                                                                                                               jegyző